Доклад за вредата от горенето на въглищата върху човешкото здраве

Доклад за вредата от горенето на въглищата върху човешкото здраве

пушещи комини

Атмосферното замърсяване е основна причина за ред заболявания в Еврoпа и България.

Настоящият първи доклад на „Грийнпийс”- България за въздействието на въглищата върху човешкото здраве показва тясната връзка между човешкото здраве и енергий- ната политика и стратегия на България.

Решението на българското правителство да заложи предимно на въглища и нови ядрени мощности в енергийната си стратегия е безперспективно както от икономическа, така и от екологична гледна точка.

Най-важното – то предполага една неприемливо висока цена, измерена в човешко здраве и човешки животи. В резултат на това топлоелектрическите централи пече- лят за сметка на живота и здравето на хората.

Доклад за вредата от горенето на въглищата върху човешкото здраве