De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is van plan het programma voor de legalisatie van meldingen tijdens het Programma Aanpak Stikstof (PAS) vast te stellen. Zij heeft een ontwerp voor dit programma bekendgemaakt. Samen met SoortenNL, Milieudefensie en de Natuur- en Milieufederaties hebben wij op 22 december hierop een zienswijze ingediend.

De zienswijze is hier terug te lezen.

PAS-melders zijn ondernemers (vooral veehouders) die voor de stikstofuitspraak van de Raad van State in aanmerking kwamen voor een vrijstelling van de Natura 2000-vergunningplicht. Na deze uitspraak zijn deze bedrijven feitelijk illegaal geworden. 

Wij begrijpen de wens om tot legalisatie te komen omdat de meeste zogenoemde ‘PAS-melders’ te goeder trouw hebben gehandeld. Maar wensdenken heeft ons in dit dossier al vaker in de problemen gebracht en wij constateren dat in de SAS, en dan met name in het legalisatieprogramma, dezelfde structurele fouten gemaakt worden als in het PAS.

Kernpunt in ons bezwaar is dat dit programma aan de verkeerde kant van het probleem begint. Legalisatie van PAS-melders gaat een gevolg zijn van goed natuurbeleid dat is gericht op het in gunstige staat van instandhouding brengen van de soorten en habitats waarvoor we juridisch bindende verplichtingen zijn aangegaan.