Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej opublikował w środę wyrok[1] w sprawie o stwierdzenie nieważności Konkluzji BAT[2] dla dużych obiektów energetycznego spalania. Trybunał stwierdził nieważność Konkluzji BAT ze względów formalnych, ale utrzymał w mocy dotychczasowe Konkluzje  do czasu uchwalenia nowych, zgodnie ze wskazaną w wyroku procedurą głosowania[3].

Obecnie obowiązujące Konkluzje BAT pozostają w mocy do czasu uchwalenia nowych, co powinno nastąpić w terminie roku od ogłoszenia wyroku. Oznacza to, że od 17 sierpnia 2021 roku wszystkie tzw. duże obiekty energetycznego spalania (czyli m.in. elektrownie o mocy >50 MWe) będą musiały spełniać wymogi zawarte w obecnych Konkluzjach BAT, a orzeczenie TSUE nie wpłynie w żaden sposób na toczące się obecnie postępowania administracyjne i sądowe – podkreśla radczyni prawna Magdalena Ukowska z Fundacji Frank Bold.

Trybunał uzasadnił utrzymanie w mocy dotychczasowych Konkluzji koniecznością zachowania pewności prawa, jednolitych warunków wydawania pozwoleń zintegrowanych oraz potrzebą zapewnienia wysokiego poziomu ochrony środowiska. Zwrócił też uwagę na unijny cel poprawy jakości środowiska.

-Zdrowie obywatelek i obywateli powinno być bezwzględnym priorytetem wszystkich instytucji, które obecnie procedują złożone przez elektrownie węglowe wnioski o odstępstwa od limitów emisji substancji trujących do powietrza. W związku z tym takie odstępstwa nie powinny być w ogóle przyznawane, nawet jeżeli są ograniczone w czasie. Węgiel nigdy nie będzie czystym paliwem, gdyż jego spalanie emituje różne substancje trujące oraz dwutlenek węgla, napędzając kryzys klimatyczny – komentuje Anna Meres, Koordynatorka kampanii klimatycznych z Greenpeace Polska

Trybunał stwierdził nieważność Konkluzji BAT ze względów formalnych – z uwagi na przeprowadzenie głosowania nad tym aktem w oparciu o niewłaściwą procedurę. TSUE nie rozważał zupełnie zarzutów odnoszących się do samej treści Konkluzji BAT. 

Konkluzje BAT przyjmowane są w drodze decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej. Są bezpośrednio wiążące w państwach członkowskich (nie wymagają implementacji do prawa krajowego). Zawierają m.in. poziomy emisji, które powinny zostać osiągnięte przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technik (wskazanych w tym akcie) np. w odniesieniu do tlenków azotu, rtęci, chlorowodoru. Służą więc za punkt odniesienia przy ustalaniu warunków pozwoleń na emisję. Obowiązek przyjęcia Konkluzji BAT dla tego sektora wynika z Dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych. 

Obecnie powinny się rozpocząć prace nad przyjęciem przez państwa członkowskie nowych konkluzji BAT z zastosowaniem wskazanej przez TSUE procedury głosowania. Stanowi to szansę na przyjęcie bardziej ambitnych w swej treści Konkluzji BAT.

Przypisy:

[1] http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=237048&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1695096

[2] Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 5225) (Tekst mający znaczenie dla EOG. ) OJ L 212, 17.8.2017,  – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2017%3A212%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2017.212.01.0001.01.POL

[3] W oparciu o art. 3 ust. 3 protokołu (nr 36) w sprawie postanowień przejściowych (Dz.U. 2016, C 202, s. 321).

Podpisz: Chrońmy klimat, chrońmy ludzi!

Podpisz petycję o jak najszybsze odejście Polski od spalania paliw kopalnych.

Działaj!