EU’s havstrategi har som overordnet målsætning at opnå god miljøtilstand i europæiske havområder inden 2020. Havstrategidirektivet er temmelig ambitiøst, men den planlagte danske indsats er direkte pinlig.

Regeringen har forsøgt at nedfælde en plan for, hvordan det ambitiøse havstrategidirektiv omsættes til dansk handlingsplan, der sikre det gode hav og en sund natur.

Regeringens vision er at kortlægge forskellige habitater, sikre at habitaterne ikke bliver mindre og sikre at bundtrawling holdes på det nuværende niveau eller falder. Med andre ord en handlingsplan for, hvordan man ikke vil foretage sig noget som helst.

Enten et det et udtryk for, at man i Naturstyrelsen og Miljøministeriet i bund og grund ikke aner, hvad natur er, og hvordan man får økosystemer til at fungere. Eller også er det slet og ret politisk fodslæberi. Jeg hælder til at tro, at det lave ambitionsniveau er et udtryk for politisk fodslæberi, hvilket er at foretrække frem for uvidenhed – men ikke mindre frustrerende.

For miljøminister Ida Auken, resten af regeringen og embedsværket ved nemlig godt, hvor skoen trykker. Det fremlægger de nemlig selv i den basisanalyse, der ligger til grund for de planlagte danske indsatser.

I basisanalysen fremgår det, at for mange næringsstoffer, overfiskeri og fiskeri med bundtrawl samt miljøfarlige stoffer er hovedårsagerne til, at havet og havets dyr i danske farvande ikke har det godt.

Det beskrives, at bundtrawling er udbredt i hele den danske del af Nordsøen, og at fx hestemuslingebanker helt er forsvundet her som følge af bundtrawling. I Kattegat beskrives det, at søfjer og andre dyresamfund i dag kun findes på få spredte lokaliteter. Det fremgår også, at havbunden i Kattegat på dybder over 22 meter trawles minimum en gang om året, og på dybder over 100 meter helt op til tyve gange om året. 

Den planlagte indsats til at vende udviklingen er mangelfuld og med de totalt uambitiøse mål har vi efter regeringens opfattelse altså god miljøtilstand i dag – selvom det i basisanalysen fremgår, at vores havområder er i en sørgelig forfatning. Det er simpelthen hamrende uambitiøst.

Regeringen skal dog have ros for en ting, og det er, at de vil oprette en række beskyttede områder, der dækker mere natur og flere naturtyper end der er beskyttet i på nuværende tidspunkt. Hvor stor en beskyttelse disse områder kommer til at nyde står dog stadig hen i det uvisse. Hvis beskyttelsen kommer til at ligne det der planlægges for Natura 2000-områderne, så kan danskerne kigge langt efter en god mijøtilstand - det kommer nemlig ikke til at ske.

Men i forhold til ambitionsniveauet for resten – så er det altså en ommer.

Læs Greenpeace høringssvar her.