Eind 2019 voerden Ecorys en Ethical Growth Strategies een maatschappelijke kostenbatenanalyse (MKBA) uit in opdracht van Greenpeace Nederland van de omslag naar ecologisch boeren met aanzienlijk minder dieren.

Daaruit bleek dat de omslag naar ecologisch boeren haalbaar en betaalbaar is. Sterker nog: het levert de maatschappij jaarlijks gemiddeld ruim 1 miljard euro op. Deze analyse is doorvertaald naar het Betaalbaar Beter Boeren plan.

De MKBA ging uit van een transitieperiode van 20 jaar: 2020-2040.

Maar voor behoud van stikstofgevoelige natuur in Nederland dient de Nederlandse stikstofdepositie in 2030 met 50% te zijn gereduceerd. Dat betekent dat de transitie van de landbouw (en de bijbehorende emissiereducte) dan ook moet zijn voltooid.

Daarom hebben WWF NL en Greenpeace Nederland Ecorys en Ethical Growth Strategies gevraagd om een nieuwe doorrekening van het MKBA-model te maken met een gewijzigde termijn van 10 jaar.

Lees hier het rapport MKBA toekomstbestendige veehouderij in 2030.