Ministerstvo životního prostředí tento týden vydalo souhlasné stanovisko k pokračování těžby uhlí na dole Bílina i po roce 2030. Podrobně jsme si ho prostudovali a myslíme si, že to rozhodnutí je nejen neuvěřitelným selháním příslušných úředníků ministerstva, ale že je také nezákonné, protože není v souladu s našimi mezinárodními závazky vyplývajícími z Pařížské klimatické dohody. Posouzení vlivu těžby a spalování vytěženého uhlí bylo navíc provedeno nedostatečně.  

Proto jsme oficiálně požádali ministra životního prostředí Richarda Brabce, aby rozhodnutí úředníků zrušil a ty můžeš udělat to samé. Zde jsme připravili krátký text pro e-mail ministrovi. 

Velkolom Bílina

Adresát mailu: [email protected]

 

Vážený pane ministře Brabče, 

obracím se na Vás s podnětem k zahájení správního řízení ve smyslu § 42 zákona zákona č. 500/2004 Sb. – správního řádu.

Žádám, aby bylo zahájeno přezkumné řízení závazného stanoviska EIA, které vydalo Ministerstvo životního prostředí České republiky pro záměr „Pokračování v hornické činnosti – I. etapa Doly Bílina 2019 – 2035“, č.j. MZP/2018/710/3414.

Předmětný souhlas je podle mého názoru nezákonný a měl by být zrušen.

Nezákonnost vydaného rozhodnutí odvozuji od těchto skutečností:

  1. V souhlasném stanovisku chybí posouzení sekundárních vlivů předmětného záměru na klima ve formě spálení uhlí (které by bez schválení záměru zůstalo v zemi a nebylo by tedy možné jej spálit) a z něj vyplývající vznik emisí CO2. Úředníci v textu stanoviska tvrdí, že rozšíření dolu by mělo na svědomí 11,5 milionu tun CO2 ročně, přesto odmítli tento fakt vzít při rozhodování v potaz.
  2. I přes nedostatečné vyhodnocení vlivu na klima je ze záměru zjevné, že není v souladu s našimi závazky vyplývajícími z Pařížské klimatické dohody. Ze zvláštní zprávy IPCC z podzimu minulého roku vyplývá, že pokud chceme zabránit katastrofickým scénářům změn klimatu, musíme razantně snižovat emise skleníkových plynů již v období do roku 2030. Prodloužení provozu dolu Bílina za tento horizont tak odporuje této mezinárodní dohodě, která má v českém právním systému přednost před zákony. 

 

E-mail prosím zašlete přímo panu Brabcovi na adresu [email protected]