odbery

Od začiatku marca sme sa zaujímali o výsledky ministerskej kontroly v prevádzke Fortischem, a.s. Nováky, ktorá prebehla v decembri 2016 po tom, ako sme upozornili na znečisťovanie rieky Nitry odbermi vzoriek odpadových vôd. Ani po zaslaní dvoch infožiadostí nám ministerstvo neposkytlo priame alebo nové informácie. Chceli sme tiež vedieť, aký je momentálny stav riešenia v oblastiach, o ktorých sme spolu s ministrom spoločne hovorili na stretnutí v januári 2017 a či či nastali nejaké iné konkrétne zmeny.

Na čo sme sa pýtali?

…na výsledky ministerskej kontroly, ktorá bola vykonaná v decembri 2016 v súvislosti s vypúšťaním odpadových vôd spoločnosťou Fortischem, a. s. Nováky do rieky Nitra

Slovenská agentúra životného prostredia nám zaslala odpoveď, v ktorej sa tvrdilo, že kontrola v prevádzke ešte nebola ukončená. Predtým však médiá publikovali článok, v ktorom MŽP SR tvrdilo, že vo vypúšťaných odpadových vodách neboli prekročené povolené limity jednotlivých ukazovateľov znečistenia. V tejto súvislosti sme opätovne žiadali objasnenie vzniknutej situácie. Ministerstvo sa k tejto otázke nevyjadrilo a nadobudli sme podozrenie, že zodpovedné orgány nedodržiavajú právo na slobodný prístup k informáciám. Záznam z kontroly sme obdržali nakoniec po zaslaní tretej infožiadosti.

…ako to vyzerá s prísnejšími a častejšími mimoriadnymi kontrolami prevádzok, ktoré vypúšťajú odpadové vody do životného prostredia,

Najprv sa MŽP SR vyjadrilo, že v prevádzke Fortischem, a.s. Nováky budú vykonávať okrem riadnych kontrol aj mimoriadne kontroly. V ďalšej infožiadosti sme však ministerstvo upovedomili, že sa zaviazalo vykonávať prísnejšie a častejšie mimoriadne kontroly prevádzok vypúšťajúcich odpadové vody do životného prostredia systematicky na území celého Slovenska, nielen v spoločnosti Fortischem, a. s. Nováky. Na ďalšiu infožiadosť sme od ministerstva obdržali odpoveď, v ktorej sa odvolalo iba na existujúci zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. Z odpovede vyplýva, že MŽP SR evidentne neplánuje zmenu v systéme environmentálnych kontrol, ktorú nám na januárovom stretnutí sľúbilo. Problém vidíme predovšetkým v tom, že kontroly sú plánované, a teda ohlasené vopred a kontrolovaná spoločnosť má dostatok času sa na kontrolu pripraviť. Ostatný čas, kedy prevádzka konotrolovaná nie je, je prakticky bez dohľadu a neexituje prehľad v tom, aké látky a v akom množstve do životného prostredia vypúšťa.

sampling

…plánujú sa zmeny pri zverejňovaní dokumentov, a to výsledkov kontrol prevádzok zo strany štátnych inštitúcií a povolení na vypúšťanie odpadových vôd do životného prostredia?

 V oboch odpovediach nás MŽP SR odkázalo na informačný systém integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania , ktorého súčasťou je aj Register kontrol a obsahuje správy o kontrolách vrátane určených opatrení a informácií o uložených sankciách. Tu by sme chceli upozorniť však na skutočnosť, že mnohé dokumenty, ktoré sa týkajú výsledkov kontrol v prevádzkach nie sú na portáli k dispozícii, prípadne nie sú kompletné (napr. chýbajú ich prílohy). Rovnako chýbajú informácie o uložených sankciách. K zverejňovaniu vodoprávnych povolení v súvislosti s vypúšťaním odpadových vôd do životného protredia sme žiadnu odpoveď z MŽP SR neobdržali.  

…nastanú nejaké zmeny vo fungovaní, resp. štruktúre Slovenskej inšpekcii životného prostredia?

Keďže ani k tomuto bodu sme nedostali od MŽP SR odpoveď na prvýkrát, museli sme o ňu požiadať aj v tomto prípade opakovane. MŽP SR vyjadrilo až na druhýkrát, s tým, že na zmenách vo fungovaní SIŽP a zefektívnení práce intenzívne pracujú. Za mesiac od stretnutia sa im podarilo obsadiť/prijať 8 nových miest – inšpektorov. Na ďalších zmenách vo fungovaní SIŽP naďalej pracujú, čo hodnotíme pozitívne.

…ako sa bude zohľadňovať spoločné pôsobenie vypúšťaných odpadových vôd do životného prostredia?

Tu sa MŽP SR opäť odvolalo na implementáciu smernice o priemyselných emisiách do národnej legislatívy. Myslíme is však, že nie je možné zabezpečiť ochranu vodného prostredia bez toho, aby sa nezohľadňovali jednotlivé vodoprávne rozhodnutia navzájom. Tie by však museli byť všetky zverejnené a príslušne aktualizované. K tejto problematike sme však odpoveď od MŽP SR neobdržali. 

…či nastali nejaké iné konkrétne zmeny po našom stretnutí?

V tomto prípade sme tiež museli žiadosť odpoveď dvakrát. MŽP SR sa odvolalo na novelu zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania, ktorá by mala ešte viac sprísniť opatrenia zamerané na prevenciu znečisťovania životného prostredia, na zníženie emisií do ovzdušia, vody a pôdy, na obmedzenie vzniku odpadov a na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu s cieľom dosiahnuť vysokú celkovú úroveň ochrany životného prostredia a zdravia ľudí. V čom konkrétne viac novela zákona sprísni opatrenia v tejto oblasti už MŽP SR nedefinovalo.

ochranná maska

Z odpovedí MŽP SR, z ktorých viaceré sme si museli vyžiadať dvakrát, nám nebolo jasných viacero vecí. Nevedeli sme zistiť, aká je situácia v súvislosti s kontrolami v prevádzke Fortischem, a. s. Nováky (teraz to už vieme a informácie zverejníme v ďalšom blogu o pár dní). Rovnako si nie sme istí, či MŽP SR plánuje zmenu v systéme environmentálnych kontrol. To považujeme za kľúčové pri ochrane životného prostredia a zdravia obyvateľov Slovenska. Správy z kontrol prevádzok sú neúplné alebo nie sú vôbec zverejnené a výšky sankcií, udelené prevádzkam za porušenie zákona, chýbajú. Komplexná evidencia vodoprávnych rozhodnutí je pravdepodobne na MŽP SR tabu. Pozitívne je zistenie, že sa zvyšuje počet zamestnancov SIŽP, ktorá je v tejto oblasti dlhodobo poddimenzovaná, avšak stále si myslíme, že ochrana zivotného prostredia na Slovensku si vyžaduje systematický prístup a nielen čiastkové aktivity a odkazovanie sa na legislatívu, ktorá v praxi nemá potrebný účinok. 

autor: Ivana Kohutková, koordinátorka toxickej kampane pre Greenpeace Slovensko

Komentáre

Nechaj svoju odpoveď

The following GDPR rules must be read and accepted:
Tento formulár zaznamená tvoje meno, email a obsah, aby sme mohli sledovať komentáre na stránke. Pre viac informácií si pozri Ochranu osobných údajov, kde nájdeš viac informácií o tom, ako nakladáme s tvojimi údajmi.