Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), przekazujemy Pani/Panu poniższą informację o tym, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe zleceniobiorców, a także o prawach związanych z przetwarzaniem tych danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Greenpeace Polska z siedzibą w Warszawie (02-386), ul. Altowa 4 („Greenpeace”), strona internetowa: http://www.greenpeace.org/poland/pl/

Z Greenpeace może się Pani/Pan skontaktować w następujący sposób:

 1. adres e-mail: [email protected];
 2. adres korespondencyjny: Altowa 4, 02-386 Warszawa;
 3. telefon kontaktowy: 22 851 26 42;

W Greenpeace powołaliśmy również Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w następujący sposób:

 1. adres e-mail: [email protected];
 2. lub na adres Fundacji.

CELE I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

Greenpeace przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:

 1. dane identyfikujące (np. imię, nazwisko, data urodzenia),
 2. dane kontaktowe (np. adres do korespondencji),
 3. dane dotyczące wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy z Greenpeace. Greenpeace może przetwarzać inne Pani/Pana dane osobowe, w szczególności wizerunek, jeżeli dobrowolnie zostaną przez Panią/Pana przekazane do Greenpeace.

Greenpeace przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 1. w celu przeprowadzenia rekrutacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 2. jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę, w celu prowadzenia przez Greenpeace przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 3. w celu dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń związanych z procesem rekrutacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 4. wewnętrznych celów administracyjnych Greenpeace, w tym zarządzania personelem, statystyki i raportowania wewnętrznego Greenpeace (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 5. ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności przez Greenpeace poprzez zapewnienie integralności kopii zarchiwizowanych/zapasowych/awaryjnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem danych w powyższych celach, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:

 1. innym podmiotom Greenpeace;
 2. podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Greenpeace na podstawie zawartej z Greenpeace umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające);
 3. pracownikom Greenpeace.

Greenpeace nie przekazuje Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 2 celów przetwarzania, tj.:

 1. w zakresie realizacji procesu rekrutacji w związku, z którym Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane, przez okres do czasu zakończenia realizacji procesu rekrutacji nieskutkującego zawarciem z Panią/Panem umowy, a po tym czasie dla dochodzenia ewentualnych roszczeń – do upływu okresu przedawnienia określonego przepisami kodeksu cywilnego;
 2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych, do czasu wycofania tej zgody;
 3. w zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Greenpeace dla wewnętrznych celów administracyjnych Greenpeace oraz ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności przez Greenpeace, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Greenpeace stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH

W związku z przetwarzaniem przez Greenpeace Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do treści danych (art. 15 RODO)
 2. prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)
 3. prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO)
 6. prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
 7. prawo wycofania zgody (art. 7 ust. 3 RODO)

SPOSÓB REALIZACJI PRAW

Jest Pani/Pan uprawniona/y do zgłoszenia realizacji swoich praw, o których mowa w punkcie 5 w następujący sposób:

 1. pisemnie na adres: Altowa 4, 02-386 Warszawa;
 2. mailowo na adres: [email protected];
 3. telefonicznie pod numerem telefonu: 22 851 26 42;

SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Greenpeace Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH

Greenpeace nie podejmuje wobec Pani/Pana decyzji w sposób wyłącznie zautomatyzowany, w szczególności w oparciu o profilowanie.