Zamknij okienko

Ochrona danych osobowych kandydatów do pracy w Greenpeace Polska

Strona - 25 maja, 2018
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), przekazujemy Pani/Panu poniższą informację o tym, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe kandydatów do pracy, a także o prawach związanych z przetwarzaniem tych danych.
 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Greenpeace Polska z siedzibą w Warszawie (02-386), ul. Altowa 4 („Greenpeace”), strona internetowa: http://www.greenpeace.org/poland/pl/

Z Greenpeace, może się Pani/Pan skontaktować w następujący sposób:

 1. adres e-mail:
 2. adres korespondencyjny: ul. Altowa 4, 02-386 Warszawa;
 3. telefon kontaktowy: 22 659 84 99; 22 851 26 42

W Greenpeace powołaliśmy również Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w następujący sposób:

 1. adres ;
 2. adres korespondencyjny: ul. Altowa 4, 02-386 Warszawa;
 3. telefon kontaktowy: 22 659 84 99; 22 851 26 42.

 2. CELE I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

Greenpeace przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:

 1. dane identyfikujące (np. imię lub imiona, nazwisko, data urodzenia),
 2. dane kontaktowe (np. adres do korespondencji),
 3. dane dotyczące wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

Podanie danych wynikających z przepisów prawa jest wymogiem ustawowym niezbędnym do przeprowadzenia przez Greenpeace procesu rekrutacji.

Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne, a brak ich podania nie będzie skutkował niekorzystnym Pani/Pana traktowaniem, ani nie spowoduje wobec Pani/Pana jakichkolwiek negatywnych konsekwencji ze strony Greenpeace. Greenpeace może więc przetwarzać inne Pani/Pana dane osobowe, w szczególności wizerunek, jeżeli dobrowolnie zostaną przez Panią/Pana przekazane do Greenpeace.

Greenpeace przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 1. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Greenpeace w związku z prowadzeniem rekrutacji i zatrudnianiem pracowników (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w odniesieniu do danych o stanie zdrowia: art. 9 ust. 2 lit. b) RODO, a w odniesieniu do danych niewynikających z przepisów prawa: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 2. jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę, w celu prowadzenia przez Greenpeace przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);  
 3. dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń oraz prowadzenia postępowań sądowych związanych z procesem rekrutacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 4. wewnętrznych celów administracyjnych Greenpeace, w tym zarządzania personelem, statystyki i raportowania wewnętrznego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 5. ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności przez Greenpeace poprzez zapewnienie integralności kopii zarchiwizowanych/zapasowych/awaryjnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

 3. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem danych w powyższych celach, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:

 1. innym podmiotom Greenpeace;
 2. podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Greenpeace na podstawie zawartej z Greenpeace umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), np. […].

Greenpeace nie przekazuje Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowych.

 4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 2 celów przetwarzania, tj.:

 1. w zakresie realizacji procesu rekrutacji w związku, z którym Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane, przez okres do czasu zakończenia realizacji procesu rekrutacji nieskutkującego Pani/Pana zatrudnieniem, a po tym czasie dla dochodzenia ewentualnych roszczeń – do upływu okresu przedawnienia określonego przepisami kodeksu pracy lub kodeksu cywilnego;
 2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych, do czasu wycofania tej zgody, lub po 3 miesiącach od zakończenia danej rekrutacji;
 3. w zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Greenpeace dla wewnętrznych celów administracyjnych Greenpeace oraz ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności przez Greenpeace, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Greenpeace stanowiących podstawę tego przetwarzania (3 miesiące od zakończenia rekrutacji) lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

5. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH

W związku z przetwarzaniem przez Greenpeace Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do treści danych (art. 15 RODO)

Jest to prawo do uzyskania od Greenpeace potwierdzenia, czy przetwarza Pani/Pana dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji: (i) o celach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, (ii) o kategoriach przetwarzanych danych osobowych, (iii) informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Greenpeace ujawnił Pani/Pana dane osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane, (iv) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie realizacji tych praw, (v) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (vi) o profilowaniu, a także o konsekwencjach takiego przetwarzania dla Pani/Pana .

 • prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)

Jest to prawo do żądania od Greenpeace niezwłocznego sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

 • prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)

Jest to prawo do żądania od Greenpeace niezwłocznego usunięcia dotyczących Pani/Pana danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). Greenpeace ma w takiej sytuacji obowiązek usunąć Pani/Pana dane osobowe, pod warunkiem że jest spełniona jedna z następujących przesłanek: (i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, (ii) cofnięto zgodę, na której opiera się przewarzanie i Greenpeace nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iii) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, (iv) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy Greenpeace jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)

Jest to prawo do żądania od Greenpeace ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (i) kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez administratora, (ii) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu swoich danych osobowych, (iii) Greenpeace nie potrzebuje już Pani/Pana danych osobowych, ale są one Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Greenpeace może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za Pani/Pana zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO)

Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Greenpeace (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W takiej sytuacji Greenpeace nie będzie mógł dalej przetwarzać danych w tych celach, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy lub dane potrzebne są Greenpeace do dochodzenia roszczeń.

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – w takiej sytuacji można natomiast wycofać zgodę, (ii) przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, (iii) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Greenpeace obowiązku prawnego.

 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

Jest to prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Greenpeace przez Panią/Pana danych oraz żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.

 • prawo wycofania zgody (art. 7 ust. 3 RODO)

W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. SPOSÓB REALIZACJI PRAW

Jest Pani/Pan uprawniona/y do zgłoszenia realizacji swoich praw, o których mowa w punkcie 6 w następujący sposób:

 1. pisemnie na adres: ul. Altowa 4, 02-386 Warszawa;
 2. mailowo na adres: ;
 3. telefonicznie pod numerem telefonu: 22 659 84 99; 22 851 26 42.

 8. SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Greenpeace Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH

Greenpeace nie podejmuje wobec Pani/Pana decyzji w sposób wyłącznie zautomatyzowany, w szczególności w oparciu o profilowanie.