Chcete udělat víc?
#ZměnaKlimatu Napiš kandidátům před volbami

Máš jistotu, že strana, kterou chceš volit, má plán na řešení klimatické krize? Napiš kandidátům a kandidátkám své strany a zjisti, co chtějí dělat!

Jdu do toho ×

Jak a koho jsme hodnotili

Experti a expertky ekologických organizací sdružených v asociaci Zelený kruh pečlivě prostudovali volební programy politických stran, hnutí a koalic (vybraných a seřazených dle volebního modelu CVVM z července 2021) a zaměřili se na to, jak chtějí řešit 14 zásadních problémů a výzev spojených se změnou klimatu a životním prostředím.

Shrnutí v jednom odstavci

Zelení a Piráti se Starosty mají jednoznačně nejkomplexnější a nejkonkrétnější volební programy z hlediska řešení změny klimatu, napravení neudržitelného zemědělství, modernizace energetiky a zlepšení prostředí pro život. Solidní program pro ochranu klimatu a životního prostředí mají také ČSSD a koalice SPOLU. Naopak koalice Trikolory, Svobodných a Soukromníků (TSS) a SPD navrhují ochranu životního prostředí nejvíce oslabit. O něco lepší, ale slabé jsou programy KSČM, ANO a Přísahy.

Stáhnout celé hodnocení v PDF.

Podrobné hodnocení podle témat

OVZDUŠÍ

S konkrétními návrhy na vyčištění ovzduší přichází pouze koalice Pirátů a STAN a Ze- lení, kteří chtějí zpřísnit kontrolu a postihy za jeho znečišťování a naopak podporovat snižování znečištění. Celkem konkrétní je také KSČM a ANO (ovšem jen v oblasti domácích kotlů). ČSSD a SPOLU mají pozitivní, ale velmi obecný přístup. Kroky ke zhoršení kvality ovzduší plánuje pouze TSS.

ODPADY

Účinná řešení pro snižování množství odpadů (zejména pro minimalizaci vzniku při výrobě a zajištění recyklace vytříděných surovin) představila koalice Pirátů a STAN a Zelení. O trochu obecnější jsou ANO, ČSSD a SPD. SPOLU uvádí jen obecnou podporu pro recyklaci a prevence vzniku odpadů. KSČM, Přísaha a TSS se odpady nezabývají.

ZDRAVÉ LESY

Piráti se STAN, SPOLU, Zelení a s menšími rezervami i ČSSD uvádějí konkrétní řešení pro ozdravení lesů, zejména přirozenou obnovu lesů v přírodě blízké skladbě a změ- nu hlavního zaměření státních lesů z produkce dřeva na ochranu půdy a rekreaci. V obecné rovině tyto změny podporují i KSČM a SPD. TSS alespoň podporuje posí- lení postavení vlastníků lesů vůči myslivcům. Přísaha zůstává v této oblasti u zcela obecných frází. Hnutí ANO deklaruje výsadbu 350 milionů stromů v lesích, jinak vůbec nic. Samotná masivní výsadba je pro obnovu lesů negativní, neboť zdravé a odolné lesy musí být založeny zejména na přirozené obnově.

CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ A DRUHY

Jasné kroky k rozšíření ochrany přírody na nová území deklaruje SPOLU (zejména vyhlášení dvou nových národních parků Křivoklátsko a Soutok Moravy a Dyje), ČSSD a Zelení to vidí podobně (jen v případě Soutoku navrhují formu CHKO), ale zase jsou konkrétnější v ochraně živočišných druhů a rostlin a slibují ochranu divoké přírody i mimo národní parky. ANO slibuje národní park Křivoklátsko a hned 2 CHKO (Soutok a Krušné hory), ale další opatření na ochranu přírody neuvádí. Trochu méně konkrétní jsou Piráti a STAN. Ostatní strany se chráněnými územími a druhy nezabývají nebo jen zcela obecně deklarují ochranu přírody a krajiny.

VODA V KRAJINĚ

Piráti se STAN, SPOLU a Zelení mají konkrétní propracovaná řešení pro zadržování vody v krajině, jako je revitalizace řek či mokřadů, zlepšení vsakování vody ve měs- tech, ochrana proti znečišťování či omezení pesticidů a hnojiv. Mírně obecnější, ale stále kvalitní program v této oblasti mají ČSSD a KSČM. Program Přísahy je velmi obecný, byť s náznaky vstřícnosti k řešení problémů, SPD zmiňuje opatření spíše v oblasti čistoty vody, ale prosazuje také pro vodní režim i ochranu přírody krajiny ničivý kanál Dunaj–Odra–Labe. ANO chce stavět několik velkých přehrad, ostatní opatření jsou spíše drobná a obecná, TSS k vodě neuvádí nic.

PŮDA A ZEMĚDĚLSTVÍ

Významná shoda mezi stranami panuje v otázce změny přístupu k zemědělské krajině a půdě. SPOLU, ČSSD, Piráti se STAN, Zelení a do jisté míry i KSČM navrhují konkrétní řešení pro vracení života do krajiny, jako je povinnost minimálního podílu zelených ploch na zemědělské půdě, reforma zemědělských dotací s důrazem na ochranu přírody a krajiny, zdvojnásobení podílu ekologického zemědělství, revitalizace řek či mokřadů a tak podobně. SPD se obecně vymezuje proti evropské zemědělské politice, ale zároveň navrhuje dílčí pozitivní řešení. ANO přichází s dílčími řešeními v technické oblasti, ale zcela pomíjí potřebné změny krajinné struktury. Ještě o něco obecnější je TSS a Přísaha zůstává jen u velmi obecných zmínek o potřebě ohledu- plnějšího přístupu k půdě a zadržování vody v krajině.

KONEC UHLÍ A SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE

Téměř všechny strany akceptují odklon České republiky od uhlí, výjimkou je TSS navrhující dotěžení zásob uhlí a KSČM, která chce odklad termínu konce uhlí. Kon- krétní termín konce uhlí však uvádějí jen Zelení (2030) a Piráti se STAN (2033). ČSSD nepřímo mluví o konci uhlí v roce 2030 (a v anketě to potvrzuje explicitně) a stejně jako Piráti se STAN a Zelení myslí na spravedlivou transformaci uhelných regionů. SPOLU zůstává na obecné úrovni, deklaruje podporu limitům těžby a nahrazování uhlí jinými zdroji a nezabývá se spravedlivou transformací. ANO naznačuje, že bude hledat cestu k rychlejšímu odklonu od uhlí, než je rok 2038, ale nic neslibuje. SPD a Přísaha počítají se zavíráním uhelných elektráren, nesdělují však detaily.

ENERGETICKÁ EFEKTIVITA A ÚSPORY

Zelení, ANO a ČSSD přicházejí s konkrétnějšími návrhy na posílení úspor energie, zejména v budovách a zejména formou posílení dotací a dalších finančních mecha- nismů. Obecně deklarují záměr podporovat úspory energie koalice Pirátů a STAN a SPOLU. SPD, Přísaha a TSS se úsporami energie nezabývají. KSČM předkládá dílčí negativní návrh přesunu financování úspor z Ministerstva životního prostředí (kde rozdělování peněz na úspory relativně funguje) na Ministerstvo pro místní rozvoj (kde to nefunguje).

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

Konkrétní návrhy na rozvoj obnovitelných zdrojů (zejména využití obřího Moderni- začního fondu nebo zrušení bariér pro sdílenou a komunitní energetiku) předklá- dají ČSSD, SPOLU, Zelení a Piráti se STAN. ČSSD navíc mluví o potřebě zcela nové energetické koncepce s důrazem na plnění dekarbonizačních cílů 2030 i uhlíkové neutrality 2050. ANO přichází s velmi ambiciózním cílem ztrojnásobení výkonu OZE do roku 2025, ale neuvádí, jaké pro to prosadí nástroje. Obecně pozitivní je v ob- lasti obnovitelných zdrojů také KSČM. Přísaha a TSS pouze konstatují, že mají místo v energetickém mixu. SPD odmítá systém dotací na obnovitelné zdroje.

JADERNÁ ENERGETIKA

S výjimkou Zelených ostatní strany spojuje podpora rozvoje jaderné energetiky v ČR, jen ČSSD k této otázce v programu zcela mlčí. Přísaha a koalice Pirátů a STAN zů- stávají na obecné úrovni. Konkrétnější podporu výstavbě nových reaktorů projevuje SPOLU a TSS. KSČM a SPD navíc odmítají vyloučení firem z Ruska a Číny a SPD hodlá naprosto nerealisticky do roku 2038 navýšit výkon jaderné energetiky na dvojnásobek. ANO chce dál tlačit tendr na výstavbu nového reaktoru v Dukovanech a začít připravovat i výstavbu nových bloků v Temelíně.

DOPRAVA

V oblasti dopravy panuje významná neshoda mezi stranami. Zcela konkrétní opatření pro snížení zatížení měst auty či dálnic kamiony nabízejí Zelení. O něco obecnější řešení předkládají Piráti se STAN a KSČM, obě však jasně zaměřená na podporu šetrných forem dopravy a omezení zbytečného převážení zboží a lidí. U ANO, SPO- LU, SPD a ČSSD dominuje v konkrétních návrzích spíše důraz na dálnice, rozšíření letiště, ale také železnice. TSS kromě podpory výstavby dálnic za každou cenu také oponuje ekologickým opatřením v dopravě – jako jsou podpora elektromobility nebo ekologické daně.

TĚŽBA SUROVIN

Otázkami těžby surovin na našem území nebo v zahraničí se strany nezabývají ani v obecné rovině. Jediné relativně konkrétní návrhy přináší koalice Pirátů a STAN.

ÚČAST OBČANŮ PŘI POVOLOVÁNÍ STAVEBNÍCH ZÁMĚRŮ

Jedině Zelení uvádějí konkrétní způsob, jak zajistit vrácení účasti občanů do rozho- dování o stavebních záměrech a dalších projektech v jejich okolí. Piráti a STAN to konkrétně také slibují, ale chybí explicitní závazek, co se jak změní. V obecné rovině posílení účasti veřejnosti slibuje ještě KSČM. Ostatní strany se tímto problémem ve svých programech nezabývají.

KLIMATICKÁ POLITIKA (NÁRODNÍ, EU, MEZINÁRODNÍ)

V celkovém pojetí klimatické politiky se odráží malý důraz politických stran na Evropskou a mezinárodní agendu, takže žádná ze stran nemá vyčerpávající návrh konkrétních kroků. Žádná strana také nezmiňuje konkrétní termín dosažení klimatické neutrality ČR. Dílčí konkrétní návrhy však předkládají voličům a voličkám Zelení, Piráti se STAN a ČSSD, kteří také jasně deklarují podporu evropské klimatické politice. SPOLU cel- kem jasně hodnotí Evropskou zelenou dohodu jako příležitost, ale nevyjadřuje svoje postoje k dílčím otázkám (jako je zvýšení národních cílů pro emise či čistou energii a úspory). KSČM a Přísaha zůstávají na obecné úrovni, ale podporují klimatickou a ekologickou politiku. Pouze SPD a TSS vyjadřují jednoznačný odpor k Evropské zelené dohodě a navrhují odstoupit od mezinárodních klimatických závazků. Hnutí ANO se v rétorické rovině blíží SPD a TSS, když označuje klimatickou politiku za „ekologické běsnění“, na druhou stranu deklarují zájem naplnit mezinárodní dohody (například Pařížskou klimatickou dohodu).

Stáhnout podrobné hodnocení v PDF.

Závěr

České politické strany od posledních voleb, pod tlakem prohlubující se klimatické krize, zezelenaly. Prioritám ochrany přírody a řešení klimatické krize jsou nejblíže Zelení, ale velmi se jim přiblížili Piráti se STANem. Navíc se zdá, že ubývá radikálních odpůrců ekologie. I dříve antiekologická ODS podepsala solidní zelený program koalice SPOLU. Z programů vyplývá, že politické strany reagují na rostoucí zájem Čechů a Češek o ochranu životního prostředí a řešení změny klimatu.

Pokud nám chcete pomoci usilovat o plnění závazků všech stran, napište kandidátkám a kandidátům do poslanecké sněmovny a ukažte jim, že vám záleží na přírodě.