Všeobecné podmínky

Greenpeace je síť sestávající z organizace Greenpeace International a 27 nezávislých národních a regionálních organizací.

Obsah každé pobočky http://www.greenpeace.org/czech zveřejňuje a řídí příslušný subjekt. Stránky, jejichž adresa např. začíná www.greenpeace.org/czech, jsou pod redakční správou Greenpeace Česká republika. Otázky, připomínky a další zpětnou vazbu poskytujte prosím přímo příslušnému subjektu organizace Greenpeace. Obvykle lze v horní části stránek vždy nalézt informaci, ve které organizační složce se nacházíte.

Za účelem zjednodušení na těchto stránkách odkazujeme na „Greenpeace“, jestliže hovoříme jak o Greenpeace International, tak i o jednotlivých národních či regionálních organizacích. Za účelem zjednodušení se dále výrazy „my“, „nám“ a „naše“ používají k odkazu i na ostatní subjekty v rámci sítě Greenpeace a jejich příslušné zaměstnance, aktivisty a dobrovolníky.


Stanovy spolku Greenpeace Česká republika 

Článek I
Název, forma a sídlo

Spolek s názvem Greenpeace Česká republika, z.s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Má sídlo v Praze.

Článek II
Právní postavení

 1. Spolek Greenpeace Česká republika (dále jen spolek) se ve své činnosti řídí těmito Stanovami, licenční dohodou, uzavřenou mezi spolkem a Stichting Greenpeace Council (dále jen SGC) se sídlem v Amsterodamu, Rámcovou smlouvou s Greenpeace International (dále jen GPI), Směrnicí pro národní kanceláře, Procedurálními postupy a zákony České republiky.

 2. Spolek je neziskovou organizací. Na základě licenční smlouvy mezi SGC a spolkem se spolek stává součástí mezinárodní organizace Greenpeace.

 3. Spolek je účetní jednotkou a daňovým rezidentem v České republice.

Článek III
Účel spolku

 1. Účelem a posláním spolku je zejména:

  • ochrana přírody a krajiny, což je hlavním posláním spolku

  • ochrana a zachování životního prostředí

  • ochrana zdraví a zájmů spotřebitelů

  • podpora míru a jaderného odzbrojení

  • ukončení poškozování přírody a záchrana ohrožených druhů zvířat a rostlin

  • organizování nenásilných kampaní s cílem dosáhnout změny myšlení lidí, a tak přispět k většímu uvědomění si životního prostředí.

 2. Spolek všeobecně prosazuje cíle SGC a v souladu s těmito cíli koordinuje s SGC své záměry, při jejichž uskutečňování se spolek a SGC vzájemně podporují a obhajují veškeré své zájmy v nejširším slova smyslu.

 3. K dosažení těchto cílů přistupuje spolek globálně v souladu s filosofií SGC, přičemž se nebude omezovat na národní nebo oblastní zájmy.

Článek IV
Hlavní činnost spolku

Předmětem hlavní činnosti spolku je:

 1. Organizace nenásilných demonstrací a přímých akcí, zaměřených na dosažení účelu spolku.

 2. Identifikace, zkoumání a sledování všeho, co má vztah k účelu spolku.

 3. Poskytování subvencí a jiných finančních pomocí pro práci k dosažení účelu spolku.

 4. Zvyšování veřejné informovanosti a porozumění problémům ochrany životního prostředí prostřednictvím sdělovacích prostředků a vzdělávacích programů, příprava a uskutečnění programů a činností, které napomáhají dosažení účelu spolku.

 5. Zakládání, podpora a napomáhání organizování výzkumu, konferencí, seminářů a jiných vzdělávacích činností odborného výcviku, zaměřených na účel spolku.

 6. Spolupráce sostatními národními kancelářemi organizace Greenpeace včetně jejího mezinárodního vedení a se spolky.

 7. Podpora schvalování a vydávání takových zákonů, které jsou v souladu s cíli a Stanovami spolku s respektováním toho, že spolek ve své činnosti není zaměřen na dosažení zisku.

 8. Propagace účelu spolku ve sdělovacích prostředcích a vyvíjení vlastní publikační činnosti. Přijímá dary a příspěvky, a to jak v podobě finančních částek, tak v podobě movitého a nemovitého majetku. Získává tento majetek do vlastnictví, a to i dělením. Pokud to české zákony dovolují, tento majetek užívá, případně tento majetek zcizuje. Získává další finanční prostředky způsoby, které nejsou v rozporu s právním řádem České republiky. Veškeré finanční prostředky používá spolek na účel a cíle, pro které byl zřízen.

 9. Vstoupit v jakoukoli obchodní transakci, která souvisí s účelem spolku, a přispěje k naplnění cílů spolku v souladu s jeho Stanovami, podle nichž ve své činnosti není zaměřen na dosažení zisku
  a nepodléhá žádným ekonomickým ani politickým vlivům.

 10. Jmenování svého zástupce-zástupkyně (dále důvěrníka-důvěrnice) do SGC.

A toto vše pod podmínkou, že spolek vždy jedná v souladu s mezinárodním duchem Greenpeace a v souladu se společnými cíli GPI.

Článek V
Členství ve spolku

 1. Spolek má tyto druhy členství: člen-ka dobrovolník-ce a člen-ka volitel-ka.

 2. Členem-členkou dobrovolníkem-dobrovolnicí spolku se může stát občan-ka České republiky nebo cizinec-cizinka za předpokladu, že podporuje spolek svou nezištnou pomocí, je věrný-věrná jeho cílům a podporuje spolek tím, že se stane aktivním dobrovolníkem-dobrovolnicí a zapojuje se do spolkových aktivit pravidelně a intenzivně. O členství dobrovolníka-dobrovolnice ve spolku žádá uchazeč-ka zasláním přihlášky písemně na adresu sídla spolku nebo elektronicky na e-mailovou adresu [email protected]. Členství dobrovolníka-dobrovolnice ve spolku vzniká dnem, kdy výkonný-ná ředitel-ka a koordinátoři dobrovolníků-dobrovolnic spolku společně rozhodnou o přijetí za člena-členku dobrovolníka-dobrovolnici.

 3. Seznam členů-členek dobrovolníků-dobrovolnic je veden ve zvláštní knize nebo v elektronické podobě v databázi v neveřejné podobě. Zápisy v seznamu členů-členek dobrovolníků-dobrovolnic dělají koordinátoři dobrovolníků-dobrovolnic. Seznam členů-členek dobrovolníků-dobrovolnic bude zpřístupněn na základě žádosti výkonným-výkonnou ředitelem-ředitelkou, a to pouze uvedením údajů o jméně a příjmení členů-členek. Kdo přijme členství ve spolku, zároveň souhlasí se zpřístupněním svého jména a příjmení v seznamu členů-členek dobrovolníků-dobrovolnic dle předchozí věty.

  • Dobrovolník-dobrovolnice má zejména právo:

   • být informován-a o činnosti spolku;

   • vyjadřovat se k činnosti spolku a navrhovat činnosti vedoucí k naplnění účelu spolku;

   • účastnit se vybraných plánování kampaní, projektů, aktivit a školení;

   • kandidovat mezi členy-členky volitele-volitelky.

  • Dobrovolník-dobrovolnice má zejména povinnost:

   • aktivně se podílet na činnosti spolku a spolupracovat s ostatními členy-

    členkami;

   • dodržovat Stanovy a etický kodex;

   • napomáhat k dosažení cílů spolku;

   • dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.

 4. Členem-členkou volitelem-volitelkou se může stát osoba starší 18 let, která je zvolena za člena-členku volitele-volitelku shromážděním volitelů-volitelek na návrh výběrové komise ustanovené dle článku VII. Členství volitele-volitelky vzniká dnem přijetí usnesení o zvolení za člena-členku volitele-volitelku. Počet členů-členek volitelů-volitelek ve spolku je nejméně pět, nejvíce dvacet. Volitel-volitelka má stejná práva a povinnosti jako člen-členka dobrovolník-dobrovolnice s výjimkou práva uvedeného pod bodem 3.1. c), a dále má právo účastnit se a hlasovat na shromáždění volitelů-volitelek.

 5. Seznam členů-členek volitelů-volitelek je veden ve zvláštní knize nebo v elektronické podobě v databázi vneveřejné podobě. Zápisy v seznamu členů-členek volitelů-volitelek dělá výkonný-ná ředitel-ka. Seznam členů-členek volitelů-volitelek bude zpřístupněn na základě žádosti výkonným-výkonnou ředitelem-ředitelkou, a to pouze uvedením údajů o jméně a příjmení členů-členek. Kdo přijme členství ve spolku, zároveň souhlasí se zpřístupněním svého jména a příjmení v seznamu členů-členek volitelů-volitelek dle předchozí věty.

 •  

Článek VI
Zánik členství

 1. Členství dobrovolníka-dobrovolnice zaniká na základě oznámení člena-členky o ukončení členství ve spolku, úmrtím nebo vyloučením v případě, že se aktivně neúčastní činnosti spolku, nebo v případě střetů zájmů či porušení etického kodexu, o vyloučení rozhoduje výkonný-ná ředitel-ka.Člen-členka dobrovolník-dobrovolnice může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho-jejím vyloučení přezkoumalo představenstvo.

 2. Členství volitele-volitelky zaniká:

  • uplynutím funkčního období,

  • úmrtím,

  • odstoupením; volitel-ka může odstoupit z funkce kdykoliv a to podáním písemného oznámení předsedovi-předsedkyni shromáždění volitelů-volitelek,

  • vyloučením člena-členky volitele-volitelky; Shromáždění volitelů může dvoutřetinovou většinou hlasů všech stávajících volitelů-volitelek rozhodnout o vyloučení člena-členky volitele-volitelky, jestliže se tento-tato aktivně neúčastní činnosti spolku a zároveň není přítomen-přítomna na dvou po sobě následujících shromážděních volitelů-volitelek a dále na základě návrhu představenstva, jestliže chování člena-členky volitele-volitelky poškozuje dobré jméno organizace nebo její chod, nebo pokud se tento-tato volitel-ka dopustil-a činu, který se neslučuje s těmito Stanovami. Člen-členka volitel-volitelka může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala ad hoc sestavená rozhodčí komise, jejímiž členy a členkami budou člen-ka představenstva, zástupce-zástupkyně International Executive Director GPI (devo) a výkonný-ná ředitel-ka.

Článek VII
Orgány spolku

 1. Orgány spolku jsou shromáždění volitelů-volitelek, představenstvo a výkonný-ná ředitel-ka. Shromáždění volitelů-volitelek i představenstvo mohou ustavit technické, vědecké, procedurální a jiné výbory nebo komise a rozhodnout o organizaci, struktuře a funkci těchto komisí, výborů nebo jiných orgánů. Při ustavování orgánů spolku je nutné respektovat směrnice vydané SGC. Výběrová komise, která navrhuje shromáždění členy-členky volitele-volitelky a představenstva, se sestává ze dvou zvolených členů-členek shromáždění volitelů-volitelek a ze zvolené-ho členky-člena představenstva. Orgány spolku se mohou scházet k jednání i prostřednictvím prostředků komunikace na dálku umožňujících přenos hlasu a obrazu.

 2. Orgány spolku mohou rozhodnout metodou „per rollam“ (mimo jednání) pouze níže uvedeným způsobem:

  • Hlasování per rollam probíhá e-mailem. Iniciátor-ka hlasování zašle členům-členkám orgánů spolku podklady pro hlasování, které tvoří návrh rozhodnutí, o němž má orgán spolku rozhodnout, lhůta, ve které je možné hlasovat a lhůta pro odpovědi na otázky položené při hlasování.

  • Lhůta pro hlasování musí být nejméně pět dnů od dne doručení podkladů pro hlasování. Většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů-členek orgánu spolku.

  • Iniciátor-ka hlasování per rollam je povinen-povinna oznámit výsledky hlasování nejpozději do tří kalendářních dnů po skončení hlasování všem zúčastněným.

  • Iniciátorem-iniciátorkou hlasování per rollam v případě shromáždění volitelů-volitelek může být pouze předseda-předsedkyně shromáždění nebo jí-m pověřený-pověřená zástupce-zástupkyně.

  • Hlasování per rollam orgánu spolku je písemně zaznamenáno do zápisu na jeho nejbližším setkání. Podklady do zápisu předá iniciátor-iniciátorka hlasování.

 

Článek VIII
Shromáždění volitelů-volitelek

 1. Shromáždění volitelů-volitelek je nejvyšším orgánem spolku. V jeho pravomoci je zejména:

  • odsouhlasit nebo zamítnout celkový strategický směr rozvoje spolku navržený představenstvem,

  • rozhodovat o změně Stanov,

  • volit a odvolávat členy-členky představenstva,

  • volit členy-členky volitele-volitelky na další funkční období,

  • rozhodovat o vyloučení členů-členek volitelů-volitelek,

  • rozhodovat o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.

 1. Shromáždění volitelů-volitelek se schází alespoň jednou za rok, na základě svolání předsedou-předsedkyní shromáždění nebo jím-jí pověřeným-pověřenou zástupcem-zástupkyní. Mimořádné shromáždění může být svoláno třemi desetinami počtu členů-členek představenstva, kteří důvody pro to uvedou písemně předsedovi-předsedkyni shromáždění volitelů-volitelek a uvědomí současně o svém záměru předsedu-předsedkyni představenstva a výkonného-výkonnou ředitele-ředitelku spolku.

 2. Svolání shromáždění volitelů-volitelek musí být provedeno vždy písemnou nebo e-mailovou pozvánkou třicet dnů před stanoveným dnem zasedání. Součástí pozvánky je návrh programu/projednávaných bodů.

 3. Shromáždění volitelů-volitelek je schopné se usnášet za účasti nejméně jedné poloviny všech volitelů-volitelek.

 4. Veškerá rozhodnutí shromáždění se uskutečňují hlasováním, přičemž každý člen shromáždění volitelů-volitelek má při hlasování jeden rovný hlas. Hlasování je veřejné, pokud alespoň třetina přítomných volitelů-volitelek nežádá hlasování tajné.

 5. Volitel-volitelka může být zastoupen-zastoupena na shromáždění jiným-jinou volitelem-volitelkou prostřednictvím písemné plné moci. Každý-každá zastupující smí zastupovat pouze dva-dvě zastupované.

 6. Ke schválení usnesení shromáždění postačuje nadpoloviční většina hlasů přítomných volitelů-volitelek, pokud zákon nebo Stanovy nevyžadují kvalifikovanou většinu. K platnosti usnesení, jímž se mění Stanovy, vylučuje volitel-volitelka, odvolává představenstvo nebo ruší spolek, je potřebná dvoutřetinová většina hlasů všech volitelů-volitelek.

 1. O návrhu na změnu Stanov spolku musí být uvědoměni všichni-všechny členové-členky shromáždění volitelů-volitelek i představenstva nejméně třicet dnů před zasedáním.

 2. Každé shromáždění volitelů-volitelek se může konat jakýmkoli zákonným způsobem na jakémkoli zákonném místě. Shromáždění projednává program navržený předsedou-předsedkyní shromážděním volitelů-volitelek, představenstvem, jeho členy-členkami nebo výkonným-výkonnou ředitelem-ředitelkou spolku. Dodatečné body navržené jednotlivými voliteli-volitelkami lze projednávat, pokud to zasedání shromáždění odsouhlasí. Ze zasedání shromáždění volitelů-volitelek se pořizuje a ukládá zápis.

 3. Volitelé-volitelky jsou voleni shromážděním volitelů-volitelek na tříleté funkční období. Předseda-předsedkyně shromáždění je z řad volitelů-volitelek volen-volena na jeden rok. Pro veškeré volby je nutný dobrovolný souhlas dotyčné osoby s její nominací. Shromáždění může před zvolením dotyčného volitele-volitelky rozhodnout o jeho-jejím zkráceném funkčním období.

Článek IX
Představenstvo

 1. Představenstvo dohlíží na činnost výkonného-výkonné ředitele-ředitelky spolku, schvaluje a rozhoduje ve věcech podle těchto Stanov.

 2. Členové-členky představenstva jsou voleni shromážděním volitelů-volitelek většinou hlasů. Mohou být voleni opakovaně.

 3. Počet členů-členek představenstva nemůže být menší než tři a větší než sedm, tento počet určuje shromáždění volitelů-volitelek. V případě, že členovi-člence představenstva zanikne funkce, může představenstvo kooptovat náhradního-náhradní člena-členku, který-která je zvolen-zvolena do příštího zasedání shromáždění volitelů-volitelek.

 4. Člen-členka představenstva je volen-volena na období tří let.

 5. Představenstvo může být odvoláno shromážděním volitelů-volitelek dvoutřetinovou většinou hlasů.

 6. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li na zasedání přítomna nejméně polovina jeho členů.

 7. Zasedání představenstva může být svoláno kdykoli minimálním usnášeníschopným množstvím stávajících členů-členek, nebo jeho předsedou-předsedkyní. Výkonný-výkonná ředitel-ředitelka spolku může o svolání zasedání představenstva požádat písemně. O svolání musí být všichni členové-členky představenstva řádně a včas informováni.

 8. Všechny otázky se rozhodují na základě hlasování většiny přítomných členů-členek představenstva hlasováním na zasedání představenstva mimo případy, kdy se rozhodne o jiném postupu. Při rovnosti hlasů má předseda-předsedkyně právo dodatečného rozhodujícího hlasu.

 9. Představenstvo si volí a odvolává svého-svou předsedu-předsedkyni a místopředsedu-místopředsedkyni z řad členů-členek představenstva prostou většinou hlasů všech členů-členek představenstva. Předseda-předsedkyně a místopředseda-místopředsedkyně jsou voleni na dvouleté období, pokud představenstvo nerozhodne jinak.

Článek X
Pravomoci představenstva

Představenstvo:

 1. Jmenuje a odvolává výkonného-výkonnou ředitele-ředitelku spolku ve spolupráci s mezinárodním-mezinárodní výkonným-výkonnou ředitelem-ředitelkou.
 2. Stanovuje celkový strategický směr rozvoje spolku ve spolupráci svýkonným-výkonnou ředitelem-ředitelkou a ostatními vedoucími pracovníky spolku a dohlíží na jeho realizaci.

 3. Dohlíží, aby činnost spolku probíhala v souladu s právním řádem ČR a Stanovami spolku.

 1. Schvaluje celkové priority a cíle výkonného-výkonné ředitele-ředitelky pro nadcházející rok, sleduje realizaci těchto cílů a vyhodnocuje práci výkonného-výkonné ředitele-ředitelky.

 2. Jmenuje a odvolává důvěrníka-důvěrnici do SGC (obvykle z řad členů-členek představenstva), který bude zastupovat spolek při výroční valné hromadě SGC. Důvěrník-důvěrnice (Trustee) je volen prostou většinou hlasů představenstva. Funkční období je tříleté.

 3. Schvaluje roční rozpočet navržený výkonným-výkonnou ředitelem-ředitelkou a jeho jakékoli změny v průběhu roku.

 4. Ve spolupráci s výkonným-výkonnou ředitelem-ředitelkou stanovuje a schvaluje plán rozvoje spolku nebo jiný odpovídající plán činnosti předkládaný za spolek do SGC.

 5. Poskytuje účinnou pomoc výkonnému-výkonné řediteli-ředitelce a důvěrníkovi-důvěrnici spolku v otázkách mezinárodního významu, které mají být projednávány výroční valnou hromadou SGC a zasedáním všech výkonných ředitelů-ředitelek organizace.

 6. Dohlíží na dodržování mezinárodních pravidel při používání jména „Greenpeace“ podle uzavřené licenční smlouvy.

 7. Dohlíží na dodržování mezinárodních pravidel obsažených v Návodu pro národní kanceláře, Procedurálních pravidlech a v Rámcové smlouvě s GPI či jiných mezinárodně schválených dokumentech.

 8. Jmenuje auditory-auditorky, schvaluje plán auditu a roční účetní závěrku.

 9. Informuje shromáždění volitelů-volitelek o práci spolku.

 10. Je pravidelně informováno o národních a mezinárodních aktivitách spolku, jejich pokrytí v médiích, administrativních a zaměstnaneckých otázkách, mezinárodním vývoji, jednáních a rozhodnutích.

Článek XI
Předseda-předsedkyně představenstva

Předseda-předsedkyně představenstva při výkonu své funkce:

 1. Zajišťuje veškerou formální komunikaci mezi představenstvem a výkonným-výkonnou ředitelem-ředitelkou spolku.

 2. Předsedá zasedáním představenstva nebo k tomuto účelu jmenuje svého-svou zástupce-zástupkyni.

 1. Vyžaduje od výkonného-výkonné ředitele-ředitelky zprávy, studie a dokumenty jako podklady pro schůze představenstva.

 2. Organizuje pravidelné schůzky s výkonným-výkonnou ředitelem-ředitelkou, aby dohlížel-dohlížela, zda činnost vede ke stanoveným cílům.

 3. Pravidelně ročně hodnotí činnost výkonného-výkonné ředitele-ředitelky.

 4. Je v pravidelném styku se členy-členkami představenstva.

Článek XII
Výkonná ředitelka-Výkonný ředitel

Výkonný-výkonná ředitel-ředitelka je statutárním orgánem spolku a zastupuje spolek navenek samostatně. Výkonný-výkonná ředitel-ředitelka odpovídá za:

 1. Každodenní vedení spolku a zajištění jeho činnosti v souladu se Stanovami a cíli spolku.

 2. Společně s důvěrníkem-důvěrnicí spolku za rozvoj a udržování vztahů s SGC a za podávání zpráv SGC.

 3. Společně s představenstvem a ostatními vedoucími pracovníky-pracovnicemi spolku za stanovení organizačních úkolů a směrů.

 4. Udržování účinné spolupráce s představenstvem, včetně včasného předkládání zpráv, účasti na zasedání a pravidelné komunikace s předsedou-předsedkyní představenstva.

 5. Pravidelné informování představenstva o výkonu jeho pravomocí, včetně zprávy o stavu příjmů a výdajů, porovnání rozpočtu a jeho skutečného čerpání včetně analýz a vysvětlení,
  o dlouhodobých smlouvách a závazcích a eventuálně žádá opatření k nápravě.

 6. Bezodkladné informování představenstva o hrozících nebo probíhajících právních sporech, porušeních zákonů, významných útocích médií na organizaci a spolek, významných neshodách mezi zaměstnanci spolku, pokud by mohly mít dopad na celkovou výkonnost nebo finanční či právní postavení spolku, a ve spolupráci s představenstvem stanovuje další postup v takových případech.

 7. Zajištění směru a vedení spolku, jeho celkové strategie, politiky, hospodaření se zdroji, činností a komunikace pokud jde o kampaně, získávání finančních prostředků personálních záležitostí
  a administrativy.

 8. Dále zodpovídá v rozsahu představenstvem schváleného ročního plánu za:

  • nabývání, kontrolu, vedení, výdaje, prodej a investování finančních prostředků a jiného majetku způsobem, který je v souladu s cíli spolku

  • schvalování a uzavírání smluv, kterými spolek vstupuje do závazků, placení výdajů a inkasování pohledávek

  • přijímání do a rozvazování pracovního poměru zaměstnanců-zaměstnankyň v souladu s cíli spolku a místními právními předpisy

  • předkládání návrhů SGC a představenstvu

  • publikační činnost spolku

  • tvorbu a úpravy interních předpisů

  • výběr bank, ve kterých vede organizace své účty

  • stanovení bankovních podpisů a výběry peněz z účtů organizace.

 

Článek XIII
Hospodaření spolku

 1. Spolek hospodaří s prostředky získanými z darů či z grantů od fyzických a právnických osob.

 2. Při přijímání prostředků je spolek vázán vnitřními pravidly spolku a SGC.

 3. Spolek vynakládá prostředky výhradně na úkony spojené s účelem spolku, což dokládá řádným dokumentováním výdajů obvyklými postupy, například prostřednictvím archivace účetních dokladů.

 4. Účetnictví spolku se řídí příslušnými českými právními předpisy, předpisy SGC a interními účetními pravidly spolku. Na případná protichůdná ustanovení těchto předpisů a pravidel upozorní spolek v příloze k účetní závěrce.

 5. Výkonný-výkonná ředitel-ředitelka odpovídá za řádné vedení účetnictví a jednou ročně předkládá představenstvu ke schválení účetní výkazy. Představenstvo si může vyžádat sestavení účetních výkazů mimořádně i k jinému datu, než ke konci hospodářského roku.

 6. Každý-každá člen-členka shromáždění volitelů-volitelek a představenstva je oprávněn osobně nebo v zastoupení kdykoli kontrolovat záznamy účtů, spisů a jiných dokumentů spolku.

 7. Účetní výkazy spolku jsou každoročně přezkoumávány nezávislým kvalifikovaným auditorem, jmenovaným představenstvem po konzultaci s SGC. Audit se řídí legislativou České republiky.

Článek XIV
Zrušení spolku

V případě zrušení spolku bude jeho likvidační zůstatek včetně oprávnění na zákonem chráněná jména, ochranné známky a značky a všechna nakladatelská a autorská práva bezplatně převeden na SGC.

Článek XV
Závěrečná ustanovení

Po schválení těchto Stanov jsou tyto Stanovy platné a účinné.