Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, chcemy poinformować Cię o tym, w jaki sposób będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe.

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Greenpeace Polska z siedzibą w Warszawie (02-386), ul. Altowa 4, (dalej: „Fundacja” lub „Administrator”), telefon: 22 851 26 42, e-mail: [email protected].

2. Fundacja powołała inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Fundacji.

3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu:

a) obsługi bankowej i księgowej darowizn przekazywanych przez Ciebie na rzecz Fundacji przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy darowizny (art. 6 ust. 1 lit b i c RODO);

b) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi; zapewnienia bezpieczeństwa u Administratora oraz realizacji wewnętrznych celów administracyjnych, analitycznych i statystycznych, podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość obrony przed ewentualnymi roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa u Administratora oraz możliwość realizacji wewnętrznych celów administracyjnych, analitycznych i statystycznych przez Fundację.

4. Fundacja będzie przetwarzać Twoje dane:

a) w zakresie celu wskazanego w pkt 3 a) – przez okres niezbędny do zgodnego z prawem prowadzenia dokumentacji podatkowej i księgowej oraz wypełnienia innych ciążących na Fundacji obowiązków prawnych w zakresie obsługi darowizn (5 lat od końca roku, w którym przekazano darowiznę); 

b) w zakresie celu wskazanego w pkt 3 b) – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, nie dłużej niż przez okres 5 lat od końca roku, w którym przekazano darowiznę. 

W przypadku, gdy toczy się spór lub postępowanie, w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.

5. Dostęp do Twoich danych osobowych (tylko w niezbędnym zakresie) będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy Fundacji, podmioty, którym Fundacja powierzyła przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, podmioty świadczące usługi doradczo-kontrolne, podmioty przetwarzające dane w celu prowadzenia zastępstwa procesowego oraz podmioty wchodzące w skład struktur organizacyjnych Fundacji poza granicami Polski – jedynie w celach i w zakresie niezbędnym do realizacji przez Fundację wskazanych powyżej celów.

6. Twoje dane osobowe będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (operatorzy systemu obsługujący pocztę email Administratora – Kanada i USA). Przetwarzając Twoje dane korzystamy również z narzędzi analitycznych takich jak Facebook Analytics i Google Analytics, co może wiązać się z przekazaniem Twoich danych do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (USA).  Dane przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do państw, w stosunku do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony są przekazywane na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez organ nadzoru i zatwierdzonych przez Komisję. Podmioty, do których przesyłamy Twoje dane, gwarantują odpowiednie ich zabezpieczenie. Masz możliwość uzyskania kopii tych danych.

7. Masz pełne prawo do dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Fundację, a w szczególności do:

dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych,

sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,

żądania usunięcia danych osobowych,

żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

przenoszenia danych osobowych,

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

w przypadkach przewidzianych prawem.

W wyżej wymienionych przypadkach skontaktuj się z biurem Fundacji ([email protected], telefon: 22 851 26 42, ul. Altowa 4, 02-386 Warszawa) lub Inspektorem Ochrony Danych.

8. Jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane w sposób niewłaściwy, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do dokonania darowizny.