В съответствие с Член 13 от Регламент (ЕС) 2016/679, с настоящия Информационен лист Ви предоставяме информация касаеща обработването на Вашите лични даннипри използването на интернет страницата на „ГРИЙНПИЙС“ – БЪЛГАРИЯ. Моля, запознайте се внимателно със съдържанието на настоящият информационен лист! При въпроси, не се колебайте да се обърнете към съответните лица чрез посочените по-долу методи за връзка. 

Кой е отговорен за обработването на личните ми данни? Кои са получателите или категориите получатели на личните ми данни?

Следните лица осъществяват съвместни проекти. За личните данни, събирани в рамкте на тези проекти, въпросните лица имат качеството съвместни администратори:

 „ГРИЙНПИЙС ЦИЕ”

Седалище и адрес на управление: Австрия, Виена 1100, ул. Wiedner Hauptstraße 120/124.

„ГРИЙНПИЙС – БЪЛГАРИЯ”

Седалище и адрес на управление: гр. София 1164, ул. Миджур 12, ет. 3.

Имейл адрес за контакт: [email protected]

Наричано по-долу в този документ „ГРИЙНПИЙС“ – БЪЛГАРИЯ.

С каква цел и на какво основание „ГРИЙНПИЙС“ – БЪЛГАРИЯ обработва личните Ви данни?

„ГРИЙНПИЙС“ – БЪЛГАРИЯ обработва личните Ви данни на основание легитимния интерес на „ГРИЙНПИЙС“ – БЪЛГАРИЯ, а именно с цел осъществяване на комуникация между Вас и „ГРИЙНПИЙС“ – БЪЛГАРИЯ чрез нашата интернет страница.

Обработването на личните Ви данни е задължително, за да може да се свържете с „ГРИЙНПИЙС“ – БЪЛГАРИЯ чрез нашата интернет страница. В случай че откажете личните Ви данни да бъдат обработени, „ГРИЙНПИЙС“ – БЪЛГАРИЯ няма да може да осъществи комуникация с Вас чрез интернет страница си.

Кои са получателите или категориите получатели на личните ми данни?

Обработваните данни се предоставят само на по-долу споменатите получатели след предоставени гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки, съответстващи на изискванията на българското и европейското законодателство.

Всеки един от съвместните администратори по-горе би могъл да предоставя лични данни в конкретни случаи на:

За какъв период се обработват личните ми данни?

Личните данни се изтриват при отпадане на първоначалнотооснование (или цел) за обработването им.

Осъществява ли се автоматизирано обработване на личните ми данни, включително профилиране?

„ГРИЙНПИЙС“ – БЪЛГАРИЯ не обработва личните Ви данни автоматизирано, нито пък осъществяваме профилиране на база получените запитвания или съобщения чрез интернет страницата си.

Има ли намерение „ГРИЙНПИЙС“ – БЪЛГАРИЯ да предава личните ми данни в трета държава или на международна организация?

„ГРИЙНПИЙС“ – БЪЛГАРИЯ не предава лични данни в трета държава или на международна организация. При промяна на тези обстоятелства ще бъдете информирани.

Какви права имам като ползвател на интернет страницатана „ГРИЙНПИЙС“ – БЪЛГАРИЯ?

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, имате право на:

Как да защитя правата си ако смятам, че са нарушени?

В случай, че искате да упражните Ваши права във връзка с личните Ви данни или считате, че те са нарушени, може да се обърнете към:

Ел.поща: [email protected]

„ГРИЙНПИЙС“ – БЪЛГАРИЯ, гр. София 1164, ул. „Миджур“ №12, ет.3-4.

Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

GPS координати: N 42.668839    E 23.377495

Център за информация и контакти – тел. 02/91-53-518, 02/91-53-555, 02/91-53-519

Електронна поща: [email protected]

Интернет страница: www.cpdp.bg