В основата на този мит е фактът, че в държавите, които са първи в подкрепата за употреба на възобновяеми енергийни източници на енергия (Дания, Германия), сметките за ток са по-високи, отколкото в държави, които не използват такива, или в държави, които използват много ядрена енергия (Франция, Финландия, Швеция).

Казано просто, сметката за ток на потребителя е грешна отправна точка за такава дискусия. Сметките за електрическа енергия включват много други такси и се влияят от разнообразни фактори, характерни за всяка страна – например цени за достъп и пренос по електропреносната мрежа, разходи за опазване на околната среда, акцизи или размери на данъчните ставки. Затова не бъркайте сметката за тока с цената на електрическата енергия – те не са едно и също нещо.

Например:

  • В Дания цената на тока е висока, защото електрическата енергия е обложена с високи данъци. Повече от две трети от цената на тока в Дания се формира от ДДС и други видове данъци. Тези пари отиват в държавната хазна за общи правителствени разходи. Необложената цена на електрическата енергия обаче е близка до цените в останалите европейски държави.
  • В Германия почти половината от сметките за ток на домакинствата се формира от данъци. Подробна разбивка на елементите в сметката за ток в Германия вижте тук. Вярно е, че германските домакинства плащат, за да подкрепят възобновяемата енергия и това се е отразило на цените на електричеството на дребно. Що се отнася до въздействието на политиката за възобновяема енергия (т. нар. Energiewendeенергийна революция, бел. прев.) върху сметките за ток и значението му за други държави, обаче, две неща са важни:
  1. В световен мащаб Германия първа пристъпи към прехвърлянето на икономиката си към възобновяема енергия. Когато това се случи, цените на възобновяемата енергия бяха значително по-високи, отколкото днес. В резултат на това, разходите за схемите за подпомагане на възобновяемите енергийни източници са по-високи, отколкото биха били цените на проекти за подкрепа на развитието на възобновяеми енергийни източници днес. Благодарение на Германия останалият свят може да премине към използването на възобновяема енергия на много по-ниска цена.
  2.  Разходите за преминаване към използването на възобновяеми енергийни източници са поети най-вече от домакинствата и малките бизнеси, защото промишлеността е освободена от плащането на добавки за възобновяема енергия. Ако цената беше разпределена равномерно и измежду индустрията, сметките на домакинствата щяха да са по-ниски.

Производството на ядрена енергия също не води до по-ниски цени. Франция има най-голям дял ядрена енергия в енергийния си микс от всички европейски държави (>75%), но цените на електрическата енергия на едро там са подобни на тези във Великобритания, Белгия и Португалия, а освен това са по-високи от тези в Германия. Цените за крайните потребители във Франция са изкуствено занижени, защото се регулират от държавата и не покриват всички разходи за производството на електричество, както потвърди и Европейската сметна палата. Това означава, че истинската цена на ядрената енергия остава невидима за потребителя.

В Словакия и Унгария делът на ядрената енергия в енергийния микс също е над 50%, но цените на електроенергията на едро там не са най-ниските.

Фокус върху пазара на едро на електрическа енергия

Вместо да разглеждаме сметките за ток на потребителите, много по-голям смисъл има да разгледаме въздействието на възобновяемите източници върху цените на пазара на едро на електрическа енергия. В Европа, както посочват пазарният анализатор Moody’s и други, тези цени са достигнали исторически най-ниските си стойности на много пазари, включително в Германия, благодарение на възобновяемата енергия (вж. фиг. 9.4, стр. 85). В Германия цената на едро и добавката за възобновяема енергия са паднали през последните четири години.

Фиг. 9.4: Борсови цени на електроенергията на спотовия и фючърсния пазар в евро/МВтч

Ако се концентрираме само върху „цената“ на политиките за възобновяема енергия, пренебрегваме значителните ползи, които устойчивите енергийни източници носят на мрежата и на обществото като цяло. Например:

  • Проучване в Съединените щати установява, че ползите от политиките за възобновяема енергия значително превъзхождат по значение цената им. Освен че понижават емисиите на парникови газове и намаляват замърсяването на въздуха, ползите включват понижаване на употребата на вода, създаването на работни места в сферата на възобновяемата енергия и потискане на цените на едро на електроенергията и природния газ. Само намаленото замърсяване на въздуха и по-малките емисии на парникови газове са спестили на Съединените щати 7,4 млрд. долара през 2013 г. 

Ключов факт: Според Moodys възобновяемите енергийни източници всъщност са причина за понижаването на цената на едро на електроенергията в Европа. Разликите в цените се дължат на местни данъци и регулации, не на дела на възобновяемата енергия в микса. 

< Назад / Мит #12 >