Ministerstvo průmyslu a obchodu představilo návrh Národního integrovaného energetického a klimatického plánu ČR a z hlediska modernizace či systémové změny české energetiky směrem k bezemisním zdrojům je to velká mizérie.  Podle klimatologů máme jen 12 let, abychom výrazně změnili způsob, jakým získáváme energii a uskutečnili masivní rozvoj obnovitelných zdrojů energie. V České republice se ale energetická revoluce nekoná – ministerstvo počítá s tím, že budeme za dvanáct let vyrábět z obnovitelných zdrojů zhruba stejné množství energie jako dnes a trumflo v tom i nedostatečně ambiciózní Státní energetickou koncepci.  

Návrh předpokládá, že se v roce 2030 vyrobí z OZE pouze 10,6 TWh elektřiny. Přitom v roce 2017 jsme vyrobili již 9,6 TWh a Státní energetická koncepce ČR schválená na začátku roku 2015 počítá s výrobou 15,1 TWh v roce 2030. Skutečný potenciál je však ještě vyšší. Nedávné propočty firem z oboru OZE ukazují, že v roce 2030 můžeme vyrobit 20 TWh. Propočty společnosti ČEZ ukazují, že pokud stanovíme cíl na úrovni minimálně 24 %, můžeme vyrobit dokonce až 22 TWh.

Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková tak zbytečně podceňuje možnosti a schopnosti domácího energetického, strojírenského či stavebního průmyslu, který by profitoval z výroby a stavby obnovitelných zdrojů. Podceňuje i schopnosti obcí, které by těžily z posílení energetické soběstačnosti a vlastní výroby energie.

Komentujte nedostatečný plán ministerstva

Významným zdrojem znečištění ovzduší jsou uhelné elektrárny.

Není divu, že za tak zbytečný a neambiciózní plán se ministerstvo natolik stydí, že ho na svých stránkách důkladně skrylo a „zveřejnilo“ ho raději 21. prosince, kdy měli lidé moc práce s přípravou vánočních svátků. Plán ministerstvo pověsilo na webové stránky v sekci Energetika (na úvodní stránce však veřejnost odkaz nenajde a i v příslušné sekci je nelogicky schován, ač jinak se řadí příspěvky podle data). Žádné další upozornění (kromě tiskové zprávy, která ovšem neobsahovala ani odkaz na dokument na webu) na možnost připomínkovat třistastránkový dokument občané nedostali. Konzultace s občany je totiž pouhou parodií skutečného zapojení veřejnosti.

Ekologické organizace sdružené v organizaci Zelený kruh proto požadují, aby ministerstvo do svého plánu doplnilo tyto konkrétní kroky a úkoly:

  • zvýšit cíl pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů na správně vypočtenou a zároveň realistickou hodnotu minimálně 24 % (a pojímat ji opravu jako minimální s cílem naplnit vždy skutečný potenciál, který díky technologickému vývoji dál poroste) a nastavit stabilní rozumnou provozní podporu motivující k výstavbě všech druhů obnovitelných zdrojů (speciálně pak pro občanské a obecní projekty);
  • zvýšit sazbu energetické daně z uhlí tak, aby motivovala k opouštění uhlí v domácnostech, a využití výnosů daně a dalších prostředků pro zajištění sociálně únosného přechodu domácností na čistá paliva;
  • zakázat výjimky z limitů pro znečištění ovzduší uhelnými elektrárnami a povinnosti splnit minimální účinnost výroby energie z uhlí, stanovit termín ukončení provozu kondenzačních uhelných elektráren v ČR;
  • provést v souladu s platnou Státní energetickou koncepcí ČR (bod 6.6.) reformu firmy ČEZ, která zajistí důslednou ochranu veřejného zájmu na ochraně životního prostředí i lidského zdraví a naplňování strategických dokumentů státu při rozhodování této majoritně státní společnosti;
  • zvýšit nařízením vlády sazbu poplatků z vytěženého hnědého uhlí na minimálně 10 % tržní ceny tak, aby stát získával alespoň trochu spravedlivější podíl na zisku z těžby svého nerostného bohatství a mohl jej investovat do modernizace energetiky a vytápění v krajích historicky postižených těžbou uhlí;
  • změnit vládní výbor a zmocněnce pro jadernou energetiku na výbor i zmocněnce pro energetickou budoucnost a zahrnout do jeho cílů hlavně energetickou efektivitu, obnovitelné zdroje energie a snižování emisí skleníkových plynů.

Komentujte nedostatečný plán ministerstva

Připomínkovat tento zásadní strategický dokument mohou lidé do 11. ledna. Zároveň se k jeho obsahu budou vyjadřovat ostatní ministerstva a po projednání vládou také Evropská komise. Tu bude zejména zajímat, zda ČR hodlá adekvátně přispět ke schváleným společným cílům Unie v ochraně klimatu a energetice pro příští desetiletí. Během roku by ČR měla ještě zajistit projednání plánu se sousedními zeměmi. Hotový a předložený má být do konce roku 2019.