Кой е отговорен за обработването на личните ми данни? Кои са получателите или категориите получатели на личните ми данни?

Следните лица осъществяват съвместни проекти. За личните данни, събирани в рамкте на тези проекти, въпросните лица имат качеството съвместни администратори:

 „ГРИЙНПИЙС ЦИЕ”

Седалище и адрес на управление: Австрия, Виена 1100, ул. Fernkorngasse № 10.

Телефон за контакт: […]

Сдружение „Екологично Сдружение За Земята“

Седалище и адрес на управление: гр. София 1373, р-н Красна поляна, ж.к. Западен парк, бл. No 130, вх. Б., ет. 2, ап. 6

Телефон за контакт: […]

Наричано по-долу в този документ „Грийнпийс“.

С каква цел и на какво основание ГРИЙНПИЙС обработва личните Ви данни?

ГРИЙНПИЙС обработва личните Ви данни на основание легитимния интерес на ГРИЙНПИЙС, а именно с цел осъществяване на комуникация между Вас и ГРИЙНПИЙС чрез нашата интернет страница.

Обработването на личните Ви данни е задължително, за да може да се свържете с ГРИЙНПИЙС чрез нашата интернет страница. В случай че откажете личните Ви данни да бъдат обработени, ГРИЙНПИЙС няма да може даосъществи комуникация с Вас чрез интернет страница си.

Кои са получателите или категориите получатели на личните ми данни?

Обработваните данни се предоставят само на по-долу споменатите получатели след предоставени гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки, съответстващи на изискванията на българското и европейското законодателство.

Всеки един от съвместните администратори по-горе би могъл да предоставя лични данни в конкретни случаи на:

За какъв период се обработват личните ми данни?

Личните данни се изтриват при отпадане на първоначалнотооснование (или цел) за обработването им.

Осъществява ли се автоматизирано обработване на личните ми данни, включително профилиране?

ГРИЙНПИЙС не обработва личните Ви данни автоматизирано, нито пък осъществяваме профилиране на база получените запитвания или съобщения чрез интернет страницата си.

Има ли намерение ГРИЙНПИЙС да предава личните ми данни в трета държава или на международна организация?

ГРИЙНПИЙС не предава лични данни в трета държава или на международна организация. При промяна на тези обстоятелства ще бъдете информирани.

Какви права имам като ползвател на интернет страницатана Грийнпийс?

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, имате право на:

Как да защитя правата си ако смятам, че са нарушени?

В случай, че искате да упражните Ваши права във връзка с личните Ви данни или считате, че те са нарушени, може да се обърнете към:

Лице за контакт:

Ел.поща: [email protected]

ГРИЙНПИЙС, гр. София ул. „Кръстьо Сарафов“ №24, партер.

Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

GPS координати: N 42.668839    E 23.377495

Център за информация и контакти – тел. 02/91-53-518, 02/91-53-555, 02/91-53-519

Електронна поща: [email protected]

Интернет страница: www.cpdp.bg