Działaj!

Komentarz Piotra Wójcika, analityka rynku energii

Neutralność klimatyczna Unii Europejskiej do 2040 roku, energia pochodząca w całości ze źródeł odnawialnych, szybkie odejście od paliw kopalnych i ambitne podnoszenie efektywności energetycznej jest możliwe do osiągnięcia. Drogę do realizacji takiego celu i jego wykonalność pokazuje najnowszy raport przygotowany przez Renewables Grid Initiative (RGI), European Environmental Bureau (EEB) i Climate Action Network (CAN) Europe. Scenariusz, który jest ścieżką realizacji porozumienia paryskiego to efekt współpracy środowiska akademickiego, organizacji pozarządowych oraz operatorów sieci elektroenergetycznych.

30 czerwca 2020 roku w Brukseli opublikowany został raport “Building a Paris Agreement Compatible (PAC) energy scenario” przedstawiający scenariusz dojścia przez Unię Europejską do neutralności klimatycznej do roku 2040. Scenariusz przedstawia ścieżkę realizacji porozumienia paryskiego, które zakłada ograniczenie wzrostu średniej globalnej temperatury na poziomie  1,5 stopnia Celsjusza. Raport, który został przygotowany w konsultacji z wieloma interesariuszami, zostanie przedstawiony organizacjom zrzeszającym operatorów sieci przesyłu energii elektrycznej (ENTSO-E) i gazu (ENTSOG) celem umożliwienia lepszego planowania długoterminowego rozwoju tych sieci tak by możliwe było podniesienie celów klimatycznych UE w duchu realizacji porozumienia paryskiego. Apel o uwzględnienie stworzonego scenariusza w planach rozwoju sieci został podpisany przez 40 organizacji, w tym także europejskich operatorów sieci przesyłowych. 

Wspomniany raport, który swoim zakresem obejmuje całą gospodarkę, w tym zapotrzebowanie na energię w sektorach transportu, rolnictwa, przemysłu i budownictwa, jasno wskazuje, że Europa posiada ogromny, niewykorzystany potencjał do zmniejszenia popytu na energię. We wszystkich obszarach w 2040 roku, mimo czekającej nas intensywnej elektryfikacji transportu, przemysłu i ciepłownictwa, energia może pochodzić w 100% z odnawialnych źródeł energii. Przedstawiony scenariusz uwzględnia przy tym szybkie odejście od spalania paliw kopalnych w energetyce, w szczególności węgla do roku 2030 oraz gazu do roku 2035. Nie zakłada przy tym konieczności budowy nowych mocy napędzanych gazem ziemnych, a także nowych mocy w energetyce atomowej na terenie całej Unii Europejskiej. Ponadto w energetyce nie stosuje się technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS), które są niepewne i obarczone wysokimi kosztami. Konkluzje raportu wskazują także, że możliwe jest podniesienie unijnego  celu redukcji emisji na rok 2030 do poziomu 65%.

W dobie trwającego kryzysu klimatycznego Europa jak najszybciej potrzebuje planu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2040 roku. Scenariusz dojścia do osiągnięcia tego celu, potwierdza wykonalność tego ambitnego zadania i wskazuje na konieczność szybkiego odejścia od spalania węgla i gazu, który nie może być traktowany jako paliwo przejściowe. W kontekście przedstawionego planu, Polska powinna jak najszybciej wyznaczyć  rok 2030 jako graniczną datę odejścia od węgla i stworzyć plan osiągnięcia neutralności klimatycznej w oparciu o dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii- tak, by nie pozostać w tyle za innymi krajami, nie tylko pod względem realizacji celów klimatycznych, ale także ekonomicznym.

Więcej informacji o scenariuszu jest dostępnych tu:

https://www.pac-scenarios.eu/scenario-development.html

Apel o uwzględnienie konkluzji raportu w planowaniu długoterminowym sieci w Europie dostępny jest tu: 

https://renewables-grid.eu/publications/press-releases/detail/news/request-to-adapt-european-energy-planning-scenarios-unites-stakeholders-on-need-for-high-res-energ.html