Talvivaaran kaivos suljettava

Lehdistötiedote - huhtikuu 24, 2013
Suomalaiset ympäristöjärjestöt vaativat Talvivaaran kaivoksen sulkemista. Talvivaaran kaivos ei ole missään vaiheessa toiminut suunnitellulla ja hyväksyttävällä tavalla. Se on aiheuttanut jatkuvia ympäristöongelmia sekä toiminut vaarallisena esimerkkinä muille kaivosyhtiöille.

12. marraskuuta 2012

Talvivaaran vuotava kipsisakka-allas, 09.11.2012, Sotkamo © Greenpeace/Aino Tuomi-Nikula


Järjestöt eivät vaadi yleistä kaivostoiminnan lopettamista mutta toteavat, että Talvivaarassa käytetyn kaltainen liotusprosessi ei sovi Suomeen. Suomesta ei voi tulla kestävän kaivannaisteollisuuden mallimaata niin kauan kun Talvivaaran esimerkki osoittaa, että ympäristöstä ei välitetä. Talvivaara pilaa kaivannaisteollisuuden imagon.

Talvivaaran kaivoksen ongelmat eivät ratkea johtajia tai omistuspohjaa vaihtamalla. Kaivos altaineen on rakennettu niin heikosti, että se pitäisi käytännössä suunnitella kokonaan uudelleen, jotta ympäristövastuullinen toiminta olisi mahdollista. Kaivoksen valvonnasta vastaavat viranomaiset eivät ole kyenneet ehkäisemään vahinkojen syntyä.

Talvivaaran toiminnan lopettaminen on tarjolla olevista huonoista vaihtoehdoista vähiten huono ja myös yhteiskunnallisesti perusteltu.

Kaivoksen käyttämä bioliuotusprosessi ei ole toiminut suunnitellusti. Yhtiö ei tehnyt riittäviä, uuden prosessitekniikan vaatimia kokeita, eikä prosessin toimivuudesta ole ollut takeita Suomen viileässä ja sateisessa ilmastossa. Bioliuotusprosessin käynnistämisen merkittävät ympäristöriskit jäivät riittävällä tavalla ennakkoon arvioimatta.

Tilanteen korjaaminen ei näytä todennäköiseltä. On toiveajattelua, että Talvivaara pystyisi korvaamaan aiheuttamiaan mittavia ympäristövaurioita mahdollisilla tulevilla voitoillaan. Talvivaara on ollut riskialtis pilottihanke, joista osa aina epäonnistuu. Kannattamattomien kaivosten sulkeminen on kaivosalalla arkipäivää.

Talvivaaran kaivoksen alasajon on väitetty kasvattavan ympäristöriskejä ja raskasmetallivuotoja, koska prosessia olisi mahdoton ajaa alas hallitusti. Nämä riskit ovat kuitenkin huomattavasti pienemmät kuin ne, jotka seuraisivat prosessin jatkamisesta. Metallien liukeneminen perustuu siihen, että louhittuihin malmikasoihin pumpataan jatkuvasti ilmaa ja rikkihappoa. Ilmastuksen lopetus, kasojen peittäminen ja hapon syötön lopetus pienentävät sulfaatin muodostumista ja metallien liukenemista melko nopeasti. Samalla riskit pienenevät merkittävästi.

Osa kaivosalueesta, erityisesti kipsisakka-altaat, jäävät alasajon jälkeen pysyvästi myrkyttyneiksi. Vesien puhdistamista joudutaan tekemään vuosikymmeniä. Tämä on kuitenkin parempi vaihtoehto kuin jatkuva saastuttaminen ja saasteiden levittäminen toimivasta kaivoksesta. Kaivostoimintaa ei voi jatkaa ympäristön ja ihmisten terveyden kustannuksella.

Alasajon suunnittelun tueksi tulee nimittää tieteellisesti uskottava ja puolueeton asiantuntijaryhmä, jotta ympäristöhaittoja voidaan minimoida.

Kaivosyhtiöllä on oman ilmoituksensa mukaan ympäristötakaukset, joiden avulla se pystyy hoitamaan alasajon. Mikäli nämä takaukset eivät riitä, puhdistaminen joudutaan tekemään verovaroin.

Ympäristön pilaantumisen lisäksi kaivoksen nykyinen toiminta haittaa merkittävästi Kainuun ja Pohjois-Savon mahdollisuuksia kehittyä aloilla, joilla tarvitaan puhdasta vettä ja puhdasta imagoa. Esimerkiksi matkailu ja maatalous sekä alueen elintarvike- ja lääketeollisuus ovat riippuvaisia puhtaasta vedestä. Pelkkä riski veden pilaantumisesta on uhka maatalouden erityisjalosteiden ja Pohjois-Savon lääketeollisuuden kaltaisille herkille työllistäjille. Saastuttava kaivos on uhka myös lähiasukkaiden terveydelle.

Talvivaara on osoittanut myös ELY-keskusjärjestelmän toimimattomuuden. Uskottavuuden palauttamiseksi kaivosten ympäristövalvonta on keskitettävä uudelle itsenäiselle ympäristövirastolle.

Lisätietoja:
Greenpeace, ohjelmajohtaja Tapio Laakso, puh. 040 181 6559
Dodo, puheenjohtaja Merja Nevala, puh 0407443531
Luonto-Liitto, liittovaltuuston puheenjohtaja Senni Luosujärvi, puh. 0400 911 891
Maan Ystävät, puheenjohtaja Jonas Biström, puh. 044 021 6668
Natur och Miljö, toiminnanjohtaja Bernt Nordman, puh 045 2700313
Suomen luonnonsuojeluliitto, puheenjohtaja Risto Sulkava, puh. 050 560 2113
Virtavesien hoitoyhdistys, hallituksen jäsen Aki Janatuinen, puh. 040 754 7778

 

Yhdeksän syytä sulkea Talvivaara

1. Yhtiö on rikkonut ainutlaatuisen röyhkeästi lupaehtoja

Toiminta poikkeaa ympäristöluvassa luvatusta. Suljettua kiertoa tai kaikki jätevedet kattavaa vedenpuhdistusta ei edes enää yritetä saavuttaa.

Yhtiö on rikkonut toistuvasti lupamääräyksiä. Tämä on merkki toiminnan epäonnistumisesta. Mikäli toiminta olisi hallinnassa, näin ei tarvitsisi tehdä.

Talvivaara pimittää raportteja ja tietoja, jopa sellaisia, joita sen tulisi toimittaa viranomaisille.

2. Yhtiö käyttää lain porsaanreikiä osana liiketoimintamalliaan

Ympäristönsuojelulain § 62 on käytetty jo kymmenen kertaa kesän 2012 jälkeen, näistä kaksi ensimmäistä kertaa hallinto-oikeus on jo ehtinyt todeta laittomiksi. Poikkeuspykälien väärinkäyttö on ollut yhtiön keino kiertää ympäristöluvan määräyksiä ja tehdä liiketoiminnastaan kannattavaa.

3.  Prosessi ei ole missään vaiheessa ollut hallinnassa

Kaivoksella on ollut kuusi hätätilaa vuoden sisällä.

Kipsisakka-altaat ovat vuotaneet vuosina 2008, 2010, 2012 ja 2013.

Kaivoksen vesitaselaskelmia ei ole edelleenkään toimitettu edes viranomaisille.

4. Prosessi on ympäristölle erityisen riskialtis

Prosessi vaatii rikkihapon jatkuvaa syöttöä.

Rikkihappo on neutraloitava lipeällä, joka tuottaa dinatriumsulfaattia. Yhtiö ei kykene poistamaan sitä  jätevesistä taloudellisesti mielekkäällä tavalla.

5. Toiminta on jo tuottanut merkittävää, osin peruuttamatonta ympäristötuhoa

Lähimmät järvet ovat suolaantuneet, kerrostuneet ja niiden kalakantoja on kuollut. Niiden vesiä ei voi käyttää edes saunavetenä tai kasvien kasteluun.

Vesien ja sedimenttien raskasmetallipitoisuudet ovat korkeita.

Kaivosalueella esimerkiksi kipsisakka-altaat jäävät luultavasti pysyvästi myrkyttyneiksi.

6. Useimmat rakenteet on tehty alusta asti liian huonosti

Altaiden pohjat ovat pettäneet, osasta puuttuu bentoniittieristys ja pohjustukset ovat heikkolaatuisia. Ainoa vaihtoehto olisi purkaa ja rakentaa kokonaan uudet allasalueet.

Patoaltaissa on vain maapohjat, mikä vaarantaa pohjavedet.

7. Kipsisakka-altaat ovat ongelmajätteen kaatopaikkoja, jotka on suunniteltu väärin

Altaiden pohjat eivät täytä ongelmajätteen kaatopaikkavaatimuksia.

Altaiden peittäminen auttaa, mutta alue tulee olemaan pitkään myrkyllinen.

8.  Prosessia ei ole testattu tarpeeksi hyvin pilottikokeilla

Terveessä liiketoimintamallissa testataan prosessia ensin usealla pienellä pilotilla. Talvivaara siirtyi suoraan kenttätestistä massatuotantoon.

9. Prosessi ei yksinkertaisesti toimi Suomen kylmässä ja sateisessa ilmastossa

Talvivaarassa käytössä ollutta menetelmää ei pidä sallia käytettäväksi enää missään. Suomen sateisuus lisääntyy ilmastonmuutoksen myötä. Jo nyt vettä on liikaa. Sateisuus ja myös sen lisääntyminen on pitkän toiminta-ajan vuoksi pakko ottaa huomioon.