Greenpeace er medlem af det grønne kontaktudvalg der den 15. marts udgav rapporten Danmarks Natur Frem Mod 2020 – Om at stoppe tabet af den biologiske mangfoldighed.

42 af Danmarks bedste forskere har i rapporten givet deres bud på, hvordan naturen i Danmark har det. Deres dom er brutal. Naturen har det elendigt, og det skyldes en naturpolitik, der har været bragende uambitiøs.

6. april 2011

Greenpeace overrækker daværende miljøminister Karen Ellemann 6.000 underskrifter for fuld beskyttelse af Natura 2000-områderne

Den gode nyhed er, at forskerne også kommer med bud på, hvordan naturen i Danmark kan få det bedre. Som en evig fortaler for, at vores havområder og vores fisk bør beskyttes bedre, har jeg set frem til at læse afsnittet om havets biodiversitet. Her er jeg glad for at læse, at forskerne stadig foreslår nogle af de samme værktøjer som Greenpeace har kæmpet for i årevis – nemlig oprettelsen af beskyttede områder på havet. Både til at beskytte bestemte naturtyper som for eksempel stenrev – men også oprettelsen af fiskerifrie ”no take” områder til at beskytte og genoprette fiskebestande. Forskerne råder derudover til at bundtrawling begrænses betydeligt – både kystnært og på dybere vand.

Det er meget opløftende at se så konkrete forslag lagt frem af nogle af de folk, der ved allermest om hvordan naturen fungerer. Det er imidlertid frustrerende at vide, hvor lidt politisk vilje der er, for at få det til at blive til virkelighed.

EU's fælles fiskeripolitik for eksempel. Her diskuteres beskyttelsen af naturen i havet og brugen af ”no take” områder for at genoprette fiskebestande stort set ikke. Til trods for at beskyttede områder igen og igen hives frem som en god måde at beskytte havets dyr og natur på.

Også i forhold til bundtrawling er EU's fælles fiskeripolitik håbløst bagud. Hvor miljøfolk i årevis har anerkendt at bundtrawling ensarter naturen og dermed forringer biodiversitet, så tror fiskeriministrene, at bare trawlet er selektivt – altså kan sortere små fisk fra – så gavner det nok også biodiversiteten. Det er noget sludder. Bedre natur får man ved at beskytte og genoprette naturen, der hvor den er, og det er der desværre meget lidt fokus på i EU's fælles fiskeripolitik.

Det er ikke kun EU's fiskeripolitik der halter på området. For eksempel blev habitatdirektivets bestemmelser om, at man skulle passe på naturen i Natura 2000 områderne – områder udpeget af den danske regering som beskyttelsesværdige fordi der her findes sårbar natur, først indskrevet i den danske fiskerilov i 2008 – altså 16 år efter at habitatdirektivet trådte i kraft.

Det er helt uforståeligt, for ifølge denne nye rapport og mange andre undersøgelser er netop fiskeri en af de helt store trusler imod naturen og dyrelivet i havet.

Greenpeace arbejder både globalt, i EU regi og i Danmark for at havet bliver beskyttet bedre, og håber at politikerne tager rapporten, der udkom i går, alvorligt, og følger forskernes anbefalinger, der blandt andet lyder:
  • Halvering af den nuværende kvælstoftilførsel;
  • beskyttelse af stenrevenes biodiversitet ved at beskytte de tilbageværende stenrev, men også reetablere stenrev ved for eksempel udlægning af sten;
  • reduktioner i anvendelse af slæbende fiskeredskaber generelt;
  • Natura 2000 netværket udgør ikke et repræsentativt udsnit af de marine habitater i de danske farvande. Derfor bør områderne udvides til at dække andre naturtyper også – for eksempelvis mudderbund;
  • forbyde trawling i et eller flere sammenhængende områder i det sydlige og centrale Kattegat;
  • totalfredning af de mest truede arter (fx ål);
  • forbud mod udsmid, og
  • udpegning af større fiskerifri ’no-take’ zoner