Цел на политиката

За „ГРИЙНПИЙС В ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА“ (по-долу наричана „ГРИЙНПИЙС ЦИЕ“) е важен приоритет да защитава поверителността на личните данни на клиентите, служителите и бизнес партньорите си и заради това ние се стремим да прилагаме адекватни механизми за защитата им. Ние оценяваме доверието, което ни оказвате, като ни поверявате отговорността да пазим Вашите лични данни.

Чрез тази Политика за защита на личните данни ние бихме искали да направим достъпно естеството, обхвата и целите за които използваме, събираме и обработваме личните данни.

Освен това, тази Политика за защита на личните данни има за цел и да информира субектите на данни за техните права.

„ГРИЙНПИЙС ЦИЕ“ и личните ви данни

„Грийнпийс ЦИЕ“ обхваща:

По отношение на дейностите по съвместни проекти, развивани от двете дружества.

„ГРИЙНПИЙС ЦИЕ“ извършва разнообразни дейности с помощта и участието на екологично насочени неправителствени организации и граждани от различни страни.

Поради засиленото взаимодействие между Грийнпийс и Дружество „За Земята”, двете заедно действат като съвместни администратори на лични данни по отношение на общите проекти, по които съществува тясно сътрудничество.

Какво представлява Общият регламент за защита на личните данни (“РЕГЛАМЕНТА”) и по какъв начин това засяга „ГРИЙНПИЙС ЦИЕ“?

Общият регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 (наричан за краткост “РЕГЛАМЕНТА”) е приет през 2016 г. и влиза в сила от 25 май 2018 г. РЕГЛАМЕНТЪТ заменя предходната нормативна рамка и установява по-високи стандарти за защита на личните данни.

РЕГЛАМЕНТЪТ засяга „ГРИЙНПИЙС ЦИЕ“, тъй като „Грийнпийс ЦИЕ“ обработва лични данни на своите служители, доброволци, партньори и трети лица.

Какво означава понятието „лични данни“?

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано или идентифицируемо живо физическо лице. Отделни данни, които сами по себе си не представляват лични данни, когато се съберат заедно, могат да доведат до идентифициране на конкретно лице, също представляват лични данни.

Примери за лични данни:

Какво означава обработване на лични данни?

Съгласно РЕГЛАМЕНТА, „обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране,ограничаване, изтриване или унищожаване.

Практически примери за действия свързани с обработване на лични данни са:

Как „ГРИЙНПИЙС ЦИЕ“ изпълнява изискванията на РЕГЛАМЕНТА?

При обработката на лични данни, като част от ежедневните дейности, „ГРИЙНПИЙС ЦИЕ“ прави всичко възможно, за да гарантира, че:

„ГРИЙНПИЙС ЦИЕ“ обработва лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин. На практика това означава, че:

„ГРИЙНПИЙС ЦИЕ“ отговаря на принципа за ограничаване на целите по РЕГЛАМЕНТА. На практика това означава, че:

„ГРИЙНПИЙС ЦИЕ“ отговаря на изискванията за свеждане на данните до минимум съгласно РЕГЛАМЕНТА. На практика това означава, че ГРИЙНПИЙС прави всичко възможно да гарантира, че личните данни, които обработва, са:

„ГРИЙНПИЙС ЦИЕ“ полага усилия, за да гарантира, че личните данни, които обработва, са точни. Това означава, че:

„ГРИЙНПИЙС ЦИЕ“ полага всички усилия, за да осигури спазването на принципа за „ограничаване на съхранението“. Това означава, че:

„ГРИЙНПИЙС ЦИЕ“ се стреми да разполага с подходящи мерки за сигурност, за да защити личните данни, които обработваме.

„ГРИЙНПИЙС ЦИЕ“ се стреми максимално да гарантира спазването на принципа за отчетност.

Връзка с „ГРИЙНПИЙС ЦИЕ“ по въпроси относно защита на личните данни

За въпроси или запитванияотносно обработването и използването на личните Ви данни от страна на „ГРИЙНПИЙС ЦИЕ“, можете да се обърнете:

Адрес: гр. София, ул. „Миджур“ №12, ет. 3-4.
Имейл адрес: [email protected]