Organizácia Greenpeace vykonala merania na rieke Slaná, aby preskúmala znečistenie rieky arzénom. Experti z organizácie Greenpeace Maďarsko odobrali vzorky sedimentov na troch miestach na Slovensku a na maďarskom úseku rieky. Výsledky testov ukázali, že kontaminácia arzénom vo vzorkách odobratých na slovenskej strane, v blízkosti maďarských hraníc, je takmer 4-násobne vyššia ako sú vnútroštátne limitné hodnoty. 

Odborníci z organizácie Greenpeace Maďarsko odobrali dňa 22. septembra 2022 vzorky z rieky Slaná, aby posúdili znečistenie rieky arzénom. Na posúdenie šírenia možného znečistenie boli vzorky odobraté na troch miestach na Slovensku: niekoľko sto metrov od zdroja znečistenia pri závode Siderit pri Nižnej Slanej; asi 25 km ďalej po prúde rieky pri Plešivci; na slovensko maďarskej hranici v Lenartovciach a na maďarskom úseku rieky v Sajópüspöki. Testovanie koncentrácie najkritickejšej znečisťujúcej látky – arzénu, na týchto miestach malo poukázať na prúdenie znečistenia a rozsah, v akom sa do rieky dostávajú toxické látky zo skrachovanej bane na železnú rudu – Siderit. Odobrané vzorky boli analyzované akreditovaným nezávislým laboratóriom spoločnosti Wessling Hungary Kft.

© Dörgő Zsuzsi / Greenpeace

Výsledky ukázali, že koncentrácia arzénu v rieke Slaná, niekoľko sto metrov od zdroja znečistenia, bola 76 mg/kg, čo predstavuje takmer štvornásobok limitnej hodnoty pre slovenské pôdy (20 mg/kg). Vzorky odobraté v Plešivci vykazovali nižšiu, ale stále nadlimitnú hodnotu 31 mg/kg, zatiaľ čo v Lenartovciach Greenpeace nameralo najvyššiu hodnotu 88 mg/kg, čo je takmer štyri a pol násobok slovenského limitu. Laboratórne testy ukázali, že hodnoty arzénu vo vzorkách odobratých v Sajópüspöki sú tesne pod limitom prcome maďarské geologické prostredie (15 mg/kg). Arzén je vo vyšších koncentráciách akútny jed a v nižších koncentráciách je karcinogénny. Je tiež vysoko toxický pre vodné organizmy a spôsobuje dlhodobé poškodenie vodného prostredia.

,,Testovanie sedimentov po toku rieky Slaná ukázalo, že jej znečistenie pretrváva. Vzhľadom na to požadujeme pravidelný monitoring stavu rieky, zverejnenie výsledkov znečistenia rieky Slaná a nevyhnutnú sanáciu, aby sa toxické látky z rieky odstránili čo najskôr. Vláda by mala vynaložiť maximálne úsilie na zabezpečenie toho, aby vodné toky a zdroje pitnej vody neboli v žiadnom rozsahu ovplyvnené kontamináciou arzénom a aby táto toxická látka nezostávala v sedimentoch vody,” komentuje Katarína Juríková, riaditeľka Greenpeace Slovensko. 

© Dörgő Zsuzsi / Greenpeace

Simon Gergely, regionálny expert pre toxické látky z Greenpeace Maďarsko dopĺňa: ,,Nečinnosť slovenských a maďarských orgánov zrejme spôsobila rozšírenie znečistenia rieky a toxické kovy sa mohli dostať do dolného toku rieky Slaná. Je možné očakávať, že ďalšie malé vlny znečistenia sa dostanú do maďarského úseku rieky. Vzhľadom na všetky tieto skutočnosti naďalej žiadame, aby maďarské orgány rozšírili svoje vyšetrovanie okrem vôd rieky Slaná aj na sedimenty rieky, pretože je jasné, že v sedimentoch možno zistiť vysoké koncentrácie toxických kovov.”

Mapa miest, z ktorých sme odberali vzorky je k dispozícii tu: