Samenvatting

Inbreng namens Vogelbescherming Nederland, Natuur&Milieu, Wereld Natuur
Fonds, de natuur- en milieufederaties, Milieudefensie, Greenpeace, de Waddenvereniging en Natuurmonumenten voor het plenaire debat over over stikstof en het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) van 23 februari 2023.

In deze brief vragen wij: maak van 2023 een succesjaar. Want hoewel er veel plannen in de steigers zijn gezet, is er nog weinig werk in uitvoering. Nu eindelijk starten is nodig om zekerheid en perspectief aan natuur, boeren, en economie te geven. In deze brief gaan we in op:

Wed niet op 1 paard: start met een kabinetsplan conform Remkes

Uitvoeringskracht is macht

Van het geitenpad naar het moeras: Nederland heeft een handhavingsprobleem

En we roepen op om in 2023:

  • Werk te maken van natuurherstel en stikstofreductie, te versnellen in plaats van te vertragen en te stoppen met het zoeken naar nieuwe geitenpaadjes;
  • te zorgen voor goede monitorings- en registratiesystemen, dat helpt bij handhaving in de uitvoering van de gebiedsprocessen en bijbehorend beleid;
  • het Remkesadvies om niet het minimale te doen ook over te nemen in de klimaat-, water- en biodiversiteitscrisis zodat er geen tweede of derde Remkes nodig is, en;
  • coalitievoornemens juridisch te waarborgen.