Относно: Преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД за „Продължаване срока на експлоатация на 5 и 6 блок на АЕЦ „Козлодуй“.

„Грийнпийс” -България настоява за провеждане на пълна процедура по ОВОС на предложението за удължаване срока на експлоатация на 5 и 6 блок на АЕЦ „Козлодуй”. Само такава процедура ще осигури правна възможност на засегнатата общественост да си състави мнение и да изрази позиция.
В случая засегната общност е не само населението, в непосредствена близост до АЕЦ „Козлодуй”, а всички жители на България, които биха пострадали в случай на тежка ядрена авария.

Смятаме, че наличната информация на сайта на АЕЦ ‘Козлодуй” [1] не е достатъчна, нито че тя обосновава допълнителният риск, който съществува при увеличаването на живота на реактори след предварително определеният им срок на експлоатация, съгласно дизайна им.

В момента реактори 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй” следва да работят 30 години. Исканото удължаване от 20+10 години е двойно увеличение на срока на експлоатация, за което не се дават адекватни гаранции за сигурност.

„Грийнпийс” публикува доклад на 5.03.14. – „Продължаване на живота на остаряващите ядрени реактори в Европа: Влизане в нова ера на риск.” [2] Докладът се фокусира върху техническия риск от остарелите ядрени реактори и отчита икономическите и политически фактори, свързани с продължаването на живота на реакторите. Въпреки осъвременяването и ремонтите, цялостното състояние на реакторите се влошава, дори само защото елементи, ключови за сигурността, не могат да бъдат сменени. Вероятността за аварии и възникването на усложнения съответно нарастват с течение на годините.

Процедурата по ОВОС ще направи по-прозрачен целия процес и ще даде възможност на гражданите да бъдат в по-голяма степен информирани за поемането на риска. Тази процедура повишава качеството на вземаните решения, когато те касаят околната среда и качеството на живот на гражданите.