Субсидиите са за всички

Всички видове енергия се субсидират – под формата на данъчни кредити, гарантирани цени, научноизследователска и развойна дейност, разходи за извеждане от експлоатация, разходи за почистване и т.н. Най-големи субсидии се плащат за изкопаемите горива, които се подкрепят от правителствата в продължение на десетилетия.

Точно това е част от проблема: тези субсидии се дават от толкова дълго време, че се приемат за нещо нормално. Те вече не се разпознават като субсидии, въпреки че са точно това. В САЩ например директните субсидии (федерални и на щатско ниво) за изкопаеми горива са в размер на $20,5 млрд. годишно – 7 пъти повече от тези за възобновяема енергия, за която всъщност много хора смятат, че отиват всички субсидии. Друга причина е, че изкопаемите горива, особено в САЩ, възприемат всякакви форми и видове (Фиг. 6), което им помага да скрият какво всъщност представляват. 

(Фиг. 6: Годишни средни стойности на най-големите федерални субсидии за изкопаеми горива, 2015-2016 г.)

Как стоят нещата в глобален план

  • През 2014 г. въглищата, нефтът и природният газ получават 4 пъти по-голям дял от обществените средства в сравнение с възобновяемата енергия, и повече от двойно по-голям през 2015 г. Ако се вземе предвид истинската цена на изкопаемите горива, по отношение на разходите, свързани с околната среда, здравеопазването, климата и данъците върху потребителските стоки, то истинската субсидия ще бъде 5 трилиона щатски долара годишно. 
  • В Европа въглищата получават 6,3 милиарда евро във формата на субсидии на година само в 10 страни. В САЩ нефтената индустрия е силно зависима от облекчения от данъци (форма на субсидия), за да финансира сондажите си – 45% от проектите са на печалба единствено заради тези субсидии.
  • Ядрената енергия все още е силно субсидирана, 50 години след развитието ѝ. Тя получава правителствено финансиране (парите на данъкоплатеца) за научна и развойна дейност, за извеждане от експлоатация и управление на отпадъците и ограничен пасив за инциденти, защото нито една застрахователна компания не би покрила разходите за голям ядрен инцидент.
  • Възобновяемата енергия получава подкрепа, докато се утвърди на пазара, предимно в Германия, САЩ и Италия. Подкрепата спомага за изравняване на условията за конкуренция, имайки предвид масивната помощ, давана за изкопаеми горива и ядрена енергия през годините. Но тези субсидии са с ограничено време, обикновено 20 години (за сравнение с 30+ години за ядрената енергия). А възобновяемата енергия вече предлага електричество, без субсидии, било то вятърна енергия от разположени в морето инсталации в Германия, или слънчева енергия в Италия и Обединеното кралство. И тъй като цените на възобновяемата енергия продължават да падат, ще падат и субсидиите.

Фигура: Въглеродните емисии и данъкоплатецът (2013 г., в млрд. щатски долари)

Източник FT

Субсидии за изкопаеми горива срещу субсидии за ВЕИ (държави с най-големи субсидии, 2013 г., в млрд. щатски долари) 

Източник FT

Да предизвикаме статуквото

Тези, които подкрепят субсидиите за изкопаеми горива, ще измислят много аргументи, за да оправдаят статуквото: винаги е било така; субсидиите се изплащат с данъчните постъпления; индустрията създава работни места; важно е за националната сигурност и т.н. Най-добрите от тези аргументи (работни места, приходи от данъци, национална сигурност) могат да бъдат приложени и за сектора на възобновяемата енергия, който вече започва да оперира без субсидии, въпреки че съществува от много по-скоро в сравнение с изкопаемите горива.

Ключов факт: В световен мащаб изкопаемите горива получават много по-големи субсидии от тези за възобновяема енергия – 2 пъти повече през 2015 г. Изкопаемите горива получават тези субсидии от десетилетия. Подкрепата за възобновяемата енергия е от по-скоро в сравнение с тази за ядрената, но възобновяемата енергия вече предлага електричество, и то без субсидии в някои страни.

< Назад / Мит #10 >