Ние, непромишлените рибари и събирачи на черупчести мекотели в Европа, сме се събрали, за да обсъдим нашето тежко положение и да отправим молба към вземащите решения в Европейския съюз (ЕС) да защитят начина ни препитание, нашите общности и наследство. Убедени сме, че за да процъфтява рибарството в Европа, новата Обща политика в областта на рибарството (ОПОР) трябва да спре неустойчивия риболов и да постави в центъра на риболовното бъдеще на Европа непромишлените рибари и риболовните практики с ниско въздействие над върху околната среда.

Нашият бизнес и препитание винаги са зависели от рибните запаси в нашите местни риболовни зони. За разлика от по-големите кораби, ние не можем просто да се преместим в нови места за риболов, когато нашите са били подложени на прекомерен улов. Днес работата ни е заплашена от антропогенен натиск върху крайбрежните зони, включително неустойчив риболов, както и от промени в морските екосистеми.

Ние сме добри стопани на околната среда, където работим от векове,  и регулираме своето риболовно усилие в съответствие с наличните запаси, за да запазим своя бизнес и начин на живот. Ние винаги сме се адаптирали към особеностите на нашите риболовни зони като сме адаптирали нашите техники, като сме се съсредоточавали върху различни видове и като сме вземали предвид сезонното биологично поведение на рибата. Работата ни има сравнително ниско въздействие върху околната среда по отношение на морските местообитания и генерира само малки количества изхвърлен улов.

Пособията ни за риболов са селективни и с ниско въздействие. Собственикът работи на риболовния кораб. Уважаваме правилата за управление и ако такива правила липсват или са недостатъчни, прилагаме самоналожени мерки за защита на рибните ресурси и техните местообитания. Този начин на работа създава солидна социална, културна и икономическа връзка с нашите общности.

Ролята ни в пазара на морски храни е важна, тъй като сме в позиция да доставяме пресни, висококачествени, разнообразни, местни морски продукти в съответсвие със сезонните биологични модели на видовете и като често доставяме директно до консуматора.

По брой на корабите представляваме около 80% от риболовния флот на ЕС. Във Великобритания, например, представляваме повече от половината работна сила на пълно работно време по море. Бизнесите ни също така дават много допълнителни работни места на сушата.

От зараждането на ОПОР насам, страдаме от една несправедлива и небалансирана политическа рамка: болшинството квоти и субсидии от ЕС отиват за мащабни риболовни операции в цяла Европа, което увеличава капацитета за улов на офшорния флот, докато в същото време лишава от права и маргинализира дребните и устойчиви риболовни дейности. Скандално е, че толкова много подкрепа се дава на оператори с голямо въздействие над околната среда, които често използват краткосрочни трудови договори и неквалифицирана работна ръка и оказват малко реална полза за местните общности. В същото време много от нас губим работата си или сме принудени да търсим втори източник на доход.

Не се чувстваме адекватно представени нито от своите национални правителства, нито от представителите на рибарския сектор в Брюксел, нито от страна на Европейския съюз.

Вярваме твърдо, че риболовното бъдеще на Европа е в устойчивия крайбрежен риболов с ниско въздействие върху околната среда, който ние практикуваме.

Към момента повече от 70% от европейските рибни запаси се ловят на границата или извън границата на устойчивия улов. Само ако ОПОР застъпи отдалечаването от безразборните методи на риболов с високо въздействие над околната среда и интензивна употреба на гориво, можем да възстановим европейските рибни запаси, да продължим да доставяме устойчиво уловени морски храни и да осигурим траен източник на доходи за риболовния сектор, както и за крайбрежните общности, които зависят от него.

Крайно време е в сърцевината на ОПОР да бъдат поставени устойчивите, непромишлени  рибари с ниско въздействие върху околната среда. Молим вземащите решения в ЕС за следното:

1) Предоставяне на правото на риболов на онези, които ловят риба по устойчив начин;

2) Намаляване на свръхкапацитета на флота, където такъв съществува, като се запазят работните места в рибарството с непромишлен характер и ниско въздействие върху околната среда;

3) Поставяне на край на вредните субсидии и неустойчивите и разрушителни риболовни практики;

4) Възстановяне здравето на нашите морета в Европа и останалия свят.

Ние, европейските непромишлени рибари с ниско въздействие върху околната среда, желаем да оставим наследство от здрави морета и океани в свят, където има по-малко риболов, но по-добър риболов. Ние искаме нашите синове и дъщери да ловят риба в здрави океани с непокътнати рибни запаси и да ядат с риба с по-добро качество, отколкото повечето хора ядат днес. Ние, огромната част от рибарите, които стопанисват моретата, изискваме колективният ни глас да бъде чут, преди да е станало твърде късно.

Подробни съображения за вземащите решения в ЕС

1) Предоставяне на правото на риболов на онези, които ловят риба по устойчив начин

ОПОР трябва да предоставя приоритетен достъп до риболов на онези рибари, които имат най-малко въздействие върху околната среда и добавят най-много стойност към местните риболовни дейности и общности. Достъпът до риболов трябва да бъде обвързан с представянето на отделните оператори спрямо екологични, социални и икономически критерии. Приоритет трябва да имат онези рибари, които използват устойчиви практики, които имат минимален страничен улов, дават високо ниво на заетост спрямо обема на улов и имат по-малка зависимост от субсидии и гориво. По този начин, работните места, свързани с риболова, могат да бъдат поддържани, а ползите от риболовната дейност да се простират по-широко в крайбрежните общности.

ОПОР трябва да признае, че квотата (правото на риболов) е обществено благо, а не частна собственост, и да разпределя възможностите за риболов по начин, който възнаграждава устойчивите риболовни методи. Следователно, ние сме против прехвърляемите риболовни концесии (TFCs) – система, която на практика приватизира достъпа до възможности за риболов и вероятно ще консолидира морските ресурси в ръцете на по-малко на брой, по-мощни играчи. Ние сме против приватизацията на морето и неговите ресурси.

2) Намаляване на свръхкапацитета, където такъв съществува, като се запазят работните места в непромишленото рибарство с ниско въздействие върху околната среда

Изчислено е, че риболовните флоти на ЕС могат в много случаи да оказват риболовен натиск над рибните запаси в размер на два до три пъти над устойчивите нива. Новата ОПОР трябва да включва подробен инвентар на свръхкапацитета, като се гарантира, че той се оценява спрямо състоянието на запасите в съответните рибарства. Усилията за измерване на риболовния капацитет трябва да вземат превид способността на един кораб или флот да лови риба – и не само броя, размера и двигателната мощност на корабите.

Държавите – членки на ЕС, трябва спешно да въведат планове за действие с цел намаляване на риболовния капацитет, където такъв съществува, и за изместване на капацитета към методи за риболов с ниско въздействие, без да се надвишават общите устойчиви нива на риболовен капацитет. Тези усилия трябва да бъдат тясно съгласувани с регионалните планове за управление на риболова. Те трябва и да гарантират, че проблемът с прекомерния риболов и свръхкапацитет не просто се изнася към места за риболов извън водите на ЕС. Има много случаи на заблуда, в които публични средства се използват едновременно и да се бракуват корабите, и да се поднови част от флота, особено частта с високо въздействие, което води до нетно увеличение на риболовния капацитет и изчерпване на запасите.

Ние подчертаваме необходимостта да се лови по-малко риба в цяла Европа, но това не бива да се случва в ущърб на онези, които използват по-устойчиви практики. Новата ОПОР трябва да гарантира риболовен сектор, който поставя качеството пред количеството: по-малко, но по-интелигентен риболов.

3) Край на вредните субсидии и неустойчивите риболовни практики

Индустриализацията на риболовния сектор е причина европейските морета да страдат от десетилетия на разрушителен и прекомерен риболов.

Европейският флот получава няколко милиона евро субсидии всяка година. Голям дял от тези пари се харчат за разрушителни и понякога дори незаконни риболовни операции. Вместо това, новият Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) трябва да се съсредоточи върху подкрепа за прехода на рибарските общности и оператори към един по-устойчив подход.

Всички европейски рибари трябва стриктно да следват разпоредбите. Кораби или оператори, които са хващани да ловят риба незаконно, не трябва да получават бъдещи субсидии. Новата ОПОР трябва да засили и наложи мерки за мониторинг и контрол, които да бъдат упражнявани еднакво и справедливо в целия Съюз и извън него.

Всяка година в северната част на Атлантическия океан европейски кораби изхвърлят смайващите 1,3 милиона тона риба. Реформираната ОПОР трябва да включва ясни стъпки с цел нулево изхвърляне, допълнени от строги правила за селективност, размер и тегло, особено за тралове, драги и други мобилни приспособления. Това би снижило нежелания улов и глада за постоянно увеличаване на мощността на двигателя. ЕФМДР трябва да подкрепя развитието на по-селективни риболовни практики, да насърчава съвместната работа между рибари и учени и да предоставя значима подкрепа за създаването на представителства на сектора на непромишлените рибари. Разрушителните риболовни методи, които оказват вредно въздействие върху морската среда, както и някои форми на мобилни съоръжения и ловът на млада и маломерна риба, трябва да бъдат забранени. Онези, които прилагат разрушителните риболовни практики, не трябва да бъдат считани за непромишлени и устойчиви рибари според ОПОР.

4) Възстановяне здравето на нашите морета в Европа и останалия свят

Управлението на европейското рибарство следва да вземе предвид различните местни и регионални реалности и да постави в центъра си сектора на напромишления риболов. То трябва да се основава на опита и уменията на хората, които са пряко свързани с местата за риболов. Техните практически и емпирични знания трябва да бъдат оценени и прилагани в по-голямо сътрудничество с научни органи, консултативни комитети и други заинтересовани страни, включително за разработването на сценарии за устойчиво управление.

При новата ОПОР,  изследванията на състоянието на рибните запаси и мерките за възстановяване трябва да бъдат значително засилени, включително чрез по-голямо финансиране от ЕФМДР.

Необходима предпоставка е въвеждането на подход към управление на рибарството, който се основава на екосистеми и цели да опази морската среда. Ограниченията за риболов не бива да надвишават съвета на учените, а новата ОПОР трябва да гарантира, че до 2015 г. всички рибни запаси ще се възстановят до нива над тези, които могат да гарантират устойчив улов.

Едно от решенията за защита на морската среда от въздействието на риболова са морските резервати. Както всяка друга мярка за опазване, създаването им трябва да се извършва в подходящо консултиране и с внимание към нуждите на рибарите с ниско въздействие над околната среда.