Przetwarzanie danych osobowych Darczyńców

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO” chcemy poinformować Cię o tym, w jaki sposób będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe.

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Greenpeace Polska z siedzibą w Warszawie (02-386), ul. Altowa 4, (dalej: „Fundacja”), telefon: 22 851 26 42, e-mail: [email protected].

2. Fundacja powołała inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email [email protected], telefonicznie pod numerem 22 851 26 42 lub pisemnie na adres siedziby Fundacji Greenpeace Polska.

3. Twoje dane osobowe, kontaktowe i płatnicze będą przetwarzane wyłącznie w celu:

a) obsługi bankowej i księgowej darowizn przekazywanych przez Ciebie na rzecz Fundacji Greenpeace Polska,

b) informowania Cię (za pomocą emaili, SMSów, przesyłek pocztowych oraz telefonicznie) o działaniach Fundacji związanych z ochroną środowiska, naszych aktualnych projektach, o sposobach na to jak można dodatkowo zaangażować się w nasze działania, oraz o szczegółach związanych z Twoimi darowiznami.

c) realizacji uzasadnionego interesu Fundacji Greenpeace Polska; uzasadnionym interesem Fundacji jest m.in. zapewnienie bezpieczeństwa u Administratora, ochrona przed roszczeniami i dochodzenie należności oraz realizacja wewnętrznych celów administracyjnych, analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

d) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi podstawą prawną  przetwarzania jest uzasadniony interes Fundacji Greenpeace Polska (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

4. Fundacja Greenpeace Polska będzie przetwarzać Twoje dane:

a. w zakresie celu wskazanego w pkt 3 a) – przez okres niezbędny do zgodnego z prawem prowadzenia dokumentacji podatkowej (5 lat od końca roku, w którym przekazano darowiznę);

b. w zakresie celu wskazanego pkt 3 b) – do czasu cofnięcia Twojej zgody, o której mowa w pkt 3 b), przy czym zgodę możesz cofnąć w dowolnym momencie;

c. w zakresie celu wskazanego  w pkt 3c) – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, nie dłużej niż przez okres 10 lat.

W przypadku, gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.

5. Dostęp do Twoich danych osobowych (tylko w niezbędnym zakresie) – będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy Fundacji, podmioty, którym Fundacja powierzyła przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, podmioty świadczące usługi doradczo–kontrolne, podmioty przetwarzające dane w celu prowadzenia zastępstwa procesowego, oraz podmioty wchodzące w skład struktur organizacyjnych Fundacji, poza granicami Polski – jedynie w celach i w zakresie niezbędnym  do realizacji przez Fundację Greenpeace Polska celów.

6. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który może skutkować zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji (żeby lepiej reagować na Twoje potrzeby), w tym decyzji opartych na profilowaniu (również przy użyciu narzędzi wskazanych w pkt 7 poniżej) i w efekcie możesz otrzymywać od Fundacji bardziej dopasowane do Ciebie informacje. Przysługuje Ci prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu na opisane w tym punkcie przetwarzanie.

7. Twoje dane osobowe będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (operatorzy systemu obsługujący pocztę email Administratora – Kanada i USA). Przetwarzając Twoje dane korzystamy również z narzędzi analitycznych takich jak Facebook Analytics i Google Analytics, co może wiązać się z przekazaniem Twoich  danych do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (USA

8. Masz pełne prawo do dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Fundację Greenpeace Polska, do:

W wyżej wymienionych przypadkach skontaktuj się z biurem Fundacji Greenpeace Polska ([email protected], telefon: 22 851 26 42, ul. Altowa 4, 02-386 Warszawa)

9. Jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane w sposób niewłaściwy, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).