Greenpeace opererer i over 55 lande med 25 uafhængige kontorer verden over. De nationale og regionale kontorer koordineres af Greenpeace International i Amsterdam.

Hvert kontor ledes af en bestyrelse, som hver udpeger en repræsentant til Greenpeaces højeste tilsynsorgan, det internationale Greenpeace Council. Disse repræsentanter (trustees) mødes en gang årligt for at udpege medlemmer til Greenpeaces internationale bestyrelse. Det er også dem, der lægger organisationens langsigtede strategier, aftaler Greenpeaces årlige internationale budgetloft og træffer beslutninger om åbning af nye Greenpeace-kontorer. Greenpeaces internationale bestyrelse har derudover til opgave at udpege en international generalsekretær til at lede det daglige arbejde. I øjeblikket er Greenpeaces internationale fungerende generalsekretær Mads Flarup Christensen.

Greenpeaces internationale hjemmeside (engelsk) kan du se mere om, hvordan Greenpeace International arbejder.

Greenpeace Norden

I 1999 blev de nationale Greenpeace-kontorer i Danmark, Sverige, Finland og Norge slået sammen til Greenpeace Norden. Det skete for at øge gennemslagskraften og effektiviteten gennem bedre nordisk samarbejde.

I alt er der cirka 124 medarbejdere på vores kontorer i Stockholm, København, Oslo og Helsinki. Derudover melder mange sig frivilligt til Greenpeace med alt fra kontorarbejde til kampagner. Alle privatpersoner kan blive Greenpeace-donorer og yde økonomisk støtte. Greenpeace Norden støttes pt. af cirka 140.000 privatpersoner. 

Greenpeace er ikke en græsrodsbevægelse i traditionel nordisk forstand. Vores organisationsform, der stort set ser ens ud på alle kontorer rundt om i verden, har sit udspring i foreningstraditionen fra den engelsktalende kultur, hvor Greenpeace er opstået. Denne måde at organisere arbejdet på gør det nemt for os at træffe vigtige beslutninger hurtigt og ubureaukratisk. Som andre indsamlingsorganisationer i Norden er Greenpeaces regnskab helt åbent, og det bliver hvert år kontrolleret af en autoriseret revisor.

Intern og ekstern kontrol

Stemmeberettigede medlemmer og årsmødet

Greenpeace Norden har 20 stemmeberettigede medlemmer, der årligt mødes for at træffe beslutninger i sager vedrørende årsrapporten og for at vælge bestyrelse og nye stemmeberettigede medlemmer. Ifølge vedtægterne skal foreningens stemmeberettigede medlemmer vælges således: Halvdelen skal være ansat på et af de andre Greenpeace-kontorer, mens den anden halvdel ikke må være ansat på noget Greenpeace-kontor. Der tilstræbes en ligelig kønsfordeling. For at blive stemmeberettiget medlem skal du være valgt af årsmødet.

Her finder du vores seneste årsmødereferat

Bestyrelse

Mellem årsmøderne er bestyrelsen ansvarlig for Greenpeaces aktiviteter. Bestyrelsens vigtigste opgave er at ansætte og eventuelt afskedige generalsekretæren. Generalsekretæren er ansvarlig for organisationens løbende aktiviteter efter de retningslinjer, som bestyrelsen har givet. Bestyrelsen modtager ikke honorar, men arbejder på frivillig basis.

Medlemmer af bestyrelsen vælges for en periode på tre år. Efter årsmødet i maj 2022 sidder følgende seks personer i bestyrelsen: Dan Hindsgaul (DK, formand), Andrea Cederquist (SE), Per Rosander (SE), Ingrid Skjoldvær (NO), Veikko Eranti (FI) og Carl-Henrik Monrad-Aas (SE).

Her finder du mere information om vores bestyrelse

Udvælgelseskomitéen

Valgudvalget består af Matthias Schickhofer (AT, stemmeberettiget medlem), Saskia Richartz (DE, stemmeberettiget medlem), Sofia Tsenikli (GR, stemmeberettiget medlem) og Ingrid Skjoldvær (NO, bestyrelsesmedlem).

Du kan læse mere om vores governance i vores vedtægter (her også på engelsk).

Indsamlingskontrol

Greenpeace kontrolleres ligesom andre NGO’er af Indsamlingsnævnet under Civilstyrelsen. Indsamlingsnævnet giver tilladelse til indsamlinger og fører kontrol med, at indsamlede midler anvendes til de formål, som indsamleren har oplyst. Indsamlingsnævnet er et uafhængigt kollegialt forvaltningsorgan.

Se regnskab med ledelsespåtegning og revisorerklæring til Indsamlingsnævnet her.

Politisk profil

Greenpeace deltager i høj grad i den politiske debat, men har ingen økonomiske eller andre tilhørsforhold til politiske partier. Greenpeace varetager miljøet og klimaets interesse og forsøger at påvirke politiske beslutninger for at opnå vores målsætninger.

Seneste årsrapporter fra Greenpeace Nordic

Greenpeace Nordics arbejde opsummeres hvert år i årsrapporten. Du kan finde årsrapporterne her.

Arbejd for Greenpeace

Brænder du for naturens verden?