Ochrana osobních údajů & Cookies

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V GREENPEACE

INFORMACE O SPRÁVCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Greenpeace Česká republika, z.s., se sídlem Prvního pluku 143/12, Karlín, 186 00 Praha, IČO: 17049059, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 967 (dále jen „Greenpeace“) tímto jako správce osobních údajů informuje subjekty údajů o zpracování osobních údajů.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Greenpeace respektuje Vaše soukromí a zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou včetně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále také jen „Nařízení“). Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Greenpeace proto přijalo odpovídající technická a organizační opatření, aby zajistilo bezpečné zpracování osobních údajů. Zaměstnanci Greenpeace jsou vázáni povinností mlčenlivosti a jsou řádně vyškoleni. Přístup zaměstnanců k osobním údajům je omezen pouze na údaje relevantní pro jejich práci.

Greenpeace Česká republika Vás může požádat o poskytnutí osobních údajů v nejrůznějších souvislostech, například při poskytnutí daru, podpisu petice, v rámci různých kampaní a akcí. Poskytnuté osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro naplnění aktivity, v jejíž souvislosti byly údaje poskytnuty, a pro uvedené účely.

Při zpracování osobních údajů se GREENPEACE řídí zejména těmito zásadami:

 1. GREENPEACE provádí zpracování osobních údajů otevřeným způsobem při dodržení všech povinností, které jí ukládají právní předpisy
 2. GREENPEACE v rámci zpracování osobních údajů postupuje spravedlivě a transparentně při snaze omezit účely a rozsah zpracování osobních údajů na nezbytné minimum, tak že zpracovává pouze osobní údaje, jež jsou pro každý konkrétní účel nezbytné
 3. GREENPEACE vás informuje stručně, výstižně a bez nadbytečných informací (text musí být stručný, výstižný, pochopitelný, úplný bez nadbytečných informací), tak, aby byly informace pro vás pochopitelné
 4. GREENPEACE dbá na to, abyste neutrpěli újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života , aby zajistil integritu a důvěrnost osobních údajů
 5. GREENPEACE zpracovává osobní údaje vždy na základě příslušného právního titulu, zákonným způsobem
 6. GREENPEACE zpracovává pouze přesná, správná a aktuální data, která pravidelně aktualizuje
 7. GREENPEACE uchovává osobní údaje jen po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu zpracování
 8. GREENPEACE zajištuje bezpečné zpracování osobních údajů, tak, že používá standardizované postupy, vypracované za účelem zajištění náležité úrovně zabezpečení osobních údajů včetně šifrování a pseudonymizace osobních údajů, zajištění neustálé důvěrnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systému a služeb zpracování
 9. GREENPEACE provádí pravidelné testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování
 10. GREENPEACE provádí záznamy o činnostech zpracování a plní informační povinnost vůči subjektům údajů
 11. GREENPEACE umožňuje hladký výkon práv subjektů údajů

CO OPRAVŇUJE GREENPEACE KE ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

GREENPEACE je oprávněno zpracovávat vaše osobní údaje na základě alespoň z jednoho níže uvedených oprávnění:

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Se svými dotazy souvisejícími se zpracováním jejich osobních údajů se můžete obracet na Greenpeace prostřednictvím e-mailu pověřence osobních údajů Ondřeje Černého [email protected], a to včetně odhlášení se z databáze dárců, odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro vybrané účely. Jestliže si přejete aktualizovat Vaše osobní údaje v dobrovolnické databázi, nebo se chcete z databáze odhlásit, můžete kontaktovat koordinátorku dobrovolníků na emailu [email protected] .

Pokud už nechcete dostávat emailové novinky a informace od Greenpeace, můžete se odhlásit. Odkaz na odhlášení naleznete v každém našem emailu.

ÚČEL, PRÁVNÍ ZÁKLAD, ROZSAH A DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Greenpeace zpracovává osobní údaje subjektů v tomto rozsahu:

 1. –  rozsah

pro podpis online výzvy Greenpeace zpracovává následující osobní údaje:

1.2 – účel, právní základ

Greenpeace zpracovává osobní údajů a na základě souhlasu pro tyto účely:

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Greenpeace zpracovává a uchovává osobní údaje subjektů pouze po dobu nezbytně nutnou pro výše uvedené účely. Doba zpracování osobních údajů zpracovávaných pro plnění právních povinností se řídí příslušnými zákony (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví), také např. archivační lhůty. V případě zpracování osobních údajů na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu, na níž byl souhlas udělen (zpravidla 5 let). Po uplynutí této doby Společnost uchovává Vaše osobní údaje (zejména souhlas, odvolání souhlasu) v nezbytném rozsahu pro případnou obhajobu svých práv. Pokud se jedná o osobní údaje zpracovávané z důvodu oprávněného zájmu správce, pak jsou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání oprávněného zájmu, kdy po jeho skončení jsou vymazány (zejména do uplynutí zákonných nebo smluvních promlčecích lhůt, lhůt pro uplatnění práv z vadného plnění nebo záruky pro případný výkon, určení nebo obhajobu nároků Greenpeace).

Zpracování osobních údajů je pro účely uvedené výše, v daném rozsahu nezbytné a pro tyto účely je subjekt povinen své osobní údaje Greenpeace poskytnout; odmítnutí poskytnutí osobních údajů může mít za následek nemožnost registrace subjektu či nemožnost přijetí daru, jakož i další následky stanovené právními předpisy.

ZDROJ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Greenpeace získal osobní údaje v rámci své činnosti přímo od subjektů údajů.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Greenpeace zpracovává osobní údaje subjektů automatizovanými I manuálními prostředky.

INFORMOVÁNÍ O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM, PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Greenpeace Česká republika spolupracuje s celosvětovou organizací Greenpeace vedenou Stichting Greenpeace Council z Nizozemí. Greenpeace Česká republika může sdílet osobní údaje s ostatními organizacemi Greenpeace zejména za účely udržování kontaktu, fundraisingu, organizování kampaní a sdílení informací, které Vás mohou zajímat.

Greenpeace Česká republika může ke zpracování osobních údajů používat důvěryhodné třetí osoby, které se mohou nacházet v zemích s nižší úrovní ochrany osobních údajů. V takových případech vyžadujeme, aby se třetí osoby zavázaly dodržovat srovnatelnou úroveň ochrany osobních údajů. Zpracovatelé zpracovávají osobní údaje pouze podle pokynů Greenpeace a nejsou oprávněni je použít pro své vlastní účely.

Údaje, které jste uvedli na naší petici, mohou být poskytovány třetím osobám tak, aby byl naplněn účel petice podle zákona.

Greenpeace zpracovává osobní údaje jako správce osobních údajů nebo prostřednictvím svých zpracovatelů, za současného zajištění technických, organizačních a personálních opatření, které povedou k vysoké úrovni ochrany a zabezpečení osobních údajů subjektů. Greenpeace zpracovává osobní údaje subjektů prostřednictvím následujících zpracovatelů osobních údajů, které Greenpeace využívá při poskytování služeb a produktů (zejména účetní oblasti) nebo které pověřila plněním svých smluvních či zákonných povinností:

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ

*****

Abyste se mohli jednoduše zapojit do našich diskuzí, naše stránky obsahují odkazy na různé sociální sítě, jako jsou Facebook, Twitter, Google+, Youtube, Pinterest, Flicker, apod. Tyto odkazy nejsou součástí našich webových stránek, ale stránek třetích osob, které mohou používat cookies sledující Vaši činnost na internetu. Cookies třetích osob se řídí jinými zásadami ochrany osobních údajů než tyto stránky. Cookies můžete zablokovat v nastavení Vašeho internetového prohlížeče

K analýze návštěv našich webových stránek a jejich vylepšení používáme Google Analytics. Google Analytics automaticky sbírá anonymní informace o návštěvách na těchto stránkách pomocí cookies.

Naše stránky obsahují také cookies, které jsou nezbytné k jejich fungování. Greenpeace Česká republika nesbírá prostřednictvím funkčních cookies žádné osobní údaje.

Máte právo na to, abyste nebyli předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně vytváření profilů, které má na vás právní účinky nebo vás podobným způsobem významně ovlivní. Takové právo však nebude možné uplatnit v případě, že je rozhodnutí nezbytné pro uzavření nebo uplatnění smlouvy mezi vámi a Greenpeace; je povoleno právem použitelným pro Greenpeace za předpokladu, že stanoví odpovídající opatření na ochranu svých práv, svobod a oprávněných zájmů; nebo se zakládá na vašem výslovném souhlasu.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

Právo přístupu k osobním údajům – subjekt je oprávněn požádat Greenpeace o přístup ke svým osobním údajům, zejména o informaci o zpracování svých osobních údajů obsahující vždy alespoň sdělení o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu a obsahu osobních údajích (např. seznamem), případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů a příjemci, případně kategoriích příjemců osobních údajů,

Právo odvolat souhlas – V případě, že osobní údaje subjektu zpracováváme na základě uděleného souhlasu subjektu, má subjekt právo ho kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na e-mailovou adresu [email protected]. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před tímto odvoláním. Odvolání souhlasu zároveň nemá vliv na zpracování osobních údajů subjektu na základě jiného oprávnění, zejména v souvislosti se zpracováním nezbytným pro plnění smlouvy anebo plnění právní povinnosti.

Právo na opravu osobních údajů – Subjekt je oprávněn vznést námitku proti nesprávnému nebo neoprávněnému zpracování osobních údajů a je oprávněn požádat o opravu nebo doplnění těchto osobních údajů. GREENPEACE je v takovém případě povinna bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů.

Právo na přenositelnost osobních údajů. Požádá-li subjekt Greenpeace, předá Greenpeace osobní údaje subjektu přímo jinému správci, anebo má subjekt právo je získat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo vznést námitku – Subjekt je oprávněn v případě porušení povinností Greenpeace týkajících se shromažďování nebo zpracovávání těchto osobních údajů žádat  Greenpeace, aby mu poskytla vysvětlení takového jednání, se zdržela takového jednání, odstranila takto vzniklý stav či poskytla na svoje náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění, aby osobní údaje byly zablokovány nebo zlikvidovány (s výjimkou osobních údajů, které je GREENPEACE povinna shromažďovat a zpracovávat na základě právních předpisů). Greenpeace je povinna v souvislosti s výše uvedenými právy subjektu informovat jej neprodleně o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci jeho osobních údajů, poskytnout mu potřebnou součinnost a vysvětlení.

Máte právo na výmaz Vašich osobních údajů, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz, Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Poslední revize: datum 23.5.2018


RCI – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V GREENPEACE

DÁRCI – INFORMACE O SPRÁVCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Greenpeace Česká republika, z.s., se sídlem Prvního pluku 143/12, Karlín, 186 00 Praha, IČO: 17049059, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 967 (dále jen „Greenpeace“) tímto jako správce osobních údajů informuje subjekty údajů o zpracování osobních údajů.

DÁRCI – ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Greenpeace respektuje Vaše soukromí a zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou včetně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále také jen „Nařízení“). Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Greenpeace proto přijalo odpovídající technická a organizační opatření, aby zajistilo bezpečné zpracování osobních údajů. Zaměstnanci Greenpeace jsou vázáni povinností mlčenlivosti a jsou řádně vyškoleni. Přístup zaměstnanců k osobním údajům je omezen pouze na údaje relevantní pro jejich práci.

Greenpeace Česká republika Vás může požádat o poskytnutí osobních údajů v nejrůznějších souvislostech, například při poskytnutí daru, podpisu petice, v rámci různých kampaní a akcí. Poskytnuté osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro naplnění aktivity, v jejíž souvislosti byly údaje poskytnuty, a pro uvedené účely.

Při zpracování osobních údajů se GREENPEACE řídí zejména těmito zásadami:

 1. GREENPEACE provádí zpracování osobních údajů otevřeným způsobem při dodržení všech povinností, které jí ukládají právní předpisy
 2. GREENPEACE v rámci zpracování osobních údajů postupuje spravedlivě a transparentně při snaze omezit účely a rozsah zpracování osobních údajů na nezbytné minimum, tak že zpracovává pouze osobní údaje, jež jsou pro každý konkrétní účel nezbytné
 3. GREENPEACE vás informuje stručně, výstižně a bez nadbytečných informací (text musí být stručný, výstižný, pochopitelný, úplný bez nadbytečných informací), tak, aby byly informace pro vás pochopitelné
 4. GREENPEACE dbá na to, abyste neutrpěli újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života , aby zajistil integritu a důvěrnost osobních údajů
 5. GREENPEACE zpracovává osobní údaje vždy na základě příslušného právního titulu, zákonným způsobem
 6. GREENPEACE zpracovává pouze přesná, správná a aktuální data, která pravidelně aktualizuje
 7. GREENPEACE uchovává osobní údaje jen po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu zpracování
 8. GREENPEACE zajištuje bezpečné zpracování osobních údajů, tak, že používá standardizované postupy, vypracované za účelem zajištění náležité úrovně zabezpečení osobních údajů včetně šifrování a pseudonymizace osobních údajů, zajištění neustálé důvěrnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systému a služeb zpracování
 9. GREENPEACE provádí pravidelné testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování
 10. GREENPEACE provádí záznamy o činnostech zpracování a plní informační povinnost vůči subjektům údajů
 11. GREENPEACE umožňuje hladký výkon práv subjektů údajů

DÁRCI – CO OPRAVŇUJE GREENPEACE KE ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

GREENPEACE je oprávněno zpracovávat vaše osobní údaje na základě alespoň z jednoho níže uvedených oprávnění:

DÁRCI – ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Se svými dotazy souvisejícími se zpracováním jejich osobních údajů se můžete obracet na Greenpeace prostřednictvím e-mailu pověřence osobních údajů Ondřeje Černého [email protected], a to včetně odhlášení se z databáze dárců, odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro vybrané účely. Jestliže si přejete aktualizovat Vaše osobní údaje v dobrovolnické databázi, nebo se chcete z databáze odhlásit, můžete kontaktovat koordinátorku dobrovolníků na emailu [email protected].

Pokud už nechcete dostávat emailové novinky a informace od Greenpeace, můžete se odhlásit.. Odkaz na odhlášení naleznete v každém našem emailu.

ÚČEL, PRÁVNÍ ZÁKLAD, ROZSAH A DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Greenpeace zpracovává osobní údaje subjektů v tomto rozsahu:

A

 1. –  rozsah

pro Registraci na stránkách Greenpeace , podpis výzvy , registraci k odběru newsletteru zpracovává Greenpeace následující osobní údaje:

1.2 – účel, právní základ

Greenpeace zpracovává osobní údaje uvedené v článku 1.1 z titulu oprávněných zájmů správce pro tyto účely:

B – rozsah

Při poskytnutí daru nebo přislíbení daru budete zařazeni do dárcovské databáze, do které zaznamenáváme informace o darech, které jste nám poskytli, o naší vzájemné komunikaci a o participaci na našich kampaních.

2.1 – pro Registraci dárce zpracovává Greenpeace následující osobní údaje:

Darovací brána darujme.cz na těchto stránkách je provozována naším smluvním partnerem, který je povinen údaje Vámi v bráně vyplněné používat pouze pro zpracování daru. Údaje o Vašem daru jsou zároveň zasílány Greenpeace Česká republika. Údaje z Vaší kreditní karty předáváte pomocí zabezpečeného připojení pouze bance, která transakci zprostředkovává.  Greenpeace ani darujme.cz nemá přístup k číslu Vaší karty ani k jejímu bezpečnostnímu kódu.

2.2 – účel, právní základ

Greenpeace zpracovává osobní údajů uvedené v článku 2.1 z titulu plnění zákonné povinnosti, oprávněných zájmů správce a na základě souhlasu pro tyto účely:

C

Pokud chcete pomáhat Greenpeace a vyplnili jste náš dobrovolnický dotazník, zadáme všechny informace, které jste nám poskytli, do databáze. Databázi používáme za účelem výběru vhodných dobrovolníků pro naše akce. V databázi uchováváme Vaše kontaktní údaje, věk, pohlaví, profesi, jiné dovednosti, záliby a údaje o tom, o jaké pomocné aktivity máte zájem.

3.1. – rozsah

Pro Registraci dobrovolníka zpracovává Greenpeace následující osobní údaje

3.2 – účel, právní základ

Greenpeace zpracovává osobní údajů uvedené v článku 3.1 na základě souhlasu subjektů pro tyto účely:

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Greenpeace zpracovává a uchovává osobní údaje subjektů pouze po dobu nezbytně nutnou pro výše uvedené účely. Doba zpracování osobních údajů zpracovávaných pro plnění právních povinností se řídí příslušnými zákony (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví), také např. archivační lhůty. V případě zpracování osobních údajů na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu, na níž byl souhlas udělen (zpravidla 5 let). Po uplynutí této doby Společnost uchovává Vaše osobní údaje (zejména souhlas, odvolání souhlasu) v nezbytném rozsahu pro případnou obhajobu svých práv. Pokud se jedná o osobní údaje zpracovávané z důvodu oprávněného zájmu správce, pak jsou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání oprávněného zájmu, kdy po jeho skončení jsou vymazány (zejména do uplynutí zákonných nebo smluvních promlčecích lhůt, lhůt pro uplatnění práv z vadného plnění nebo záruky pro případný výkon, určení nebo obhajobu nároků Greenpeace).

Zpracování osobních údajů je pro účely uvedené výše, v daném rozsahu nezbytné a pro tyto účely je subjekt povinen své osobní údaje Greenpeace poskytnout; odmítnutí poskytnutí osobních údajů může mít za následek nemožnost registrace subjektu či nemožnost přijetí daru, jakož i další následky stanovené právními předpisy.

ZDROJ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Greenpeace získal osobní údaje v rámci své činnosti přímo od subjektů údajů.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Greenpeace zpracovává osobní údaje subjektů automatizovanými I manuálními prostředky.

INFORMOVÁNÍ O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM, PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Greenpeace Česká republika spolupracuje s celosvětovou organizací Greenpeace vedenou Stichting Greenpeace Council z Nizozemí. Greenpeace Česká republika může sdílet osobní údaje s ostatními organizacemi Greenpeace zejména za účely udržování kontaktu, fundraisingu, organizování kampaní a sdílení informací, které Vás mohou zajímat.

Greenpeace Česká republika může ke zpracování osobních údajů používat důvěryhodné třetí osoby, které se mohou nacházet v zemích s nižší úrovní ochrany osobních údajů. V takových případech vyžadujeme, aby se třetí osoby zavázaly dodržovat srovnatelnou úroveň ochrany osobních údajů. Zpracovatelé zpracovávají osobní údaje pouze podle pokynů Greenpeace a nejsou oprávněni je použít pro své vlastní účely.

Údaje, které jste uvedli na naší petici, mohou být poskytovány třetím osobám tak, aby byl naplněn účel petice podle zákona.

Greenpeace zpracovává osobní údaje jako správce osobních údajů nebo prostřednictvím svých zpracovatelů, za současného zajištění technických, organizačních a personálních opatření, které povedou k vysoké úrovni ochrany a zabezpečení osobních údajů subjektů. Greenpeace zpracovává osobní údaje subjektů prostřednictvím následujících zpracovatelů osobních údajů, které Greenpeace využívá při poskytování služeb a produktů (zejména účetní oblasti) nebo které pověřila plněním svých smluvních či zákonných povinností:

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ

*****

Abyste se mohli jednoduše zapojit do našich diskuzí, naše stránky obsahují odkazy na různé sociální sítě, jako jsou Facebook, Twitter, Google+, Youtube, Pinterest, Flicker, apod. Tyto odkazy nejsou součástí našich webových stránek, ale stránek třetích osob, které mohou používat cookies sledující Vaši činnost na internetu. Cookies třetích osob se řídí jinými zásadami ochrany osobních údajů než tyto stránky. Cookies můžete zablokovat v nastavení Vašeho internetového prohlížeče

K analýze návštěv našich webových stránek a jejich vylepšení používáme Google Analytics. Google Analytics automaticky sbírá anonymní informace o návštěvách na těchto stránkách pomocí cookies.

Naše stránky obsahují také cookies, které jsou nezbytné k jejich fungování. Greenpeace Česká republika nesbírá prostřednictvím funkčních cookies žádné osobní údaje.

Máte právo na to, abyste nebyli předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně vytváření profilů, které má na vás právní účinky nebo vás podobným způsobem významně ovlivní. Takové právo však nebude možné uplatnit v případě, že je rozhodnutí nezbytné pro uzavření nebo uplatnění smlouvy mezi vámi a Greenpeace; je povoleno právem použitelným pro Greenpeace za předpokladu, že stanoví odpovídající opatření na ochranu svých práv, svobod a oprávněných zájmů; nebo se zakládá na vašem výslovném souhlasu.

DÁRCI – PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

Právo přístupu k osobním údajům – subjekt je oprávněn požádat Greenpeace o přístup ke svým osobním údajům, zejména o informaci o zpracování svých osobních údajů obsahující vždy alespoň sdělení o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu a obsahu osobních údajích (např. seznamem), případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů a příjemci, případně kategoriích příjemců osobních údajů,

Právo odvolat souhlas – V případě, že osobní údaje subjektu zpracováváme na základě uděleného souhlasu subjektu, má subjekt právo ho kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na e-mailovou adresu [email protected]. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před tímto odvoláním. Odvolání souhlasu zároveň nemá vliv na zpracování osobních údajů subjektu na základě jiného oprávnění, zejména v souvislosti se zpracováním nezbytným pro plnění smlouvy anebo plnění právní povinnosti.

Právo na opravu osobních údajů – Subjekt je oprávněn vznést námitku proti nesprávnému nebo neoprávněnému zpracování osobních údajů a je oprávněn požádat o opravu nebo doplnění těchto osobních údajů. GREENPEACE je v takovém případě povinna bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů.

Právo na přenositelnost osobních údajů. Požádá-li subjekt Greenpeace, předá Greenpeace osobní údaje subjektu přímo jinému správci, anebo má subjekt právo je získat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo vznést námitku – Subjekt je oprávněn v případě porušení povinností Greenpeace týkajících se shromažďování nebo zpracovávání těchto osobních údajů žádat  Greenpeace, aby mu poskytla vysvětlení takového jednání, se zdržela takového jednání, odstranila takto vzniklý stav či poskytla na svoje náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění, aby osobní údaje byly zablokovány nebo zlikvidovány (s výjimkou osobních údajů, které je GREENPEACE povinna shromažďovat a zpracovávat na základě právních předpisů). Greenpeace je povinna v souvislosti s výše uvedenými právy subjektu informovat jej neprodleně o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci jeho osobních údajů, poskytnout mu potřebnou součinnost a vysvětlení.

Máte právo na výmaz Vašich osobních údajů, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz, Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.


DOBROVOLNÍCI – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V GREENPEACE

DOBROVOLNÍCI – INFORMACE O SPRÁVCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Greenpeace Česká republika, z.s., se sídlem Prvního pluku 143/12, Karlín, 186 00 Praha, IČO: 17049059, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 967 (dále jen „Greenpeace“) tímto jako správce osobních údajů informuje subjekty údajů o zpracování osobních údajů.

DOBROVOLNÍCI – ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Greenpeace respektuje Vaše soukromí a zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou včetně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále také jen „Nařízení“). Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Greenpeace proto přijalo odpovídající technická a organizační opatření, aby zajistilo bezpečné zpracování osobních údajů. Zaměstnanci Greenpeace jsou vázáni povinností mlčenlivosti a jsou řádně vyškoleni. Přístup zaměstnanců k osobním údajům je omezen pouze na údaje relevantní pro jejich práci.

Greenpeace Česká republika Vás může požádat o poskytnutí osobních údajů v nejrůznějších souvislostech, například při poskytnutí daru, podpisu petice, v rámci různých kampaní a akcí. Poskytnuté osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro naplnění aktivity, v jejíž souvislosti byly údaje poskytnuty, a pro uvedené účely.

Při zpracování osobních údajů se GREENPEACE řídí zejména těmito zásadami:

 1. GREENPEACE provádí zpracování osobních údajů otevřeným způsobem při dodržení všech povinností, které jí ukládají právní předpisy
 2. GREENPEACE v rámci zpracování osobních údajů postupuje spravedlivě a transparentně při snaze omezit účely a rozsah zpracování osobních údajů na nezbytné minimum, tak že zpracovává pouze osobní údaje, jež jsou pro každý konkrétní účel nezbytné
 3. GREENPEACE vás informuje stručně, výstižně a bez nadbytečných informací (text musí být stručný, výstižný, pochopitelný, úplný bez nadbytečných informací), tak, aby byly informace pro vás pochopitelné
 4. GREENPEACE dbá na to, abyste neutrpěli újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života , aby zajistil integritu a důvěrnost osobních údajů
 5. GREENPEACE zpracovává osobní údaje vždy na základě příslušného právního titulu, zákonným způsobem
 6. GREENPEACE zpracovává pouze přesná, správná a aktuální data, která pravidelně aktualizuje
 7. GREENPEACE uchovává osobní údaje jen po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu zpracování
 8. GREENPEACE zajištuje bezpečné zpracování osobních údajů, tak, že používá standardizované postupy, vypracované za účelem zajištění náležité úrovně zabezpečení osobních údajů včetně šifrování a pseudonymizace osobních údajů, zajištění neustálé důvěrnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systému a služeb zpracování
 9. GREENPEACE provádí pravidelné testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování
 10. GREENPEACE provádí záznamy o činnostech zpracování a plní informační povinnost vůči subjektům údajů
 11. GREENPEACE umožňuje hladký výkon práv subjektů údajů

DOBROVOLNÍCI – CO OPRAVŇUJE GREENPEACE KE ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

GREENPEACE je oprávněno zpracovávat vaše osobní údaje na základě alespoň z jednoho níže uvedených oprávnění:

DOBROVOLNÍCI – ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Se svými dotazy souvisejícími se zpracováním jejich osobních údajů se můžete obracet na Greenpeace prostřednictvím e-mailu pověřence osobních údajů Ondřeje Černého [email protected], a to včetně odhlášení se z databáze dárců, odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro vybrané účely. Jestliže si přejete aktualizovat Vaše osobní údaje v dobrovolnické databázi, nebo se chcete z databáze odhlásit, můžete kontaktovat koordinátorku dobrovolníků na emailu [email protected].

Pokud už nechcete dostávat emailové novinky a informace od Greenpeace, můžete se odhlásit. Odkaz na odhlášení naleznete v každém našem emailu.

ÚČEL, PRÁVNÍ ZÁKLAD, ROZSAH A DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Greenpeace zpracovává osobní údaje subjektů v tomto rozsahu:

Pokud chcete pomáhat Greenpeace a vyplnili jste náš dobrovolnický dotazník, zadáme všechny informace, které jste nám poskytli, do databáze. Databázi používáme za účelem výběru vhodných dobrovolníků pro naše akce. V databázi uchováváme Vaše kontaktní údaje, věk, pohlaví, profesi, jiné dovednosti, záliby a údaje o tom, o jaké pomocné aktivity máte zájem.

rozsah

Pro Registraci dobrovolníka zpracovává Greenpeace následující osobní údaje

účel, právní základ

Greenpeace zpracovává osobní údajů základě souhlasu subjektů pro tyto účely:

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Greenpeace zpracovává a uchovává osobní údaje subjektů pouze po dobu nezbytně nutnou pro výše uvedené účely. Doba zpracování osobních údajů zpracovávaných pro plnění právních povinností se řídí příslušnými zákony (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví), také např. archivační lhůty. V případě zpracování osobních údajů na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu, na níž byl souhlas udělen (zpravidla 5 let). Po uplynutí této doby Společnost uchovává Vaše osobní údaje (zejména souhlas, odvolání souhlasu) v nezbytném rozsahu pro případnou obhajobu svých práv. Pokud se jedná o osobní údaje zpracovávané z důvodu oprávněného zájmu správce, pak jsou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání oprávněného zájmu, kdy po jeho skončení jsou vymazány (zejména do uplynutí zákonných nebo smluvních promlčecích lhůt, lhůt pro uplatnění práv z vadného plnění nebo záruky pro případný výkon, určení nebo obhajobu nároků Greenpeace).

Zpracování osobních údajů je pro účely uvedené výše, v daném rozsahu nezbytné a pro tyto účely je subjekt povinen své osobní údaje Greenpeace poskytnout; odmítnutí poskytnutí osobních údajů může mít za následek nemožnost registrace subjektu či nemožnost přijetí daru, jakož i další následky stanovené právními předpisy.

ZDROJ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Greenpeace získal osobní údaje v rámci své činnosti přímo od subjektů údajů.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Greenpeace zpracovává osobní údaje subjektů automatizovanými I manuálními prostředky.

INFORMOVÁNÍ O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM, PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Greenpeace Česká republika spolupracuje s celosvětovou organizací Greenpeace vedenou Stichting Greenpeace Council z Nizozemí. Greenpeace Česká republika může sdílet osobní údaje s ostatními organizacemi Greenpeace zejména za účely udržování kontaktu, fundraisingu, organizování kampaní a sdílení informací, které Vás mohou zajímat.

Greenpeace Česká republika může ke zpracování osobních údajů používat důvěryhodné třetí osoby, které se mohou nacházet v zemích s nižší úrovní ochrany osobních údajů. V takových případech vyžadujeme, aby se třetí osoby zavázaly dodržovat srovnatelnou úroveň ochrany osobních údajů. Zpracovatelé zpracovávají osobní údaje pouze podle pokynů Greenpeace a nejsou oprávněni je použít pro své vlastní účely.

Údaje, které jste uvedli na naší petici, mohou být poskytovány třetím osobám tak, aby byl naplněn účel petice podle zákona.

Greenpeace zpracovává osobní údaje jako správce osobních údajů nebo prostřednictvím svých zpracovatelů, za současného zajištění technických, organizačních a personálních opatření, které povedou k vysoké úrovni ochrany a zabezpečení osobních údajů subjektů. Greenpeace zpracovává osobní údaje subjektů prostřednictvím následujících zpracovatelů osobních údajů, které Greenpeace využívá při poskytování služeb a produktů (zejména účetní oblasti) nebo které pověřila plněním svých smluvních či zákonných povinností:

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ

*****

Abyste se mohli jednoduše zapojit do našich diskuzí, naše stránky obsahují odkazy na různé sociální sítě, jako jsou Facebook, Twitter, Google+, Youtube, Pinterest, Flicker, apod. Tyto odkazy nejsou součástí našich webových stránek, ale stránek třetích osob, které mohou používat cookies sledující Vaši činnost na internetu. Cookies třetích osob se řídí jinými zásadami ochrany osobních údajů než tyto stránky. Cookies můžete zablokovat v nastavení Vašeho internetového prohlížeče

K analýze návštěv našich webových stránek a jejich vylepšení používáme Google Analytics. Google Analytics automaticky sbírá anonymní informace o návštěvách na těchto stránkách pomocí cookies.

Naše stránky obsahují také cookies, které jsou nezbytné k jejich fungování. Greenpeace Česká republika nesbírá prostřednictvím funkčních cookies žádné osobní údaje.

Máte právo na to, abyste nebyli předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně vytváření profilů, které má na vás právní účinky nebo vás podobným způsobem významně ovlivní. Takové právo však nebude možné uplatnit v případě, že je rozhodnutí nezbytné pro uzavření nebo uplatnění smlouvy mezi vámi a Greenpeace; je povoleno právem použitelným pro Greenpeace za předpokladu, že stanoví odpovídající opatření na ochranu svých práv, svobod a oprávněných zájmů; nebo se zakládá na vašem výslovném souhlasu.

DOBROVOLNÍCI – PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

Právo přístupu k osobním údajům – subjekt je oprávněn požádat Greenpeace o přístup ke svým osobním údajům, zejména o informaci o zpracování svých osobních údajů obsahující vždy alespoň sdělení o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu a obsahu osobních údajích (např. seznamem), případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů a příjemci, případně kategoriích příjemců osobních údajů,

Právo odvolat souhlas – V případě, že osobní údaje subjektu zpracováváme na základě uděleného souhlasu subjektu, má subjekt právo ho kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na e-mailovou adresu [email protected]. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před tímto odvoláním. Odvolání souhlasu zároveň nemá vliv na zpracování osobních údajů subjektu na základě jiného oprávnění, zejména v souvislosti se zpracováním nezbytným pro plnění smlouvy anebo plnění právní povinnosti.

Právo na opravu osobních údajů – Subjekt je oprávněn vznést námitku proti nesprávnému nebo neoprávněnému zpracování osobních údajů a je oprávněn požádat o opravu nebo doplnění těchto osobních údajů. GREENPEACE je v takovém případě povinna bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů.

Právo na přenositelnost osobních údajů. Požádá-li subjekt Greenpeace, předá Greenpeace osobní údaje subjektu přímo jinému správci, anebo má subjekt právo je získat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo vznést námitku – Subjekt je oprávněn v případě porušení povinností Greenpeace týkajících se shromažďování nebo zpracovávání těchto osobních údajů žádat  Greenpeace, aby mu poskytla vysvětlení takového jednání, se zdržela takového jednání, odstranila takto vzniklý stav či poskytla na svoje náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění, aby osobní údaje byly zablokovány nebo zlikvidovány (s výjimkou osobních údajů, které je GREENPEACE povinna shromažďovat a zpracovávat na základě právních předpisů). Greenpeace je povinna v souvislosti s výše uvedenými právy subjektu informovat jej neprodleně o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci jeho osobních údajů, poskytnout mu potřebnou součinnost a vysvětlení.

Máte právo na výmaz Vašich osobních údajů, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz, Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 


Cookies

Greenpeace, Česká republika: Politika používání cookies

Naším cílem je, aby vaše uživatelská zkušenost při procházení našich stránek byla příjemná. Proto, a také abychom získali informace o tom, jak náš web používáte, umisťujeme na váš počítač „cookies“.

Cookies jsou malé textové soubory, které se na vaše zařízení nahrají při vstupu na naše stránky. Při každé opakované návštěvě jsou pak z vašeho zařízení zaslány zpět na původní web nebo na stránky, které dotčená cookies rozpoznají:

Cookies jsou užitečné, protože:

Zákon uvádí, že můžeme ukládat cookies na vašem zařízení, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz této stránky. Pro všechny ostatní typy cookies potřebujeme vaše povolení.Tato stránka používá různé typy cookies. Některé cookies jsou umístěny službami třetích stran, které se objevují na našich stránkách.Kdykoliv můžete změnit nebo zrušit svůj souhlas prostřednictvím Vyjádření o souborech cookie na našich webových stránkách.

Více informací o cookies je dostupných na stránkách: www.allaboutcookies.org a www.youronlinechoices.eu, video na toto téma je pak na stránkách www.youtube.com/watch?v=TBR-xtJVq7E.

Typy cookies

Nutné

Nutné cookies pomáhají, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní základní funkce jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky. Webová stránka nemůže správně fungovat bez těchto cookies.

Preferenční

Preferenční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například preferovaný jazyk nebo region, kde se nacházíte.

Statistické

Statistické cookies pomáhají majitelům webových stránek, aby porozuměli, jak návštěvníci používají webové stránky. Anonymně sbírají a sdělují informace.

Marketingové

Marketingové cookies jsou používány pro sledování návštěvníků na webových stránkách. Záměrem je zobrazit reklamu, která je relevantní a zajímavá pro jednotlivého uživatele a tímto hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Neklasifikované

Neklasifikované cookies jsou cookies, které máme v procesu klasifikování společně s poskytovateli jednotlivých cookies.

Použití souborů cookies

V následující tabulce je vysvětleno, které soubory cookies lze při vaší návštěvě našich stránek na váš počítač uložit a proč.

Název Účel Trvání
greenpeace Tuto cookie používá organizace Greenpeace Czech Republic ke sledování skutečnosti, zda jste souhlasili s používáním souborů cookies na našich stránkách 365 dní
gp_nro Tuto cookie používá organizace Greenpeace Czech Republic ke zjištění poslední navštívené Greenpeace stránky 30 dní
__cf_bm Tuto cookie využívá společnost Cloudflare k identifikaci a blokování automatizovaného provozu, aby ochránila stránku před škodlivými roboty 30 minut
cf_clearance Tuto cookie využívá společnost Cloudflare k ukládání informace o provedení ověření session
_fbp Cookie využívaná společností Meta ke sledování návštěv na stránce 90 dní
_ga Cookie využívaná společností Google k odlišení jednotlivých návštěvníků 730 dní
_gid Cookie využívaná společností Google k odlišení jednotlivých návštěvníků 24 hodin
_hjAbsoluteSessionInProgress Cookie využívaná společností Hotjar k detekci první návštěvy na stránce 30 minut
_hjFirstSeen Cookie využívaná společností Hotjar k odlišení nových návštěvníků session
_hjIncludedInPageviewSample Cookie využívaná společností Hotjar ke zjištění zdali je návštěvník součástí vzorku definovaného limitem návštěv pro danou stránku 30 minut
_hjIncludedInSessionSample Cookie využívaná společností Hotjar ke zjištění zdali je návštěvník součástí vzorku definovaného denním limitem návštěv 30 minut
_hjSessionUser_{site_id} Cookie využívaná společností Hotjar k přiřazení následujících návštěv ke stejnému ID návštěvníka 365 dní
_hjSession_{site_id} Cookie využívaná společností Hotjar k přiřazení všech aktivit během jedné návštěvy k ID návštěvy 30 minut
active_consent_choice Tuto cookie používá organizace Greenpeace Czech Republic ke zjištění zda jste souhlasili s využitím cookies na stránce 180 dní
optiMonkClient Cookie využívaná společností OptiMonk k ukládání dat potřebných pro kampaně 365 dní
optiMonkClientId Cookie využívaná společností OptiMonk k identifikace návtěvníka 365 dní
optiMonkSession Cookie využívaná společností OptiMonk ke skladování ID návštěvy session
PHPSESSID Cookie využívaná společností Greenpeace Czech Republic ke skladování ID návštěvy session
test_cookie Cookie využívaná společností Google ke zjištění zdali prohlížeč podporuje užití souborů cookies 1 den
CookieConsent Cookie využívaná společností Cookiebot ke skladování informace o vašem souhlasu s využitím souborů cookies 365 dní
YSC Cookie využívaná společností YouTube ke sledování počtu shlédnutí vložených videí session
VISITOR_INFO1_LIVE Cookie využívaná společností YouTube ke zjištění kvality připojení pro zobrazení staré či nové verze videoaplikace 180 dní
yt-remote-device-id Cookie využívaná společností YouTube k ukládání preference videopřehrávače uživatele pomocí vložené videoaplikace perzistentní
yt-remote-connected-devices Cookie využívaná společností YouTube k ukládání preference videopřehrávače uživatele pomocí vložené videoaplikace perzistentní
yt.innertube::requests Cookie využívaná společností YouTube k ukládání preference videopřehrávače uživatele pomocí vložené videoaplikace perzistentní
yt.innertube::nextId Cookie využívaná společností YouTube k ukládání preference videopřehrávače uživatele pomocí vložené videoaplikace perzistentní
CONSENT Cookie využívaná společností YouTube ke sběru anonymizovaných statistických dat o vložené videoaplikace session

 

Společnost Greenpeace Czech Republic neupravuje zveřejňování souborů cookies třetích stran. Pokud si přejete dozvědět se více o jejich souborech cookies, navštivte prosím internetové stránky příslušných třetích stran, např.  Facebook, Twitter, Instagram, YouTube či Soundcloud.

Pokud si nepřejete soubory cookies používat, můžete si nastavit prohlížeč tak, aby uložení cookies zablokoval.

Pokud si přejete přijmout pouze naše soubory cookies, avšak ne cookies našich poskytovatelů služeb a partnerů, vyberte „zablokovat cookies třetích stran“ (anebo podobné nastavení ve vašem prohlížeči).

Změnit preference pro soubory cookies

Většina internetových prohlížečů umožňuje určitou míru kontroly nad soubory cookies, kterou si můžete sami v nastavení parametrů prohlížeče zvolit (např. upozornění na nové soubory cookies, možnost cookies zablokovat nebo vymazat). Níže klikněte na prohlížeč, který používáte a budete přímo přesměrováni na pokyny pro uživatele, kde se dozvíte, jak soubory cookies zablokovat nebo vymazat.

Zablokování všech souborů cookies však může negativně ovlivnit funkčnost mnoha internetových stránek.

Použití služby Google Analytics

Společnost Greenpeace využívá služby Google Analytics s cílem získat informace o tom, jak návštěvníci našeho webu stránky používají a tato data analyzovat, což nám pomáhá zlepšovat design našeho webu.  Prostřednictvím cookies, které jsou uloženy na počítačích našich uživatelů, služba Google Analytics generuje statistické i jiné informace o používání našich stránek.

Pokud si nepřejte, aby se na vašem zařízení tyto analytické soubory cookies ukládaly, změňte si, prosím, výše uvedené nastavení ve vašem prohlížeči („změnit preference pro soubory cookies“).

Jak již bylo zmíněno, cookies, které služba Google Analytics na těchto stránkách používá, jsou následující: _utma, _utmb, _utmc, _utmz, _ga and _gid –. Všechny pak sbírají informace pouze v anonymizované formě, a to včetně počtu návštěvníků webu, klientské ID prohlížeče (např. k identifikaci vracejících se návštěvníků), informací o tom, odkud návštěvníci na web přicházejí a jaké stránky navštívili. Zde naleznete Přehled politiky ochrany osobních údajů služby Google Analytics, Použití cookies službou Google Analytics na internetových stránkách a zde jak snadno zablokovat cookies používané službou Google Analytics.

Z účinností od května 2018 zavedla společnost Google Analytics možnost ovlivnit, jak dlouho budou údaje o uživatelích a událostech uchovávány (Data Retention controls). Uživatelé tak mají možnost nastavit si, jak dlouho bude Google Analytics uchovávat data o uživatelích a událostech, než dojde k jejich automatickému vymazání ze serverů služby Analytics.

Toto období uchovávání se vztahuje na data o uživatelích a událostech, která jsou získávána prostřednictvím cookies, uživatelských identifikátorů (např. ID uživatele) a reklamních identifikátorů (tyto se na stránkách Greenpeace nevyskytují). V případě organizace Greenpeace Czech Republic je období uchovávání údajů nastaveno na 26 měsíců. Ještě jednou připomínáme, že služba Analytics nebude sbírat informace o IP adrese používané k připojení vašeho zařízení k internetu.

Kromě toho je důležité mít na paměti, že Google ukládá ty informace o pohybu na internetových stránkách, jejichž součástí je kód pro sledování. Pročtěte si prosím politiku společnosti Google pro ochranu osobních údajů a jak zablokovat soubory cookies služby Google Analytics.

Můžete si také nainstalovat doplněk pro prohlížeč, který cookies služby Google Analytics zablokuje, a informace o vaší návštěvě našich stránek se tak do této služby nedostanou.  

Použití tlačítek pro sdílení na sociálních sítích a widgetů

Kromě tlačítek HTML na míru, které jsme nainstalovali, abyste mohli obsah stránek Greenpeace sdílet na Facebooku a Twitteru, můžeme na naše stránky umisťovat widgety z Facebooku, Twitteru, Instagramu, YouTube, Soundcloud či jiných sociálních médií, abychom tak zlepšili vaši uživatelskou zkušenost.

Tyto widgety sociálních sítí přichází z webových serverů, které mohou sledovat vaše chování na našich stránkách a mohou je kombinovat s ostatními informacemi o vás, které pocházejí z jiných stránek. Můžete si nainstalovat doplňky k prohlížeči jako například „Privacy Badger“ pro Chrome nebo „Disconnect“ pro ChromeFirefox, abyste widgety měli pod kontrolou (Privacy Badge) či je zablokovali (Disconnect).

Kontakt

Tyto stránky vlastní a provozuje organizace Greenpeace Czech Republic. Máte-li jakékoliv otázky na soubory cookies či související politiku naší organizace, obraťte se na nás.