Въглищното производство на енергия увеличава въздействието на климатичните промени и застрашава водните ни ресурси

Настоящият доклад оценява въздействието на най-големия индустриален въглищен комплекс в България – „Марица-изток“ – върху водния отток на река Марица и няколко нейни притока. Резултатите показват, че количеството прясна вода за нуждите на местните електроцентрали е значително и води до засилен натиск върху водните ресурси.

Ако България продължава да отлага старта на постепенното премахване на въглищата, това ще допринесе значително за намаляване на водния отток, засушавания и воден дефицит. При най-лошия сценарий, водният недостиг ще засегне не само енергопроизводството, но също градовете, селското стопанство и индустрията. Маришкият басейн ще бъде сред най-силно засегнатите от климатичните промени в цяла Европа.

Проучването е проведено от изследователски екип от Института по екологични науки на Факултета по природни науки в Университета в Лайден, Нидерландия.Заключения на доклада

Комплексът „Марица изток“ — най-големият производител на електроенергия от въглища в България, разположен по протежението на Сазлийка, приток на река Марица, вероятно ще претърпи сериозен недостиг на вода в бъдеще, ако следва плана за късно поетапно прекратяване на въглищната индустрия, както е планирано в Интегрирания национален план за енергетика и климат на страната (ИНПЕК). Увеличаващият се недостиг на вода застрашава наличността на прясна вода както за екосистемите, така и за човешката дейност.

Потенциалният недостиг на вода в бъдеще и въздействието му върху човешките дейности и екосистемите в много голяма степен се определят от политическия избор на източници за производство на енергия през следващите години. Актуалният ИНПЕК, според който България продължава да разчита на въглища, би довел не само до увеличаване на въглеродните емисии, но и до повишени рискове за наличието на водни ресурси в краткосрочен и средносрочен план за настоящите и бъдещите дейности, които разчитат на вода.


Река Марица в живота на хората


Подкрепи ни

„Неутолимата жажда на енергетиката“ е доклад, в който за първи път се разглежда сложната връзка между недостига на вода, производството на електроенергия и климатичните промени в такъв детайлен мащаб за българската територия.

Докладът използва симулация на въздействието на комплекса „Марица изток“ върху водните потоци и недостига на вода в региона, като се базира на процесно базиран глобален хидроресурсен модел (PCR-GLOBWB2) при три различни климатични сценария и два различни варианта на енергиен преход.

За да продължим да правим подобни проучвания, имаме нужда от твоята помощ. Ние не разчитаме на правителства и корпорации, за да финансираме дейността си. За да запазим напълно своята независимост, разчитаме единствено на индивидуални дарения – малки, но редовни. Подкрепи ни!