Vi konfronterer nogle af verdens største problemer og fremtvinger løsninger. Vi stopper miljøødelæggelser og stiller selskaber, beslutningstagere og regeringer til regnskab både i Danmark og i resten af verden. Og vi gør det for at skabe radikal forandring i kampen for en grøn og fredelig fremtid. 

Flere og flere står i dag sammen og siger fra over for ødelæggelserne af vores natur, og for at beskytte mennesker, land, hav og klima. Greenpeace er verdens største uafhængige miljøorganisation og har i mere end 50 år arbejdet for at give vores fantastiske planet en stemme for fremtidige generationer. Vi accepterer hverken penge fra stater eller virksomheder, hvilket gør os i stand til at være en uafhængig stemme, der alene taler for miljøets og klimaets interesser.

Vores vision, værdier og handlinger

Parat til handling

Handling siger mere end ord. Politikere og virksomhedsledere taler alt for ofte om miljøet og klimaet, uden at ordene følges op af handling. Men ofte går de samme ledere uden om de store problemer med de lette løsninger. Vores mål er at gå direkte fra ord til handling.

Ikke-vold

Greenpeace bekender sig til og praktiserer de fire principper, der indgår i civil ulydighed, som de er blevet formuleret af Mahatma Gandhi og Martin Luther King: Ingen vold, intet hærværk, åbenhed og at tage ansvar for sine handlinger.

Uafhængige

Greenpeace er politisk og økonomisk uafhængig. Vi tager ikke imod bidrag fra hverken erhvervsliv, stater eller mellemstatslige organisationer såsom EU eller FN. Vores arbejde er primært finansieret af privatpersoner. Den uafhængighed betyder, at vi er helt frie til at konfrontere de myndigheder og virksomheder, som er ansvarlige for miljø- og klimaødelæggelser og på den måde fremtvinge de løsninger, der er brug for.

Mangfoldighed, inklusion og lige muligheder

Greenpeace Norden stræber efter at være en organisation, der sikrer lige muligheder og skaber et miljø og fællesskab, der respekterer individets værdighed og værdi.

Vi anerkender, at vi står midt i en akut krise med klimaforandringer og tab af biodiversitet, der påvirker alle og især de mest sårbare samfund med begrænsede midler og indflydelse. En grøn og fredelig fremtid er ikke mulig uden retfærdighed, borgerrettigheder og fællesskaber med handlemuligheder. Vi mener, at det nuværende system med den ulige fordeling af magt og privilegier, der ødelægger miljøet, er det samme system, der frarøver sårbare grupper deres menneskelighed – og alt for ofte deres liv.

Vores ambition er at blive mere mangfoldige, inkluderende og fair både i vores sammensætning af ansatte og frivillige, i vores beslutningsprocesser, i samarbejdet med vores allierede i den bredere miljø- og social retfærdighedsbevægelse og i vores kampagner, materialer og taktikker.

Kun gennem et mangfoldigt tankesæt kan vi finde løsninger på de udfordringer, vi beskæftiger os med. Derfor arbejder vi på at blive en organisation, der inviterer og er tilgængelig for alle uanset baggrund. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til alder, køn, kønsidentitet eller -udtryk, seksuel orientering, civilstatus, funktionsnedsættelse, etnicitet, religion, socioøkonomisk baggrund, graviditet eller forældrestatus.

I Greenpeace mener vi, at det er umuligt at opnå miljøretfærdighed uden intersektionalitet og social retfærdighed. Vores kamp er ikke kun for en grøn, men også en retfærdig og fredelig fremtid.

Historisk stammer miljø- og LGBTQIA+ bevægelserne begge fra protester med fokus på lige rettigheder for de mennesker og de miljøer, vi lever i. Vi ser disse kampe som forbundet.

Derfor står vi i solidaritet med LGBTQIA+ miljøet og håber, at vores støtter vil være med til at kæmpe for en retfærdig og sikker fremtid, der giver folk mulighed for at vælge, hvordan og hvem de elsker – overalt og for altid.

Read our Equity, Diversity and Inclusion Statement in English

Greenpeace Nordic strives to be an equal opportunity organisation – providing a community environment that respects the dignity and worth of each individual. 

We recognise that the planetary crisis with climate change and mass extinction affects everyone, especially the most vulnerable communities with limited power at hand. We can’t have a green and peaceful future without justice, equity, civil rights, and empowered communities. We believe the systems of power and privilege that destroy the environment also strip vulnerable communities of their humanity — and too often, their lives. 

Our ambition is to be more diverse, inclusive and equitable in our staff and volunteer representation, in our decision-making processes, with our allies in the more significant environmental and social justice movements and in our campaigns, content and tactics.

Only through a diverse set of minds can we find solutions to the issues we are dealing with. Therefore we strive to be an organisation that invites – and is accessible to everyone no matter their background. This includes but is not limited to, age, gender, gender identity or expression, marital or civil partnership status, disability, race or ethnicity, religion or belief, socioeconomic status, pregnancy or parental status, or sexual orientation. 

At Greenpeace, we believe that environmental justice cannot be achieved without intersectionality, justice and equity for everybody and that our fight is not only for a green but also for a just and peaceful future.

The history of environmentalism and LGBTQIA+ rights have both stemmed from protests for equal rights, for people and the environment that we live in. We see these fights as interconnected. That’s why, both during Pride and beyond, we stand in solidarity with LGBTQIA+ communities around the world and encourage our supporters to help us create a just and safe future that allows people to choose how and who they love – everywhere and always.

Sådan arbejder vi / vores metoder

Greenpeace undersøger, dokumenterer og afslører miljøødelæggelse. Vi arbejder for at skabe forandring gennem lobbyarbejde og mobilisering af mennesker, og i vores kamp for at beskytte vores jord og fremme løsninger for en grøn og fredelig fremtid bruger vi civil ulydighed i form af fredelige aktioner.

Vi undersøger og afslører

Greenpeaces kampagnearbejde udføres på et fundament af videnskab og fakta. Vi bruger vores dybdegående research til at skabe afsløringer, der sætter dagsorden i medier og i den brede offentlighed, og som skaber forandringer. Vi udgiver blandt andet rapporter og analyser. Vores research giver os hårde fakta, som vi bruger til at presse på for forandring. Vi samarbejder med uvildige forskere rundt om i verden, og vi har også vores eget forskningslaboratorium på Exeter University i England, som leverer videnskabelig og analytisk rådgivning til vores kampagner. 

Siden 2015 har Greenpeace også en uafhængig undersøgende journalistisk redaktion. På vores nyhedsside Unearthed udgiver vi dybdegående, faktabaseret og afslørende rapportering, der omhandler aspekter af klimaændringer, som ingen andre rapporterer om.

Vi dokumenterer

Miljøforbrydelser sker ofte langt væk fra verdens bevågenhed. For Greenpeace er det afgørende at dokumentere, hvad der foregår. Det gør vi med solid research ved skrivebordet, men særligt også ved at tage helt derud, hvor ødelæggelserne af miljøet og klimaet sker, så vi kan se det med vores egne øjne og herefter kan få det frem i lyset. Vi dokumenterer ved satellitbilleder, filme, interviewe, udføre feltarbejde og indsamle beviser. På den måde bærer vi vidnesbyrd.

Vi går i aktion med civil ulydighed

Desværre er dokumentation ikke altid tilstrækkelig til at få selskaber og politiske beslutningstagere til at stoppe ødelæggelserne af miljøet og klimaet samt tage ansvar. Når det er tilfældet, tøver Greenpeace-aktivister ikke med at skride til handling. Klimakrisen og biodiversitetskrisen er så akut, at det i nogle situationer er nødvendigt at gå i aktion og bruge civil ulydighed for at fremtvinge den handling, der kan sikre en grøn og fredelig fremtid. 

Greenpeaces aktioner og brug af civil ulydighed er baseret på følgende ufravigelige principper:

Læs mere om vores aktioner og civil ulydighed


Vi påvirker

Gennem vores lobbyarbejde opfordrer vi virksomheder og politiske beslutningstagere til at tage de nødvendige skridt for at beskytte vores klima, miljø og natur. Vi opfordrer altid til dialog og giver virksomheder og beslutningstagere mulighed for at tage ansvar og handling, inden vi begynder at lægge pres i offentligheden med kampagner eller aktioner.

Vores historie

Greenpeaces første aktion i 1971 markerede begyndelsen på en til tider dramatisk historie, der nu har varet i over 50 år. Det er en historie om mennesker, der med fælles indsats arbejder målrettet for at beskytte miljøet. Verden over er Greenpeace kendt for at bestå af mennesker, der taler miljøets sag. Både bag scenen med politisk lobbyarbejde og gennem aktioner, der retter spotlyset mod dem, der truer verdens natur og miljø. I 1970’erne arbejdede Greenpeace som de allerførste for at afskaffe atomkraft og stoppe atomprøvesprængninger. Siden er Greenpeaces fokus blevet udvidet til at omfatte en lang række globale trusler mod natur, miljø og klima. Udfordringerne er ikke blevet mindre med tiden, men resultaterne taler deres eget tydelige sprog.

Flere af Greenpeaces succeser gennem årene er samlet her. Du kan også læse et tilbageblik på mange af de store øjeblikke i Danmark, som blev samlet i anledning af, at organisationen rundede 50-år.

Læs mere om vores historie her

Vores skibe

Greenpeaces skibe går forrest i den aktive kamp for at beskytte planeten. Både på vores egne breddegrader, men ofte også i fjerne egne af verden, er de med til at bære vidnesbyrd, eller de bruges i fredelig aktion imod ødelæggelse af miljø og klima.

Læs mere om Rainbow Warrior, Arctic Sunrise, Witness og se, hvor de er i verden lige nu