Цветан Георгиев и Михаил Георгиев, създатели на първата енергийна общност в България Изгрей.БГ
Цветан Георгиев и Михаил Георгиев, създатели на първата енергийна общност в България Изгрей.БГ

Да се преборите с администрацията е трудно и времеемко, особено когато се касае за нещо ново и непознато, като например създаването на енергийна общност. Ако все пак имате решителност и упоритост да основете свой кооператив, със сигурност ще бъдете улеснени, ако разполагате с насоки как точно да го направите. 

Подготвихме за вас инструкции – административни стъпки, с които по-лесно да създадете енергийна общност, чрез която да консумирате произведената енергия или да я продавате на други потребители. Разгледаният пример е за инсталация до 30 kW – административната процедура е по-лека и именно затова ще се спрем на нея. Почерпихме опит от Цветан Георгиев, съосновател на първата енергийна общност в България Изгрей.БГ. В следващите редове ще прочетете през какви стъпки е минал той, за да създаде своя кооператив.

Първоначална документация и първи стъпки

Нужно е да започнете от самото начало – консултация със счетоводител или юрист, който да ви посъветва кой е най-добрият избор за юридическо лице на вашата енергийна общност. Това може да бъде кооператив, компания с обществен интерес, тръст, асоциация, командитно дружество или друго. Съобразете се с това какви са бъдещите ви намерения и идеи за дейността на общността.

Намерете консултант или проектант, който да изготви за вас предпроектно проучване. Целта на това проучване е да се установи каква мощност е необходима на имота, каква максимална мощност има възможност да се инсталира, какъв ще бъде инверторът и какви други технически детайли трябва да вземете предвид. Тези неща ще ви бъдат необходими на следващ етап, когато ще имате нужда от становище от вашето енергоразпределително дружество (ЕРП). Ако вие сами можете да установите тази информация, можете да прескочите този разход.

Следват няколко важни детайла и издаване на важни документа – учредяване на юридическото лице, което сте избрали; сключване на договор за наем между фирмата и собственика на имота (ако е приложимо), издаване на нотариален акт; смяна на партидата на имота от битов към промишлен ток при ЕРП (прави се от собственика на имота или упълномощено от него лице); издаване на скица на имота от районното кметство. Ще ви бъде нужна също декларация за съгласие – нотариално заверено разрешение за изграждане на фотоволтаична електроцентрала между собственика на имота и юридическото лице на вашата енергийна общност (ако е приложимо). 

Следваща важна стъпка: становище от ЕРП

Вече сте стигнали до момента, в който опирате до районното енергоразпределително дружество. За да получите становище от него, трябва да попълните бланка по образец, в която споменавате техническите спецификации на проекта (кВ, инвертор, брой панели и т.н.) и дали ще има възможност да се продава електроенергия към мрежата. Очаква се отговор в рамките на 30 дни. 

Тук трябва да се има предвид, че ако няма подходяща точка за включване на обекта към мрежата, може да се наложи да се изгражда допълнителна инфраструктура до друга точка на включване за сметка на собственика. Понякога тези разходи могат да бъдат значителни, да се окаже, че проектът не е рентабилен и да приключи още на този етап. 

Важно е да знаете, че становището важи за 6 месеца! Много често този срок не е достатъчен за изваждането на останалата документация и се налага издаването на ново становище.

Електро-проектантска част

На базата на полученото становище проектантът, изготвил предпроектния анализ, осъществява и електрическата част на същинския проект. Разбира се, не е задължително хората, изработили предварителното проучване, да изработят и самия проект. Можете да се обърнете и към друга фирма. Обърнете внимание, че всеки проект се състои от 4 части, всяка от които трябва да бъде в 3 екземпляра: електрическа, архитектурна, геодезическа и конструктивна.

 • Електрическа част. За нея е нужно да получите одобрение от вашето ЕРП. Предайте я за заверка и одобрение в 3 екземпляра възможно най-бързо след получаването ѝ от проектанта. Добре е това да се случи едновременно с изготвянето на останалите части от проекта (архитектурната, геодезическата и конструктивната). Помислете за закупуване на самите електрически елементи по проекта (панели, кабели, инвертори и т.н.).
 • Архитектурна част. Нужно е да изкарате виза за проектиране от вашата община. За нея ще ви бъдат необходими следните документи – скицата на имота, която да послужи за проектиране, нотариалният акт, становището от ЕРП. За визата е важно да бъде задължително нанесено в заглавието на молбата дали електрическата инсталация ще връща електричество към мрежата или не. Други важни точки са размерите на панелите и начина на закрепяне. Следва намирането на архитектурно студио, което да изготви архитектурната част по същество. Доста често архитектите работят с хора, които подготвят и другите две части – геодезическата и конструктивната.
 • Геодезическа част. Често се изисква, когато има разминаване в кадастралните данни в общината и за имота. Може да се наложи геодезическо заснемане.
 • Конструктивна част. Изготвя се от строителен инженер и е свързана със закрепването на панелите към самия обект. Важно е методът на свързването им да е отбелязан в проекта. 

Разрешение за строеж

След като вече сте изпълнили предходните стъпки, време е да подадете молба за разрешение за строеж във вашата община. Издаването му отнема до 40 дни. За целта ще имате нужда от документите, които вече сте събрали:

 • Виза за проектиране (оригинал)
 • Всички части на проекта
 • Договор за учредяване на правото на строеж на фотоволтаична електроцентрала при адвокат (различен документ от нотариално завереното разрешение за изграждане на фотоволтаична електроцентрала между собственика на имота и фирмата, което се изисква при становището на ЕРП). Сключва се между собственика на имота и юридическата форма на вашата енергийната общност. За да се сключи договор пред нотариус, ще са ви нужни още визата за проектиране, нотариален акт и скица на имота (отразяване в агенцията по вписванията отнема до 5 работни дни). 
 • Нотариален акт (копие)
 • Скица на имот (оригинал)
 • ЕРП становище в по 3 екземпляра във всяка папка от електро-проектантската част.

Когато получите разрешението за строеж, можете да започнете със същинското изграждане на вашата соларна централа. Имайте предвид, че съществуват програми за техническа помощ, по които можете да кандидатствате.

Сключване на договор с ЕРП (предварителен или окончателен)

Трябва да подадете искане за сключване на договор с вашето ЕРП. Той се изготвя в 30-дневен срок и се подписва в офис на ЕРП, когато е готов. В рамките на 3-4 дни се изготвя и фактурата, която трябва да бъде платена в рамките на още 30 дни. За да подадете искането, имате нужда от следните документи:

 • Разрешение за строеж на инсталацията (копие)
 • Документите от електрическата част (папката отстава в ЕРП)
 • Документите от архитектурната част (папката остава в ЕРП).

Заявление за извършено монтиране на инсталацията

Подайте заявление за извършено монтиране на инсталацията. Една част се попълва от фирмата/физическото лице, което е монтирано и свързало инсталацията. Към заявлението се прилагат следните документи:

 • декларация за съответствие на основните елементи на обекта за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници;
 • декларация от техническото лице, което е извършило строително-монтажните работи на обекта по чл. 24, т. 1 ЗЕВИ за извършване монтажа на съоръженията съгласно техническите изисквания;
 • протокол със стойностите на основните настроени параметри на задействане и времезакъснение за всяка защита;
 • чертежи/документация при несъществени промени по време на строителството.

Сключване на договор за изкупуване на електрическа енергия.

За продавате произведената от вас енергия, трябва да сключите договор за изкупуването ѝ с крайния оператор за обекти. Това става по чл. 24, т.1 от ЗЕВИ.

Включване на обекта за производство

Електрическите съоръжения за присъединяване се поставят под напрежение до границата на собственост. Това се случва в 7-дневен срок от подаване на заявление от вас в качеството ви на производител на енергия за продажба. Необходими са ви следните документи:

 • Декларация, че приемате да ползвате мрежата при общи условия за получаване на достъп до разпределителната мрежа на оператора;
 • Копие от сключен договор за изкупуване на произведената електрическа енергия с търговец на електрическа енергия;
 • Финансов документ, удостоверяващ плащането на цената за присъединяване и приключване на финансовите взаимоотношения между двете страни.
Калкулатор: Колко ще спестиш от сметките си за ток, ако имаш соларни панели?
Колко можеш да спестиш, ако имаш соларни панели?

Използвай нашия калкулатор и пресметни!

Отвори калкулатора