Obsah každé pobočky http://www.greenpeace.org/czech zveřejňuje a řídí příslušný subjekt. Stránky, jejichž adresa např. začíná www.greenpeace.org/czech, jsou pod redakční zprávou Greenpeace Česká republika. Otázky, připomínky a další zpětnou vazbu poskytujte prosím přímo příslušnému subjektu organizace Greenpeace. Obvykle lze v horní části stránek vždy nalézt informaci, ve které organizační složce se nacházíte.

Za účelem zjednodušení na těchto stránkách odkazujeme na „Greenpeace“, jestliže hovoříme jak o Greenpeace International, tak i o jednotlivých národních či regionálních organizacích. Za účelem zjednodušení se dále výrazy „my“, „nám“ a „naše“ používají k odkazu i na ostatní subjekty v rámci sítě Greenpeace a jejich příslušné zaměstnance, aktivisty a dobrovolníky.  


Stanovy spolku Greenpeace Česká republika

 

Článek I
Název, forma a sídlo

Spolek s názvem Greenpeace Česká republika, z.s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Má sídlo v Praze.

Článek II
Právní postavení

 1. Spolek Greenpeace Česká republika (dále jen spolek) se ve své činnosti řídí těmito stanovami, licenční dohodou, uzavřenou mezi spolkem a Stichting Greenpeace Council (dále jen SGC) se sídlem v Amsterodamu, Rámcovou smlouvou s Greenpeace International (dále jen GPI), Směrnicí pro národní kanceláře, Procedurálními postupy a zákony České republiky.
 2. Spolek je neziskovou organizací. Na základě licenční smlouvy mezi SGC a spolkem se spolek stává součástí mezinárodní organizace Greenpeace.
 3. Spolek je účetní jednotkou a daňovým rezidentem v České republice.

Článek III
Účel spolku

 1. Účelem a posláním spolku je zejména:
  • ochrana přírody a krajiny, což je hlavním posláním spolku,
  • ochrana a zachování životního prostředí,
  • ochrana zdraví a zájmů spotřebitelů
  • podpora míru a jaderného odzbrojení,
  • ukončení poškozování přírody a záchrana ohrožených druhů zvířat a rostlin,
  • organizování nenásilných kampaní s cílem dosáhnout změny myšlení lidí a tak přispět k většímu uvědomění si životního prostředí.
 2. Spolek všeobecně prosazuje cíle SGC a v souladu s těmito cíli koordinuje s SGC své záměry, při jejichž uskutečňování se spolek a SGC vzájemně podporují a obhajují veškeré své zájmy v nejširším slova smyslu.
 3. K dosažení těchto cílů přistupuje spolek globálně v souladu s filosofií SGC, přičemž se nebude omezovat na národní nebo oblastní zájmy.

Článek IV
Prostředky k dosažení účelu spolku

Při zachování a prosazování cílů spolku a při respektování českého právního řádu spolek:

 1. Organizuje nenásilné demonstrace a přímé akce, zaměřené na dosažení účelu spolku.
 2. Identifikuje, zkoumá a sleduje vše, co má vztah k účelu spolku. Podporuje činnosti vedoucí k dosažení účelu spolku. Poskytuje subvence a jinou finanční pomoc pro práci na cílech spolku.
 3. Zvyšuje veřejnou informovanost a porozumění problémům ochrany životního prostředí prostřednictvím sdělovacích prostředků a vzdělávacích programů, připravuje a uskutečňuje programy a činnosti, které napomáhají dosažení účelu spolku.
 4. Zakládá, podporuje a napomáhá organizování výzkumu, konferencí, seminářů a jiných vzdělávacích činností odborného výcviku, zaměřených na účel spolku.
 5. Spolupracuje s ostatními národními kancelářemi organizace Greenpeace včetně jejího mezinárodního vedení a se spolky.
 6. Podporuje schvalování a vydávání takových zákonů, které jsou v souladu s cíli a stanovami spolku s respektováním toho, že spolek ve své činnosti není zaměřen na dosažení zisku.
 7. Propaguje cíle spolku ve sdělovacích prostředcích a vyvíjí vlastní publikační činnost. Přijímá dary a příspěvky, a to jak v podobě finančních částek, tak v podobě movitého a nemovitého majetku. Získává tento majetek do vlastnictví, a to i dělením. Pokud to české zákony dovolují, tento majetek užívá, případně tento majetek zcizuje. Získává další finanční prostředky způsoby, které nejsou v rozporu s právním řádem České republiky. Veškeré finanční prostředky používá spolek na účel a cíle, pro které byl zřízen.
 8. Vstoupit v jakoukoli obchodní transakci, která souvisí s účelem spolku, a přispěje k naplnění cílů spolku v souladu s jeho stanovami, podle nichž ve své činnosti není zaměřen na dosažení zisku a nepodléhá žádným ekonomickým ani politickým vlivům.
 9. Jmenuje svého zástupce (dále důvěrníka) do SGC. A toto vše pod podmínkou, že spolek vždy jedná v souladu s mezinárodním duchem Greenpeace a v souladu se společnými cíli GPI.

Článek V
Členství ve spolku

 1. Členové spolku jsou dvojího typu: podporovatelé a volitelé. Volitelé se podílejí na správě spolku, podporovatelé nikoliv.
 2. Podporovatelem spolku se může stát občan České republiky nebo cizinec za předpokladu, že podporuje spolek svou nezištnou pomocí, je věrný jeho cílům a podporuje spolek placením příspěvků nebo poskytnutím daru. Jména podporovatelů, kteří splňují tyto podmínky, jsou vedena ve zvláštní knize nebo v elektronické podobě v neveřejné podobě .
 3. Voliteli mohou být osoby starší 18 let, které se budou řídit těmito stanovami, nehledě na jejich národnost nebo státní příslušnost. Počet volitelů ve spolku je nejméně pět, nejvíce dvacet. Volitelé jsou voleni shromážděním na návrh výběrové komise.

Článek VI
Zánik členství

 1. Členství podporovatele zaniká na základě oznámení člena o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím nebo vyškrtnutím z evidence podporovatelů (vedené podle čl. V, bodu 2 těchto stanov) představenstvem spolku na návrh výkonného ředitele nebo na základě vlastní žádosti.
 2. Členství volitele zaniká:
  1. Uplynutím funkčního období,
  2. Úmrtím,
  3. Volitel může na svoji funkci rezignovat kdykoli a to podáním písemného oznámení předsedovi shromáždění volitelů.
  4. Shromáždění může dvoutřetinovou většinou hlasů všech stávajících volitelů předčasně ukončit funkční období volitele, jestliže se tento aktivně neúčastní života spolku a zároveň není přítomen na dvou po sobě následujících shromážděních volitelů.
  5. Představenstvo může navrhnout vyloučení volitele ze shromáždění volitelů, pokud jeho chování poškozuje dobré jméno organizace nebo její chod, nebo pokud se tento volitel dopustil činu, který se neslučuje s těmito stanovami. Vyloučení je účinné na základě schválení dvoutřetinové většiny hlasů stávajících volitelů, kteréžto hlasování je konečné. Členská práva tohoto volitele jsou pozastavena do doby, než shromáždění volitelů učiní konečné rozhodnutí.

Článek VII
Orgány spolku

Orgány spolku jsou shromáždění volitelů, představenstvo, kontrolní komise a výkonný ředitel. Shromáždění volitelů i představenstvo mohou ustavit technické, vědecké, procedurální a jiné výbory nebo komise a rozhodnout o organizaci, struktuře a funkci těchto výborů.

Článek VIII
Shromáždění volitelů

 1. Shromáždění volitelů je nejvyšším orgánem spolku. V jeho pravomoci je:
  1. odsouhlasit nebo zamítnout celkový strategický směr rozvoje spolku navržený představenstvem,
  2. změnit stanovy,
  3. volit a uvolňovat členy představenstva,
  4. volit členy výběrové komise,
  5. rozpustit spolek.
 2. Shromáždění volitelů se schází alespoň jednou za rok, na základě svolání předsedou shromáždění nebo jím pověřeným zástupcem. Mimořádné shromáždění může být svoláno třemi desetinami počtu členů představenstva, kteří důvody pro to uvedou písemně předsedovi shromáždění volitelů a uvědomí současně o svém záměru předsedu představenstva a výkonného ředitele spolku.
 3. Svolání shromáždění volitelů musí být provedeno vždy písemným pozváním 30 dnů před stanoveným dnem zasedání. Součástí pozvání je návrh programu/projednávaných bodů.
 4. Shromáždění volitelů je schopné se usnášet za účasti nejméně jedné poloviny volitelů.
 5. Veškerá rozhodnutí shromáždění se uskutečňují hlasováním, přičemž každý člen shromáždění volitelů má při hlasování jeden rovný hlas. Hlasování je veřejné, pokud alespoň třetina přítomných volitelů nežádá hlasování tajné.
 6. Volitel může být zastoupen na shromáždění jiným volitelem prostřednictvím písemné plné moci. Každý zastupující smí zastupovat pouze jednoho zastupovaného.
 7. Ke schválení usnesení shromáždění postačuje nadpoloviční většina hlasů přítomných volitelů, pokud zákon nebo stanovy nevyžadují kvalifikovanou většinu. K platnosti usnesení, jímž se mění stanovy, vylučuje volitel, odvolává představenstvo nebo ruší spolek, je potřebná dvoutřetinová většina hlasů všech stávajících volitelů.
 8. O návrhu na změnu stanov spolku musí být uvědoměni všichni členové shromáždění volitelů i představenstva nejméně 30 dnů před zasedáním.
 9. Každé shromáždění volitelů se může konat jakýmkoli zákonným způsobem na jakémkoli zákonném místě. Shromáždění projednává program navržený předsedou shromáždění volitelů, představenstvem, jeho členy nebo výkonným ředitelem spolku. Dodatečné body navržené jednotlivými voliteli lze projednávat, pokud to zasedání shromážděním odsouhlasí. Ze zasedání shromáždění volitelů se pořizuje a ukládá zápis.
 10. Volitelé jsou voleni shromážděním volitelů na tříleté funkční období. Předseda shromáždění a členové výběrové komise jsou z řad volitelů a jsou voleni na jeden rok. Funkční období začíná následujícím dnem po zvolení a končí po skončení prvního shromáždění volitelů zasedajícím v roce ukončení jejich mandátu. Pro veškeré volby je nutný dobrovolný souhlas dotyčné osoby se svou nominací. Volitel může být zvolen maximálně na tři volební období za sebou. Shromáždění může před zvolením dotyčného volitele rozhodnout o jeho zkráceném funkčním období.

Článek IX
Představenstvo

 1. Představenstvo je statutárním orgánem spolku.
 2. Představenstvo dohlíží na činnost výkonného ředitele spolku, schvaluje a rozhoduje ve věcech
  podle těchto stanov.
 3. Členové představenstva jsou voleni shromážděním volitelů většinou hlasů. Mohou být voleni
  opakovaně
 4. Počet členů představenstva nemůže být menší než tři a větší než sedm, tento počet určuje shromáždění volitelů. V případě, že se člen představenstva vzdá funkce, je z ní uvolněn, zemře nebo z jakéhokoli důvodu je neschopen vykonávat svoji funkci, může představenstvo kooptovat náhradního člena, který je zvolen do příštího zasedání shromáždění volitelů.
 5. Členové představenstva zvolení po schválení stanov budou voleni na střídavé volební období, to je v případě tří členů představenstva jsou dva zvoleni na roční volební období a jeden na dvouleté volební období, v případě pěti členů představenstva jsou tři voleni na jednoleté období a dva na dvouleté období a v případě sedmi členů budou čtyři volení na jednoleté období a tři na dvouleté období. Poté bude každý člen představenstva volen na období dvou let.
 6. Představenstvo může být odvoláno shromážděním volitelů dvoutřetinovou většinou hlasů.
 7. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li na zasedání přítomna nejméně polovina jeho členů.
 8. Zasedání představenstva může být svoláno kdykoli minimálním usnášeníschopným množstvím stávajících členů nebo jeho předsedou. Výkonný ředitel spolku může o svolání zasedání představenstva požádat písemně. O svolání musí být všichni členové představenstva řádně a včas informováni.
 9. Všechny otázky se rozhodují na základě hlasování většiny přítomných členů představenstva hlasováním na zasedání představenstva mimo případy, kdy se rozhodne o jiném postupu. Při rovnosti hlasů má předseda právo dodatečného rozhodujícího hlasu.
 10. Představenstvo si volí a odvolává svého předsedu a místopředsedu z řad členů představenstva prostou většinou hlasů všech členů představenstva. Předseda a místopředseda jsou voleni na dvouleté období, pokud představenstvo nerozhodne jinak.
 11. Každé zasedání představenstva se může konat jakýmkoli zákonným způsobem na kterémkoli zákonném místě.
 12. Představenstvo odpovídá za pořízení a uchování zápisů z jednání shromáždění volitelů i představenstva.

Článek X
Odpovědnost představenstva

Představenstvo:

 1. Jedná jménem spolku. Jménem spolku jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.
 2. Uzavírá a rozvazuje pracovní poměr s výkonným ředitelem spolku ve spolupráci s mezinárodním výkonným ředitelem. Výkonný ředitel zastupuje spolek na základě plné moci vystavené předsedou představenstva. Pro úkony, které nejsou spojeny s běžným provozem spolku, si výkonný ředitel vyžádá souhlas předsedy představenstva.
 3. Stanovuje celkový strategický směr rozvoje spolku ve spolupráci s výkonným ředitelem a ostatními vedoucími pracovníky spolku a dohlíží na jeho realizaci.
 4. Dohlíží, aby činnost spolku probíhala v souladu s právním řádem ČR a stanovami spolku.
 5. Schvaluje celkové priority a cíle výkonného ředitele pro nadcházející rok, sledovat realizaci těchto cílů a vyhodnocovat práci výkonného ředitele.
 6. Jmenuje a odvolává důvěrníka do SGC (obvykle z řad členů představenstva), který bude zastupovat spolek při výroční valné hromadě SGC. Důvěrník je volen prostou většinou hlasů představenstva. Funkční období je dvouleté.
 7. Schvaluje roční rozpočet navržený výkonným ředitelem a jeho jakékoli změny v průběhu roku.
 8. Ve spolupráci s výkonným ředitelem, stanovuje a schvaluje plán rozvoje spolku nebo jiný odpovídající plán činnosti předkládaný za spolek do SGC.
 9. Poskytuje účinnou pomoc výkonnému řediteli a důvěrníkovi spolku v otázkách mezinárodního významu, které mají být projednávány výroční valnou hromadou SGC a zasedáním všech výkonných ředitelů organizace.
 10. Dohlíží na dodržování mezinárodních pravidel při používání jména „Greenpeace“ podle uzavřené licenční smlouvy.
 11. Dohlíží na dodržování mezinárodních pravidel obsažených v Návodu pro národní kanceláře, Procedurálních pravidlech a v Rámcové smlouvě s GPI či jiných mezinárodně schválených dokumentech.
 12. Jmenuje auditory, schvaluje plán auditu a roční účetní závěrku.
 13. Informuje shromáždění volitelů o práci spolku.
 14. Je pravidelně informováno výkonným ředitelem o výkonu na něj delegovaných pravomocí, včetně zprávy o stavu příjmů a výdajů, porovnání rozpočtu a jeho skutečného čerpání včetně analýz a vysvětlení, o dlouhodobých smlouvách a závazcích a eventuelně žádá opatření k nápravě.
 15. Je pravidelně informováno o národních a mezinárodních aktivitách spolku, jejich pokrytí v mediích, administrativních a zaměstnaneckých otázkách, mezinárodním vývoji, jednáních a rozhodnutích.
 16. Obdrží vzorky materiálů distribuovaných příznivcům a veřejnosti.
 17. Je bezodkladně informováno výkonným ředitelem o hrozících nebo probíhajících právních sporech, porušeních zákonů, významných útocích médií na organizaci a spolek, významných neshodách mezi zaměstnanci spolku, pokud by mohly mít dopad na celkovou výkonnost nebo finanční či právní postavení spolku, a ve spolupráci s výkonným ředitelem stanovuje další postup v takových případech.
 18. Obdrží od výkonného ředitele a důvěrníka zprávy o mezinárodních zasedáních výkonných ředitelů organizace a výroční valné hromady organizace.
 19. Obdrží dopis auditora adresovaný vedení spolku nebo výsledky auditu spolku prováděného nezávislým auditorem.

Článek XI
Předseda představenstva

Předseda představenstva při výkonu své funkce:

 1. Zajišťuje veškerou formální komunikaci mezi představenstvem a výkonným ředitelem spolku.
 2. Předsedá zasedáním představenstva nebo k tomuto účelu jmenuje svého zástupce.
 3. Vyžaduje od výkonného ředitele zprávy, studie a dokumenty jako podklady pro schůze představenstva.
 4. Organizuje pravidelné schůzky s výkonným ředitelem, aby dohlížel, zda činnost vede ke stanoveným cílům.
 5. Pravidelně ročně hodnotí činnost výkonného ředitele.
 6. Je v pravidelném styku se členy představenstva.

Článek XII
Kontrolní komise

Kontrolní komise:

 1. Má 3 členy, které každý rok při schvalování účetní závěrky volí shromáždění volitelů.
 2. Členové kontrolní komise mezi sebou volí předsedu, který svolává a řídí jednání komise.
 3. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně představenstvo, výkonného ředitele a shromáždění volitelů.
 4. Pověřený člen kontrolní komise může nahlížet do dokladů spolku a požadovat od členů dalších orgánů spolku nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem.

Článek XIII
Výkonný ředitel

Výkonný ředitel odpovídá za:

 1. Každodenní vedení spolku a zajištění jeho činnosti v souladu se stanovami a cíli spolku.
 2. Společně s důvěrníkem spolku za rozvoj a udržování vztahů s SGC a za podávání zpráv SGC.
 3. Společně s představenstvem a ostatními vedoucími pracovníky spolku za stanovení organizačních úkolů a směrů.
 4. Udržování účinné spolupráce s představenstvem, včetně včasného předkládání zpráv, účasti na zasedání a pravidelné komunikace s předsedou představenstva.
 5. Zajištění směru a vedení spolku, jeho celkové strategie, politiky, hospodaření se zdroji, činností a komunikace pokud jde o kampaně, získávání finančních prostředků personálních záležitostí a administrativy.
 6. Dále zodpovídá v rozsahu představenstvem schváleného ročního plánu za:
  • nabývání, kontrolu, vedení, výdaje, prodej a investování finančních prostředků a jiného majetku způsobem, který je v souladu s cíli spolku
  • schvalování a uzavírání smluv, kterými spolek vstupuje do závazků, placení výdajů a inkasování pohledávek
  • přijímání do a rozvazování pracovního poměru zaměstnanců v souladu s cíli spolku a místními právními předpisy
  • předkládání návrhů SGC a představenstvu
  • publikační činnost spolku
  • tvorbu a úpravy interních předpisů
  • výběr bank, ve kterých vede organizace své účty
  • stanovení bankovních podpisů a výběry peněz z účtů organizace
 7. Výkonný ředitel zastupuje spolek na základě plné moci vystavené předsedou představenstva. Pro úkony, které nejsou spojeny s běžným provozem spolku, si výkonný ředitel vyžádá souhlas předsedy představenstva.
 8. V ostatním se činnost výkonného ředitele řídí obsahem pracovní náplně.

Článek XIV
Hospodaření spolku

 1. Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty.
 2. Při přijímání darů od právnických osob je spolek vázán vnitřními pravidly SGC.
 3. Spolek vynakládá prostředky výhradně na úkony spojené s účelem spolku, což dokládá řádným dokumentováním výdajů obvyklými postupy, například prostřednictvím archivace účetních dokladů.
 4. Účetnictví spolku se řídí příslušnými českými právními předpisy, předpisy SGC a interními účetními pravidly spolku. Na případná protichůdná ustanovení těchto předpisů a pravidel upozorní spolek v příloze k účetní závěrce.
 5. Výkonný ředitel odpovídá za řádné vedení účetnictví a jednou ročně předkládá představenstvu ke schválení účetní výkazy. Představenstvo si může vyžádat sestavení účetních výkazů mimořádně i k jinému datu než ke konci hospodářského roku.
 6. Každý člen shromáždění volitelů a představenstva je oprávněn osobně nebo v zastoupení kdykoli kontrolovat záznamy účtů, spisů a jiných dokumentů spolku.
 7. Účetní výkazy spolku jsou každoročně přezkoumávány nezávislým kvalifikovaným auditorem, jmenovaným představenstvem po konzultaci s SGC. Audit se řídí legislativou České republiky.

Článek XV
Zrušení spolku

V případě zrušení spolku (rozpuštění spolku) se po vyrovnání všech závazků spolku převedou zůstatková aktiva spolku včetně oprávnění na zákonem chráněná jména, ochranné známky a značky a všechna nakladatelská a autorská práva na SGC.

Článek XVI
Přechodná ustanovení

Po schválení těchto stanov jsou tyto stanovy platné. Pro zajištění kontinuity shromáždění volitelů se určí losem jména jedné třetiny volitelů, jejichž první funkční období skončí po roce, a jedné třetiny volitelů, jejichž funkční období skončí po dvou letech. Tím je určena i délka mandátu zbylé třetiny volitelů, a to na tři roky. Všem volitelům tak začíná první funkční období.