За въздуха в България 

Въздухът в България е сред най-замърсените в Европа. Всяка година български градове се нареждат на водещите места по най-замърсен въздух в Европа. Макар качеството на въздуха да се е подобрило през последните десетилетия, то все още остава влошено в сравнение с европейските и световни стандарти. Сред основните замърсители на въздуха в България са въглищните ТЕЦ са производство на електро и топлоенергия, битовото горене на твърди горива, транспорта и други индустриални процеси.

Всяка зима ставаме свидетели на тънка сивкава пелена, която покрива населените места в страната. Димящи комини, изпускащи пушек във всеки нюанс на сивото и черното, са често срещана картина. Все още голяма част от населението в страната се отоплява чрез горене на твърдо гориво (най-често нискокачествени въглища). Използваните печки са неефективни и горенето на твърдите горива е съпроводено с отделянето на вредни за здравето елементи – твърди прахови частици, серен диоксид, азотен диоксид и други.

По информация на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)[1] битовото отопление е основен източник на фини прахови частици (ФПЧ) в атмосферата.

Фините прахови частици представляват микроскопични твърди или течни вещества, които са натрупват в атмосферата. Най-често срещаните ФПЧ са с големина 10 микрометра (ФПЧ10). Те са по-груби и се отделят при горене, автомобилeн трафик и различни производствени процеси. По-малките частици с размер 2.5 микрометра (ФПЧ2.5) представляват токсични органични съединения и тежки метали. Те са и по-опасни за здравето на населението. Само през 2014 г. над 51% от всички емисии ФПЧ10 и 85% от емисиите ФПЧ2.5 са отделени от горенето на твърдо гориво в битови условия.

Горенето на въглища за производство на електро и топлоенергия в ТЕЦ са също сред основните източници на емисии, които влошават качеството на атмосферния въздух. Въглищата, които се горят масово в топлоелектрическите централи, са с лошо качество – ниска калоричност и високо съдържание на пепел и сяра. Поради това в българските централи се използват по-голямо количество гориво с лошо качество, което от своя страна води до отделянето на големи количества вредни вещества като серен диоксид и пепел.

За 2014 г. топлоелекрическите централи са основните източници на емисии на серен диоксид (SO2) и азотни оксиди (NOx) – съответно 73% и 30% от всички емисии.  Последиците от замърсяването на въздуха усещаме всички ние. Затруднено дишане, астма, раздразнение на дихателните пътища и парене на очите са само осезаемата част от здравните вреди, които горенето на въглища нанася. Когато излагането на тези замърсители е системно и в по-големи количества, тогава може да се развият и по-сериозни болести на сърдечно-съдовата, дихателната, нервната и репродуктивната система.

[1] https://www.greenpeace.org/static/planet4-bulgaria-stateless/2019/03/soer-bg-2014.pdf