Evropa hraje klíčovou roli ve snižování emisí skleníkových plynů. Závazky v rámci Pařížské dohody o změně klimatu a ambiciózní plány na dekarbonizaci ekonomiky jsou zásadním krokem směrem k udržitelnější budoucnosti. Dostáváme mnoho dotazů, zda má smysl v Evropě snižovat emise, když země jako Čína stále staví nové uhelné elektrárny. Zde je 6 důvodů, proč ano.

  1. Evropa jako producent skleníkových plynů: Evropa je jedním z největších producentů skleníkových plynů na světě, a proto má odpovědnost přispívat k jejich omezení. Evropská unie (EU) stále čelí apelům, aby dostála svým vlastním cílům. Závazek EU snížit emise skleníkových plynů do roku 2030 o 55 % a dosáhnout do roku 2050 neutrality je významným krokem, ve skutečnosti je ale třeba jednat rychleji a důrazněji. Podle skutečně ambicióznich odhadů reálných možností je EU schopna již do roku 2030 dosáhnout snížení emisí o minimálně 60 % a dosáhnout neutrality do roku 2040.  Aby EU mohla být považovaná za skutečně ambiciózní v boji proti klimatické změně, je nutné přijmout další opatření a hlavně efektivně implementovat své závazky, které budou směřovat k rychlejšímu snižování emisí skleníkových plynů. Jen tak bude možné úspěšně čelit dopadům, které s sebou klimatická změna nese, a dosáhnout udržitelnější budoucnosti pro nás i pro naši planetu.
  2. Pozitivní dopady snižování emisí v Evropě: Snižování emisí CO2 je důležitým krokem k ochraně životního prostředí a zlepšení zdraví obyvatel. Emise CO2 přispívají ke globálnímu oteplování, které má negativní dopady na klima, biodiverzitu, zemědělství a lidskou bezpečnost. Emise CO2 také zhoršují kvalitu ovzduší, což vede k zvýšenému riziku respiračních a kardiovaskulárních onemocnění, rakoviny plic a předčasné úmrtnosti. Snižování emisí CO2 by tedy mohlo přinést řadu zdravotních výhod, jako je snížení počtu úmrtí způsobených znečištěním ovzduší, zlepšení funkce plic a imunitního systému, prevence alergií a astmatu, snížení stresu a úzkosti spojených s extrémními povětrnostními jevy a podpora duševního zdraví. Snižování emisí CO2 je tedy nejen prospěšné pro planetu, ale i pro nás.
  3.  Globální dopad: Klimatická změna je globálním problémem, a proto je důležité, aby se s ním vypořádala celá mezinárodní komunita. Pokud by Evropa nebyla aktivní v boji proti emisím, mohlo by to oslabit celosvětové úsilí a ovlivnit klimatické cíle definované v rámci Pařížské dohody. Evropská unie zároveň není jediným globálním hráčem, který se zavázal k dosažení klimatickej neutrality, učinili tak i další velcí znečišťovatelé, jako například USA do roku 2050 či samotná Čína do roku 2060. 87% světových emisí CO2 tak pochází ze států, které směřují ke klimatické neutralitě, celkově jde o 131 států. Společně s dalšími klíčovými hráči na mezinárodní scéně tak může Evropa pomoci přesvědčit i země, které dosud nebyly tak aktivní, aby přijaly odpovědnost za snižování emisí. Snižování emisí v Evropě vyžaduje také inovace a rozvoj nových technologií. Ty mohou být následně exportovány a využity v jiných částech světa. Evropa může hrát významnou roli v podpoře výzkumu a vývoje, který přispěje k celosvětovému snižování emisí. Navíc vstup na trh s udržitelnými technologiemi může Evropě pomoci posílit svou ekonomiku a vytvořit nové pracovní příležitosti.
  4.  Historická odpovědnost: I když země jako Čína staví nové uhelné elektrárny, není to důvod, proč by Evropa neměla snižovat své vlastní emise. Průmyslová revoluce začala v Evropě a následně vedla k dlouhodobým emisím, které přispěly k současnému stavu klimatu. Evropa má tedy morální odpovědnost snižovat emise a přispět tak ke globálnímu úsilí o udržitelnost a ochranu životního prostředí.
  5. Evropa jako příklad pro ostatní: Evropa je z pohledu množství environmentálních politik a závazků vedoucím ke snižování emisí skleníkových plynů a přechodu k obnovitelným zdrojům energie uznávána jako jeden z nejambicióznějších regionů. Díky environmentální politice a investicím do čistých technologií se mnoho evropských zemí stává inovátory v oblasti obnovitelné energie, elektromobility, energetické účinnosti a snižování emisí v průmyslu. Snaha Evropy o dekarbonizaci upozorňuje ostatní země na nutnost podniknout opatření k ochraně klimatu.
  6. Čína na tom v produkci obnovitelných zdrojů ve skutečnosti není tak špatně: Čína je nezpochybnitelným světovým lídrem v oblasti výroby obnovitelných zdrojů energie. Disponuje neskutečnými 84 % světových výrobních kapacit na výrobu solárních panelů, čímž si upevňuje svou pozici na špičce tohoto odvětví. Navíc, nejenže je světovým lídrem ve výrobě solárních panelů, ale na jejím území se také nachází největší větrná farma na planetě. Tato farma zajišťuje energetické potřeby tisíců domácností a přispívá tak k udržitelnosti a snižování závislosti na fosilních palivech. Výroba obnovitelných zdrojů energie hraje stále větší roli v globálním energetickém mixu, a Čína svým podílem velkého procenta světové produkce obnovitelných zdrojů posouvá tuto problematiku vpřed. Tento trend je důležitý nejen pro samotnou Čínu, ale i pro celý svět, pokud chceme zabránit nejvážnějším dopadům klimatické změny. 

Snižování emisí v Evropě má smysl nejen pro zdraví evropských občanů a životního prostředí, ale také pro celosvětové úsilí zpomalit změnu klimatu. Je pravda, že Čína je největším producentem skleníkových plynů na světě a že vedle obrovského množství obnovitelných zdrojů stále staví i nové uhelné elektrárny. To je velký problém, který vyžaduje naléhavé řešení. Nicméně to neznamená, že Evropa by měla rezignovat na své snahy o snižování emisí. 

Naopak, měli bychom pokračovat ve své aktivitě, být příkladem a ukázat, že je možné dosáhnout udržitelného rozvoje s respektem k planetě a lidem. Společným úsilím a globální spoluprací můžeme dosáhnout cílů stanovených v Pařížské dohodě a zachovat naši planetu pro budoucí generace. Je zjevné, že Evropská unie stojí před výzvami a potřebou posílit své úsilí v boji proti klimatické změně. Měli bychom si uvědomit, že realita někdy nemusí být úplně v souladu s našimi představami, a EU možná nečiní tolik, kolik bychom si přáli. Ostatní země, jako například Čína, jsou již mnohem dál ve výrobě energie z obnovitelných zdrojů, a USA zase ve velkém investují do zelených technologií, prostřednictvím Inflation Reduction Act.

Tyto faktory by měly sloužit jako impuls pro EU k získání větší rovnováhy a zvýšení svých ambicí, pokud chceme zůstat mezi světovými lídry v dekarbonizaci. Je třeba vzít na vědomí, že naše požadavky na ambicióznější klimatické politiky jsou oprávněné a relevantní, vzhledem k naléhavosti potřeby řešení klimatické změny. Je nezbytné, abychom jednali v souladu s cíly Fit for 55 a využili toho, co nám ukazují ostatní země, aby byla EU skutečně úspěšná v dosahování udržitelné budoucnosti. Je naší společnou povinností přijmout odpovědnost a spolupracovat na globální úrovni, abychom chránili naši planetu pro budoucí generace. Pouze tak můžeme dosáhnout skutečné změny a úspěchu v boji proti klimatické změně.