През последните години енергетиката се променя с бързи темпове. Либерализация на производството, преминаване към по-устойчиви източници на енергия, нови технологии за соларно и вятърно производство и най-вече повече осъзнатост сред обществото – всичко това преосмисля начина, по който създаваме и потребяваме необходимите ни енергийни ресурси.

В центъра на тази промяна постепенно се позиционира идеята за енергийните граждани (energy citizens). Тя е свързана с увеличаващата се роля на потребителите на енергия като активни участници в енергийната система – процес, който неизменно съпътства нарастването на дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в Европейския съюз (ЕС).

Днес все по-голям брой домакинства, обществени организации и малки предприятия се интересуват от възможността сами да произвеждат енергията си, да бъдат гъвкави по отношение на търсенето или да съхраняват енергия в моменти на свръхпредлагане. Именно това е истинската либерализация, която може да донесе реална промяна в този ключов за обществото ни сегмент.

Какво е енергиен гражданин?

Енергийните граждани са активни потребители на енергия, включително физически лица, нестопански организации, публични организации и малки предприятия, които не само използват, а също произвеждат и продават енергия от възобновяеми източници. Това може да става както индивидуално, така и колективно – чрез кооперации или сдружения. Те могат да допринесат много за енергийната ефективност и управлението на енергийната система като предоставят гъвкавост в отговор на търсенето.

Идеята за енергийните граждани всъщност не е нещо ново. От древни времена хората са търсили начин да бъдат енергийно независими и да си създават сами нужната за домакинството и работата им енергия – още преди тази функция да поемат електроцентралите и енергийните корпорации. Новото днес е нарастващата осъзнатост и желание на все повече граждани да водят един по-устойчив начин на живот в хармония с околната среда. И съответно – да откриват алтернативи на наложилите се в консуматорското общество методи за централизирана доставка на електроенергия, топлоенергия, хранителни продукти и др.

Бъдещето

През следващите години ролята на енергийните граждани ще се увеличава в много региони на света и в частност – в Европа. Очакванията са до 2050 г. половината от всички граждани на Европейския съюз да могат да произвеждат сами електроенергията, която потребяват, като по този начин задоволяват 45% от търсенето на електроенергия в Европа. [1]

Тази либерализация ще съпътства прехода към възобновяеми източници на енергия. Енергийните пазари вече преминават от изкопаеми горива и ядрена енергия към енергия от възобновяеми източници и едновременно с това – от централизиран пазар, доминират от големи енергийни компании, към среда, в която потребителите произвеждат необходимата им енергия и спомагат за по-ефективно управление на енергийното търсене. Без тези енергийни граждани преминаването към енергийна система на 100% възобновяема енергия не би могло да е възможно.

По-екологично, по-устойчиво, по-справедливо

Концепцията за енергийните граждани е типичен пример как екологичните практики често са и по-социално справедливи. Като разширим възможностите за семействата и общностите сами да си произвеждат чиста енергия от възобновяеми източници, бихме могли да включим милиони хора в усилията да намалим отрицателното ни влияние върху климата.

Това може да бъде и възможност за стимулирането на инвестициите в цяла Европа, особено в местните икономики и общности. Това ще направи хората по-малко зависими от централизираните източници на енергия като ТЕЦ и АЕЦ, ще им помогне да намалят своите сметки за електричество, а в добавка – отпадането на разходите за пренос на ток ще направи цените още по-достъпни. Това ще спомогне да се справим с енергийната бедност, да повишим социалната справедливост и да направим много по-достъпен един толкова необходим ресурс, каквато е електроенергията.

 

Блог от Меглена Антонова и Александър Александров

 

[1] Повече за потенциална на „енергийните граждани“ да са водещ елемент от енергийния пазар, можете да прочетете в доклада ThePotentialofenergycitizensintheEuropeanUnion, CE Delft, 2016, достъпен на адрес bit.ly/energycitizenstudy

*Данните, представени на графиките са взети от доклада CE Delft, 2016.ThePotentialofenergycitizensintheEuropeanUnion

Close