Черно море е затворено море с голям водосборен басейн, което прави естествената му среда и екосистемите му силно уязвими. © Димитър Беров / Грийнпийс
Черно море е затворено море с голям водосборен басейн, което прави естествената му среда и екосистемите му силно уязвими. © Димитър Беров / Грийнпийс

Въпреки обещанията на българското правителство Черно море е подложено на изключителен натиск от промишления риболов и замърсяването. Черноморският басейн е част от обширната мрежа от морета в Европа, които са от екзистенциално значение не само за хората, но и за безброй морски екосистеми и видове. Тези морета въздействат върху качеството на нашия въздух, оказват влияние върху климата и ни осигуряват храна и енергия.

Черно море е затворено море с голям водосборен басейн, което прави естествената му среда и екосистемите му силно уязвими1. Трите дейности, които оказват най-голям натиск върху него, са прекомерният риболов, замърсяването и еутрофикацията2 (и двете вследствие на човешката дейност по крайбрежието) и изхвърлянето на отпадъци. Тази изключително красива зона, дом на делфини афала и на 200 вида риба, бавно се унищожава от хората.

Черноморският басейн е част от обширната мрежа от морета в Европа, които са от екзистенциално значение не само за хората, но и за безброй морски екосистеми и видове.  © Димитър Беров / Грийнпийс
Черноморският басейн е част от обширната мрежа от морета в Европа, които са от екзистенциално значение не само за хората, но и за безброй морски екосистеми и видове. © Димитър Беров / Грийнпийс

Свръхриболов и отпадъци

Промишленият риболов оказва значителен натиск върху морския живот поради различни причини; голямото търсене на популярни храни като рапани и миди стимулира по-голям промишлен улов в района. Безразборното използване на риболовни съоръжения или бийм тралове, използвани за улов на рапани (предмет на дългогодишен спор), води до унищожаване на големи площи от морското дъно. Тези ефекти трудно могат да бъдат оценени, но щетите са безспорни.

Морските отпадъци са друг често срещан и скъпо струващ проблем, пред който са изправени крайбрежните общности. Черно море получава притоци сладка вода по дължината на целия си басейн, но една от най-значимите реки, Дунав, се зауства в българските крайбрежни води. Тя носи отпадъци от градовете по течението си и поток от замърсители, причинени от селското стопанство и други промишлени сектори. Тези отпадъци, по-специално пластмасовите, представляват сериозна заплаха за живите същества. Различни оценки сочат, че повече от милион птици и 100 000 морски бозайници умират всяка година от поглъщане на морски отпадъци или уловени в капан от тях3.

Но щетите се плащат не само от морските обитатели. Почистването струва скъпо на местната икономика, а отпадъците могат да нанесат щети на търговските и риболовните кораби.

Голямото търсене на популярни храни като рапани и миди стимулира по-голям промишлен улов в района. Безразборното използване на риболовни съоръжения или бийм тралове води до унищожаване на големи площи от морското дъно. © Димитър Беров / Грийнпийс
Голямото търсене на популярни храни като рапани и миди стимулира по-голям промишлен улов в района. Безразборното използване на риболовни съоръжения или бийм тралове води до унищожаване на големи площи от морското дъно. © Димитър Беров / Грийнпийс

Стремеж към закрила

Местни и национални организации призовават за мерки за опазване на морските територии в българските крайбрежни води на Черно море, но липсва политическа и изпълнителна воля те да бъдат установени и изпълнени. Създаването на рамка, която риболовните и крайбрежните общности биха подкрепили, е сложно. Съществуват редица инициативи и кампании, призоваващи за прекратяване на пластмасовото замърсяване, но консенсусът, който подобрява и поддържа здравето на тези екосистеми и техните обитатели, може все още да е далече.

    1. UNEP (n.d.) ‘Black sea The Commission on the Protection of the Black Sea Against Pollution’.
    2. National Ocean Service. National Oceanic and Atmospheric Administration (2022), ‘What is eutrophication?’, 11 September 2022.
    3. Bulgarian Academy of Sciences Institute of Oceanology (2021), Update of Part One of the Marine Strategy according to Articles 8, 9, 10 (2012-2017).