Česká republika stále nemá plnohodnotného ministra životního prostředí, protože prezident Miloš Zeman setrvale odmítá jmenovat kandidáta KDU-ČSL Petra Hladíka, a ten tak zatím na ministerstvo nastoupí pouze v roli náměstka. Těsně před Vánoci – 21. prosince – přitom česká vláda schválila Zprávu o stavu životního prostředí za rok 2021, která poukazuje na zhoršování stavu životního prostředí v Česku.

Ministr Marian Jurečka, který dočasně řídí resort životního prostředí, se s Greenpeace sešel před konferencí o biodiverzitě v kanadském Montrealu. Ty největší výzvy ale čekají na jeho nástupce. (c) Greenpeace – Jakub Šedý

Problémem je podle Zprávy především pokles biodiverzity, zastavování krajiny a zhoršování kvality půdy. Nedaří se ani snižovat emise skleníkových plynů a zvyšovat podíl obnovitelných zdrojů energie. To je přitom v příkrém rozporu se závazky plynoucími z Pařížské klimatické dohody i s vlastními cíli České republiky, které se nyní navíc budou muset zpřísňovat. Nedávno skončená konference v kanadském Montrealu totiž přinesla navýšení globálních cílů v ochraně přírody a biologické rozmanitosti. Pomohla je prosadit i česká delegace, která na jednáních zastupovala celou EU.

Biodiverzita

Zhoršování biodiverzity v Česku způsobuje především intenzivní zemědělství a lesnictví, především pak vysoké objemy těžby, dále zastavování volné krajiny, zvyšování fragmentace krajiny a snižování podílu přírodních biotopů na plochu katastrálního území. Z těchto důvodů se také snižuje kvalita půdy.

Jako indikátor celkového stavu biodiverzity se používají data pro početnost ptačích druhů. Ubývání ptáků dokazuje celkové snižování biodiverzity. Od roku 1982 poklesla početnost všech běžných druhů ptáků v Česku celkově o 5,6 %, přičemž pokles je plynulý po celou dobu sledování. Početnost ptáků v zemědělské krajině poklesla o 31,7 %. 

Voda

Kvalita povrchových a podzemních vod zůstává podle zprávy v posledních letech více méně stejná. Nejsou zde však posuzovány některé ukazatele jako například ekologický stav vycházející z evropské Rámcové směrnice o vodách, kterou Česko dlouhodobě neplní. Z tohoto hlediska se ukazuje, že české řeky se jako biotopy neuzdravují.

Klima

Zpráva dokládá, že se u nás výrazným způsobem projevují změny klimatu. Na území Česka roste teplota vzduchu, dle srovnání aktuálního a předchozího normálového období o 0,4 °C za 10 let. 

Ve zprávě se uvádí, že v období 2005–2021 emise skleníkových plynů v systému obchodování s emisními povolenkami (EU-ETS) poklesly o 29,8 %, což podle autorů zprávy znamená, že při pokračování dosavadního trendu je splnění cíle k roku 2030 reálné. Horší je ale situace mimo EU-ETS, kde kromě roku 2020 emise stagnují a vývoj zatím nesměřuje k dosažení cíle v roce 2030.

Energetika a doprava

Podíl obnovitelných zdrojů (OZE) na výrobě elektřiny dlouhodobě neroste. Výroba z obnovitelné elektřiny v roce 2021 meziročně vzrostla o 2,5 % na 10 547,3 GWh, ovšem prakticky jen díky dostatku vody pro vodní elektrárny v roce 2021 oproti rokům předcházejícím. Podíl OZE na hrubé konečné spotřebě energie v roce 2020 činil 17,3 %. Cíl pro rok 2030 je přitom aktuálně stanoven na 22 %. Podíl OZE na konečné spotřebě energie v dopravě v roce 2020 dosáhl 9,4 %, stanovený cíl 10 % energie z OZE v dopravě do roku 2020 tak stále nebyl splněn.

Aby budoucí zprávy o stavu životního prostředí v Česku vypadaly optimističtěji, musí podle Greenpeace vláda, a konkrétně ministerstvo životního prostředí pod vedením nového ministra:

  1. Zajistit rychlý rozvoj obnovitelných zdrojů a energetických úspor. Hlavním úkolem ministerstva a celé vlády je urychleně přijmout legislativní změny, které praktický rozvoj obnovitelných zdrojů umožní, včetně agrivoltaiky – solárních elektráren doplňujících zemědělskou produkci. 
  2. Úkolem MŽP ale je také podporovat obnovitelné zdroje například prostřednictvím Nové zelené úsporám, ale také zajistit, aby nebyl jejich rozvoj na úkor ochrany přírody a krajiny. 
  3. Aktualizovat a začít realizovat plány v oblasti ochrany klimatu (Politika ochrany klimatu/Státní energetická koncepce/Národní energeticko-klimatický plán-).
  4. Začít implementovat cíle přijaté na konferenci o biodiverzitě COP 15 v Montrealu
  5. Eliminovat škodlivé zemědělské dotace, které podporují úbytek biodiverzity.
  6. Zpřísnit ochranu půdy proti větrné a vodní erozi – novelizovat protierozní vyhlášku.
  7. Připravit plán obnovy přírody vycházející z evropského Zákona o obnově přírody a zaměřit se co nejdříve na větší ochranu a obnovu ekosytémů, včetně  revitalizace a renaturilazace vodních toků. 
  8. Zvětšit rozlohu chráněných území, včetně těch s nejpřísnější ochranou.
  9. Aktualizovat Politiku odpadového hospodářství tak, aby byla v souladu s cíli na produkci a recyklaci odpadů, a omezit výstavbu spaloven. 
  10. Připravit zálohový systém pro PET lahve a plechovky.

Nikol Krejčová, koordinátorka biodiverzitní kampaně Greenpeace, říká:
“Stav biodiverzity se v Česku dlouhodobě zhoršuje. Ubývání druhů má přitom dalekosáhlé následky na přírodu i lidskou společnost a kvalitu života., Právě proto vznikla na konci minulého roku světová úmluva OSN o biodiverzitě a v letošním roce má být schválen evropský Zákon o obnově přírody. Vláda by tedy měla urgentně převést vyšší cíle do reality a zastavit snižování biodiverzity u nás. Nabízí se například snížení intenzifikace zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství, které s i přes obecné proklamace prakticky neděje.”

Jaroslav Bican, koordinátor energetické kampaně Greenpeace ČR, říká: 
“Vláda těsně před Vánoci schválila Zprávu o životním prostředí za rok 2021, která českou politickou reprezentaci usvědčuje z toho, že dlouhodobě není schopná plnit ani ty velmi neambiciózní cíle, které si v oblasti politiky klimatu klade. Přitom v otázce klimatické změny, navýšení podílu obnovitelných zdrojů a snížení emisí skleníkových plynů bychom měli mít mnohem vyšší ambice, než jaké aktuálně máme. Zároveň však musíme dělat vše pro to, aby měly i konkrétní výsledky. V letošním roce má vláda schválit a předat Evropské komisi nový Národní energeticko-klimatický plán s nově stanovenými cíli. Už teď je jasné, že musí být doplněný plánem, jak jich dosáhnout, jinak hrozí, že to dopadne jako obvykle.”