I Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia przez Fundację Greenpeace Polska, Warszawa 02-486 ul. Altowa 4, KRS: 0000180402, NIP: 526-274-06-92, REGON: 015644190, zwaną dalej Fundacją usługi drogą elektroniczną, polegającej na umożliwieniu osobom korzystającym ze strony greenpeace.org/poland, przekazywanie darowizn pieniężnych,  na działania statutowe Fundacji.
 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Darczyńcy, należy przez to rozumieć każdą osobę korzystającą ze strony greenpeace.org/poland w celu przekazania darowizny.
 3. Korzystając ze strony do przekazywania darowizn, Darczyńca oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
 4. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńców na stronie greenpeace.org/poland.

II Zasady przekazywania darowizn na stronie

 1. Darowiznę można przekazać po kliknięciu „Wesprzyj” na stronie greenpeace.org/poland. Po kliknięciu w link należy postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie operatora płatności.
 2. Przekazywanie darowizn na stronie greenpeace.org/poland  odbywa się za pośrednictwem operatorów płatności – spółki PayU SA z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, NIP 7792308495, REGON 300523444, KRS 0000274399 lub PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulavard Royal L-2449 Luksemburg.
 3. Darowiznę można wpłacić przy pomocy przelewu elektronicznego, karty płatniczej (kredytowej lub debetowej) i systemu płatności mobilnych BLIK.
 4. Wpłaty Darczyńców są chronione przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL. Dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje są zaszyfrowane.
 5. Za pośrednictwem strony można przekazywać darowizny jednorazowe lub darowizny cykliczne (patrz niżej) umożliwiające regularne, comiesięczne przekazywanie zadeklarowanej kwoty pieniężnej ze wskazanej karty płatniczej lub konta PayPal na rzecz Fundacji.
 6. Przekazując darowiznę Darczyńca może wybrać jedną z kwot sugerowanych na stronie greenpeace.org/poland lub wpisać dowolną, wybraną przez siebie kwotę w pole „Inna”.

III Zwolnienia podatkowe

Fundacja jest organizacją pożytku publicznego. Zgodnie z przepisami prawa art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych istnieje możliwość odliczenia od dochodu w roku podatkowym wartość przekazanych darowizn. Darowizny przekazane na działania Fundacji można odliczyć od dochodu: 

–  osoba fizyczna do kwoty równej 6% dochodu przed opodatkowaniem (art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od osób fizycznych),
–  osoba prawna do kwoty równej 10% dochodu przed opodatkowaniem (art. 18 ust. 1 pkt. 1 i 7 ustawy o podatku od osób prawnych).

Potwierdzenie przelewu należy przechowywać 5 lat od dokonania darowizny.

IV Darowizny regularne w postaci płatności cyklicznych

 1. Darczyńca wybierając przekazanie darowizny w formie płatności cyklicznej decyduje się na comiesięczne pobieranie przez Operatora Płatności (PayU S.A lub PayPal) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wybranej lub wpisanej przez siebie Darowizny.
 2. Darowizna cykliczna będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu.
 3. Darczyńca w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty są przechowywane przez operatora płatności. Operator płatności pośrednicząc w dokonaniu płatności, udostępnia Token do płatności cyklicznych (wirtualny identyfikator karty), umożliwiający przypisanie do indywidualnego Darczyńcy unikalnego identyfikatora, za pomocą którego Darczyńca cyklicznie dokonuje płatności na rzecz Fundacji.
 4. Fundacja nie gromadzi i nie przetwarza w swoim systemie informatycznym danych z kart płatniczych (kredytowych lub debetowych) Darczyńców. Dane te Darczyńca udostępnia wyłącznie Operatorowi płatności.
 5. Dane Darczyńcy, tytuł, oraz kwota płatności dostarczane są operatorowi płatności przez Fundację. Zlecenie przekazywane jest do rejestracji po otrzymaniu przez operatora wpłaty.
 6. W przypadku braku środków na koncie lub zbyt niskiego limitu autoryzacyjnego zadeklarowana kwota nie zostanie pobrana.
 7. W dniu, w którym ważność karty Darczyńcy upłynie, obciążanie karty ustanie i darowizny nie będą pobierane. Kolejne darowizny Darczyńca może realizować po wznowieniu karty i ponownym ustanowieniu na stronie greenpeace.org/poland/ regularnej płatności za pomocą nowej karty.
 8. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy Operatora płatności dostępne na stronie: https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania lub https://www.paypal.com/pl/smarthelp/home

V Reklamacje, rezygnacja z płatności cyklicznych, zwroty darowizny, reklamacje usług PayU / PayPal

 1. W przypadku wystąpienia problemów z przekazaniem darowizny jednorazowej lub cyklicznej, należy je zgłosić Fundacji pod adresem: [email protected]
 2. Darczyńca może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w regulaminach operatora płatności nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. Reklamację można złożyć za pośrednictwem kanałów komunikacji dostępnych u Operatorów. Więcej informacji:
  – PayU https://poland.payu.com/pomoc/
  – PayPal https://www.paypal.com/pl/smarthelp/topic/TRANSACTIONS
 3. Płatność cykliczną Darczyńca może odwołać w dowolnym momencie, kontaktując się z Fundacją pod adresem: [email protected] Prosimy o umieszczenie w temacie wiadomości słów: „Rezygnacja z darowizny”, a w treści umieszczenie informacji takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail oraz inne dane, które były podawane w deklaracji przystąpienia do płatności cyklicznych. Płatność zostanie odwołana od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Darczyńca zgłosił odwołanie.
 4. Darczyńcy mają prawo zażądać zwrotu darowizny w terminie 7 dni od jej wpłacenia. W celu uzyskania zwrotu należy wysłać e-mail na adres: [email protected]. Prosimy o umieszczenie w temacie wiadomości słów: „Zwrot darowizny”. Wpłata zostanie zwrócona w terminie do 7 dni roboczych od dnia wpływu zgłoszenia do Fundacji.