Současná těžba na velkolomu Bílina probíhá v rozporu se zákonem. Vyplývá to z výsledků autorizovaného měření hluku v okolních obcích – Braňanech a Mariánských Radčicích – které si organizace Greenpeace nechala zpracovat a dnes ho za účasti experta Libora Brože představila na tiskové konferenci v severočeském Mostu. 

Hodnoty, které byly naměřeny během dvou nocí letos v září, se i po odečtení odchylky měření pohybovaly kolem 45 decibelů, tedy zhruba 5 decibelů nad zákonným nočním limitem 40 dB. Provozovatel velkolomu – Severočeské doly, a.s. – přitom může zjištěný problém snadno vyřešit tím, že by natrvalo ukončily noční těžbu na tzv. prvním skrývkovém řezu. Do hygienického limitu pro hluk v denních hodinách, který je vyšší (50 dB), se totiž bílinská rypadla zatím vejdou. Ukončení nočního provozu by přitom jistě ocenili nejen obyvatelé, kteří musejí hluk z velkolomu poslouchat, ale i horníci, kteří by mohli noci trávit doma.

Rypadlo na 500 metrů vydává hluk převyšující 50dB. (c) Greenpeace – Petr Zewlakk Vrabec

Reálné měření hluku v terénu je v rozporu s hlukovou studií firmy Beryl, kterou si nechaly zpracovat Severočeské doly pro potřeby vyhodnocení vlivu na životní prostředí (EIA). Zde se totiž tvrdí, že těžba nejenže nepřekračuje hlukové limity nyní, ale dokonce je nebude překračovat ani po případném rozšíření velkolomu. Ten je v současnosti vzdálen od obytných domů v Mariánských Radčicích 1.100 metrů, ale těžaři se k nich chtějí podle plánu posvěceného ministerstvem životního prostředí přiblížit až na 500 metrů, tedy na méně než polovinu.

Po vydání souhlasného závazného stanoviska k záměru úředníky ministerstva životního prostředí vyzvala organizace Greenpeace šéfa resortu Richarda Brabce, aby vydané rozhodnutí přezkoumal. Zatím se ještě k tomuto podnětu oficiálně nevyjádřil. Nově zveřejněná data z měření hluku v obcích sousedících s lomem jsou přitom sama o sobě důvodem, proč se rozhodnutím ministerských úředníků znovu zabývat. 

Luboš Pavlovič z Greenpeace říká: “Provozovatel velkolomu chce rozšířit těžbu a přijít s rypadly až téměř pod okna místních lidí na základě nepravdivých údajů, zatímco už v současné době prokazatelně nezákonně překračuje platné hygienické limity. Tomu by ministerstvo životního prostředí nemělo jen tak nečinně přihlížet. Navrhujeme stanovisko vydané ministerstvem otevřít a změnit jej na nesouhlasné. Minimálně pak do podmínek závazného stanoviska přidat kontinuální nezávislý monitoring hluku a vymahatelnou povinnost zastavit těžbu v případě, kdy budou zákonné limity porušeny. ”

Expert na měření hluku Libor Brož při přípravě měřících zařízení. (c) Greenpeace – Petr Zewlakk Vrabec

Organizace Greenpeace požádala experta Libora Brože, aby podrobil hlukovou studii firmy Beryl, na jejímž základě bylo vydáno souhlasné stanovisko s rozšířením velkolomu, oponentní analýze. Z ní vyplývá, že studie nesplňuje ani ty nejzákladnější zákonné požadavky. Není v ní uvedeno, kdy k měření došlo, chybí specifikace stavu zdroje hluku (např. zda bylo skrývkové rypadlo v provozu či v odstávce) nebo specifikace meteorologických podmínek či stavu terénu v době měření. Absence těchto povinných informací má za následek, že uváděné výsledky měření jsou nespolehlivé a nepřezkoumatelné. U akustických výpočtů není uvedena použitá metoda, chybí jakékoliv údaje o charakteru terénu a není zohledněno, že u těžby uhlí jde o mnoho prostorově oddělených zdrojů hluku. Tyto závěry pošle Greenpeace v nejbližší době příslušné hygienické stanici.

Libor Brož, majitel firmy na autorizované měření hluku, ke studii říká:
“Měření hluku provedená neznámo kdy, neznámým způsobem a za neznámých podmínek byla použita ve výpočtovém modelu, který byl pořízen na chybně zpracovaných zdrojích hluku, zadávaných neznámým způsobem a zpracovaných neznámou metodou. Řetězení těchto chyb, kdy každá další může násobit tu předchozí, má za následek, že uváděné vypočtené hodnoty zcela postrádají relevantní základ, jsou nepřezkoumatelné a vedou k chybným závěrům. Jednání firmy, která hlukovou studii dělala, je v našem oboru naprosto nepřijatelné. Připadám si jako v Jiříkově vidění, jestli na základě takového dokumentu bylo uděleno souhlasné stanovisko v procesu EIA.”

Jan Rovenský z Greenpeace říká: “V posledním roce jsme se zúčastnili několika procesů hodnocení vlivů na životní prostředí a u všech jsme narazili na zkreslující či podezřelé podkladové studie dodané firmami, které si najali znečišťovatelé. Pokud jde o hluk z Bíliny, mohli jsme naštěstí nechat výsledky předkládané žadatelem nechat empiricky přezkoumat nezávislým autorizovaným měřením. Naměřené hodnoty jasně ukazují, že velkolom už nyní v současnosti obtěžuje své okolí nadlimitním hlukem. S jeho plánovaným dvojnásobným přiblížením k Mariánským Radčicím oproti součanosti se přitom situace bude nevyhnutelně zhoršovat.”