Civilek a közgyűléshez: a grémium érdemi munkáját segítsék, ne hozzanak politikai döntést!

A Római-partot védő civilek aggódva tekintenek a Fővárosi Közgyűlés június 13-i ülése elé. A főpolgármester által összeállított szakértő testület a feladatot, amelyre felkérést kapott, nem végezhette el. A parti és a Nánási – Királyok úti nyomvonal összehasonlításához nem állt a rendelkezésükre más forrás, mint a Mélyépterv hiányos és részrehajló tanulmánya. A testület tagjai egyetértettek abban, hogy ez jelenlegi állapotában nem alkalmas a két változat összehasonlítására. A reális összehasonlítás alapja egy átdolgozott szakvélemény lehetne a testület által írásban is részletezett szempontok alapján. Ez a Nánási út – Királyok útja mentén megvalósítandó MÁSZ+50cm magas vasbeton mellvéddel számolna, a túlméretezett alépítményt elfogadható szivárgás-számítás alapján módosítaná, és tartalmazná a közmű-kiváltás vitatott kérdéskörének felülvizsgálatát is. A javasolt megoldás kihasználja a partra tervezett gátnál magasabb elhelyezkedésű terület előnyeit, és alig jár fák eltávolításával.

Az egyik utolsó ülésen azonban a grémium elé egy újabb elgondolás került: a kerítésvonalra tervezett változat. Ezt további tervezésre alkalmasnak találtak,bár többen jelezték, hogy műszaki realitása nem igazolható megfelelő szivárgáshidraulikai modellezés nélkül. Az „egyszerűsített” szivárgórendszer jelentősen mérsékli ugyan a költségeket, valamint a környezetre gyakorolt negatív hatást, ez a megoldás azonban a mentett oldalon fakadóvizek megjelenését valószínűsíti, amelyek a hullámtéri 70 ha terület mélyebb fekvésű részein élő lakosságot árvizek eseten súlyosan károsítanák.

A Római-part sorsa azonban nem csak árvízvédelmi kérdés! A vízparttól ezúttal valamivel távolabb, egy vasbeton fal tetején megjelenő mobilgát ugyanúgy tönkretenné a táj arculatát, biztonsága változatlanul megkövetelné a magasabb fák eltávolítását környezetéből, ráadásul jelentős kisajátításokkal járna, különösen a gát mentett oldalára tervezett 6-8 méter széles, embermagasságú feltöltésen kialakítandó kerékpárút/szervízút miatt. Ez ellenkezik az érintett telektulajdonosok érdekeivel is, akikre a főpolgármester eddig hivatkozott.

A szakértő testület ülésein is felmerült, hogy a megfelelő árvízvédelmi megoldás kiválasztása nem lehetséges anélkül, hogy tisztáznák a hullámtéren  védendő terület jogi helyzetét, és a jövőjével kapcsolatos városrendezési elgondolásokat. A bizottság mégsem vizsgálta, a közrebocsátott többségi vélemény pedig nem veszi figyelembe az alábbi tényeket:

  • Az illetékes vízügyi felügyelőség ismételten megállapította – utoljára 2011.10.05-iki határozatában -, hogy az árvízi fővédvonal ezen a szakaszon a Nánási út – Királyok útja nyomvonalon húzódik. Ugyanerről tájékoztatta Óbuda polgármesterét a városfejlesztésért felelős főpolgármester-helyettes 2014.03.01-én.
  • Az ettől keletre eső, mintegy 70 ha terület tehát az Országos Területrendezési Törvény 24.§. szerint „a nagyvizi meder övezetébe” esik, ahol „beépítésre szánt terület nem jelölhető ki”, hanem „természeti területnek” minősül. A fejlesztési elképzeléseknek ehhez alkalmazkodniuk kell. Hozzátehetjük, hogy ez teljes mértékben egybeesik a közkedvelt Római-partot rekreációs céllal látogató fővárosiak érdekével.
  • A területen üdülési és egyéb céllal emelt épületek – köztük az ellentmondásos jogállású lakóparkok – túlnyomó többsége megfelel a hullámtérre vonatkozó építési előírásoknak: az építtetők feltöltéssel vagy egyéb módon gondoskodtak árvízi biztonságukról. Ezzel szemben a jogszabályoknak meg nem felelő épületek árvízvédelme a hullámtéren nem hatósági feladat.

Mindeközben az öblözet valódi árvízvédelmi problémájának megoldása, az Aranyhegyi-patak bal-parti elsőrendű árvízvédelmi művének kiépítése még mindig várat magára, annak ellenére, hogy fontosságával mindenki egyetért.

Alulírottak várakozással tekintettünk a bizottság működése elé, a megkezdett munka folytatását kívánjuk, és ellenezzük, hogy ennek elébe vágva politikai döntés szülessen.

Ezért azt kérjük, hogy a Fővárosi Közgyűlés június 13-án ne szavazzon a főpolgármesteri előterjesztés első három pontjáról!

A szakértői testület kapjon lehetőséget eredeti feladatának elvégzésére: transzparens módon, azonos kritériumok alapján, azonos mélységben kidolgozott terveket hasonlítson össze, és ennek alapján tegyen javaslatot a Dunával párhuzamos védmű kialakítására!

Egyúttal felszólítjuk a főváros vezetését, hogy az Aranyhegyi patak mentén  haladéktalanul  gondoskodjanak a félszázezer ember biztonságát fenyegető helyzet felszámolásáról!

Budapest, 2018. június 12.

  • Aquincum-Mocsáros Egyesület
  • Civilek a Rómaiért Pjt.
  • Greenpeace Magyarország Egyesület
  • Lányi András
  • Maradjanak a Fák a Rómain
  • Óvjuk meg a Római-part szépséges fáit
  • Természetesen szeretjük a Rómait