Want to do more?
Pridruži se ×

Ljubljana, 26. 5. 2020

Spoštovani: Aleksandra Pivec, Franc Jurša, Jurij Lep, Ivan Hršak, Robert Polnar, Branko Simonovič,

Danes boste poslanci DeSUS na seji Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide razpravljali o  predlogu Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE), EPA 1173-VIII. 

Pozivamo vas, da glasujete proti predlogu 2. člena predloga Zakona.

2. člen podaljšuje veljavnost “proti-koronskih” ukrepov, ki deregulirajo postopke pridobivanja gradbenih dovoljenj in omejujejo pravico javnosti do sodelovanja pri sprejemanju odločitev na področju varstva narave in okolja (100.b do 100.h člena ZIUZEOP) do 31. decembra 2021. 

Med ukrepi, katerih veljavnost se podaljšuje, so določila, ki investitorjem omogočajo, da gradijo brez pravnomočnega gradbenega dovoljenja, in novi pogoji za nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu. Pogoji, ki se nanašajo na društva so: 50 aktivnih članov, pri čemer se članstvo izkazuje s potrdili o prisotnosti na skupščinah društva in dokazilom o nakazani članarini na bančni račun društva. Članarina po Zakonu o društvih ni obvezna. Ker morajo biti ti pogoji izpolnjeni za dve leti nazaj, jih je praktično nemogoče izpolniti. Sprejem 2. člena Zakona bi zato dejansko onemogočil sodelovanja nevladnih organizacij v postopku integralnega gradbenega dovoljenja in s tem tudi nevarno zmanjšal nadzor sodišč nad odločitvami ministrstva za okolje.

Dodatno urejanje formalnih pogojev, ki jih velika večina društev (in zavodov) ne izpolnjuje, onemogoča dostop do sodnega varstva v postopkih in s tem kršitev 9. člena Aarhuške konvencije ter 11. Člena Direktive 2011/92/EU o presoji vplivov na nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje in njenimi spremembami sprejetimi z direktivo 2014/52/EU, ki obe zahtevata, da država omogoči širok dostop NVO do upravnih in sodnih postopkov. Takšna ureditev zato predstavlja tudi kršitev 2., 8., 22. In 153. člena Ustave RS.

Predstavljate stranko, ki v tem mandatu Vlade RS upravlja s slovenskim kmetijstvom in gozdovi – ključnima naravnima viroma in ekosistemoma naše države. Nedavno ste ministrica Pivec dejali, da je hrana strateška surovina vsake države, in da si boste v svojem mandatu prizadevali za povečanje lokalne samooskrbe s hrano. Zakonodajni predlog lahko resno in dolgoročno škoduje prav ekosistemom v vašem varstvu in ovira dosego ciljev kmetijske politike, ki bi želela sloneti na povečanju lokalne samooskrbe in blaginji prebivalcev vseh generacij.

Trg republike, 26. 5. 2020. (c) Greenpeace.

Predlog Zakona, ki se sprejema brez javne obravnave in po nujnem postopku, pod krinko reševanja ekonomskih posledic epidemije COVID-19 ruši okoljske standarde in demokratična načela zakonodajnih postopkov v Republiki Sloveniji.

Zato vas pozivamo, da kot predstavniki stranke DeSUS zavrnete predlog 2. člena  Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE), in se s tem postavite v bran lastnim ciljem kmetijske politike in demokratičnim načelom, ki bi jih naj zastopali.

Katja Podbevšek, vodja Greenpeace Slovenija