На 7 май, преди крайния срок за представяне на коментари и подаване на становища, ние, „Грийнпийс“ – България и Екологично сдружение „За Земята“ изразихме мнението си относно инвестиционно предложение за използване на отпадък от производството на енергия в ТЕЦ „Бобов дол”, който да се използва за запълване на мини в Перник.  

ТЕЦ „Бобов Дол“
© Bojidar Nikolov/ Greenpeace © Bojidar Nikolov/ Greenpeace

Макар принципно да сме съгласни, че инициативи за отстраняване на вредните последици от въгледобива са от изключителна важност, те не бива да причиняват допълнителни щети на места, които вече са с компрометирана околна среда. Перник е един от градовете ни, който е прославил страната с невероятни постижения в добива на въглища, но това също така е било заплатено на висока цена. 

Смятаме, че минималното условие за продължаването на този проект е да бъде извършена оценка за въздействието му върху околната среда (ОВОС), тъй като се планира използването на отпадъци от изгарянето на гориво в ТЕЦ „Бобов дол”.    

През последните месеци в публичното пространство стана известно, че ТЕЦ „Бобов дол” изгаря отпадъци. При изгарянето им, съвместно с въглища, в атмосферата, а и в остатъците от този процес се формират вредни вещества като диоксини, фурани, тежки метали и други. Известно е, че през 2018 г. и началото на 2019 г., централата е изгаряла отпадъци без разрешително. Следователно няма гаранции, че през този период са спазвани законовите условия за ограничаване на емисиите на вредни вещества. Налице е съществен риск през този период централата да е отделяла емисии на диоксини и фурани значително над установените норми. 

През януари 2020 г. пък бе публикувана информация, че прокуратурата разследва директора на централата за престъпление срещу народното здраве, тъй като е установено съхранение и изгаряне на опасни отпадъци в централата. Изгарянето на опасни отпадъци по дефиниция води до формирането на опасен отпадък. Остава неясно дали те са били изгаряни в централата и дали отпадъкът от това изгаряне също би могъл да се използва за запълване на минните изработки от старата минна дейност в кв. Драгановец.

В допълнение, съществуват данни, че осъществяваният в продължение на десетилетия добив на въглища в Перник е довел до образуването на техногенен водоносен хоризонт на подземните води. Т.е. предложената дейност по запълване на изработките от старата минна дейност се очаква пряко да засегне подземните води.

Накратко – единствено и само в процедурата за оценка на влиянието на този проект върху човешкото здраве и околната среда ще може да бъде изяснено какво въздействие ще има предложената дейност върху компонентите на околната среда.