1.Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Greenpeace Polska z siedzibą w Warszawie (02-386), ul. Altowa 4 („Greenpeace”), strona internetowa: http://www.greenpeace.org/poland/pl/

Z Greenpeace, może się Pani/Pan skontaktować w następujący sposób:

W Greenpeace powołaliśmy również Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: pl@greenpeace.org

2. Cele i podstawa przetwarzania danych

Greenpeace przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:

Podanie w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.

Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne, a brak ich podania nie będzie skutkował niekorzystnym Pani/Pana traktowaniem, ani nie spowoduje wobec Pani/Pana jakichkolwiek negatywnych konsekwencji ze strony Greenpeace. Greenpeace może więc przetwarzać inne Pani/Pana dane osobowe, w szczególności wizerunek, jeżeli dobrowolnie zostaną przez Panią/Pana przekazane do Greenpeace.

Greenpeace przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

3. Odbiorcy danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych w powyższych celach, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:

W przypadku przekazywania przez Greenpeace Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, co do których Komisja nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony, Greenpeace zawiera z tymi podmiotami standardowe klauzule umowne. Podmioty, którym Greenpeace przekazuje dane osobowe zapewniają  właściwe zabezpieczenia oraz możliwość uzyskania kopii danych.

4. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych

W związku z przetwarzaniem przez Greenpeace Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

6. Sposób realizacji praw

Jest Pani/Pan uprawniona/y do zgłoszenia realizacji swoich praw, o których mowa w punkcie 5 w następujący sposób:

7. Skarga do organu nadzorczego

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Greenpeace Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Zautomatyzowane przetwarzanie danych

Greenpeace nie podejmuje wobec Pani/Pana decyzji w sposób wyłącznie zautomatyzowany, w szczególności w oparciu o profilowanie.