Очаква се промени в законодателството да отвържат ръцете на общините и да дадат тласък на първите в България енергийни общности, в които гражданите сами да произвеждат възобновяема енергия за собствено потребление, а излишъка да отдават в мрежата.

Досега 21 общини и две районни кметства от цяла България са подписали отвореното писмо, инициирано от „Грийнпийс“ – България, с искания за стратегическа подкрепа и законови изменения, които да улеснят създаването на първите за страната енергийни общности. Сред подписалите има както големи общини като Бургас, Варна, Враца, Габрово, Добрич, Силистра, район „Младост“ в София, така и по-малки като Дупница, Вълчи дол, Девня, Смядово, Троян, и др.

Общините се обръщат към Народното събрание, Министерския съвет, Министерството на енергетиката, Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, както и до Президента на Република България. Те настояват за:

  • Подпомагане на интегрираното стратегическо планиране на местно ниво в областта на климата чрез изготвянето на конкретни изследвания и ръководства, свързани с потенциала на българските общини за намаляване на парниковите газове и оценка на уязвимостта и рисковете, произтичащи от климатичните промени;
  • Приемане на законодателни промени, стимулиращи създаването и функционирането на енергийни общности в България и предоставяне на административни улеснения за инвестиции в малки инсталации за възобновяема енергия за собствено ползване, които в максимална степен отразяват целите и посланията на европейското законодателство;
  • Единна система за информиране и подкрепа на местните власти в България за текущи и предстоящи възможности за финансиране на нисковъглеродни проекти и обмен на информация за нови технологии, добри практики и природосъобразни решения, подпомагащи изпълнението на дългосрочните климатични цели.

„Писмото все още е отворено за подкрепа. Всички желаещи общини могат да се свържат с нас на адрес [email protected] и да го подпишат до 5-ти март, преди официално да го внесем до институциите. Глобалният преход към възобновяема енергия вече се случва и всички сме част от него. Големият интерес, който срещнахме, показва готовността на местните власти да се включат в подобни проекти и да търсят своята енергийна независимост, стига да имат финансовата, законодателната и моралната подкрепа да го правят,“ коментира Балин Балинов от „Грийнпийс“ – България.

Исканията идват в момент, в който България подготвя въвеждане на европейските разпоредби за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници в българското законодателство. До 30 юни 2021 г., би трябвало да се формулира рамка, която да даде права на гражданите и да бъдат те стимулирани да произвеждат енергия за себе си. Големи са надеждите този акт да даде начален тласък на първите в страната енергийни общности. Това са обединения от граждани или публично-частни сдружения, в които хората произвеждат сами своята енергия за лично ползване и за захранване на мрежата с електричество от възобновяема енергия, когато има излишъци. В Западна Европа подобни инициативи вече се превръщат в нормална практика, а съседни държави като Сърбия, Гърция и Румъния стартират развитието на този енергиен модел. За момента в България няма реализиран нито един подобен проект.

В много държави – членки на ЕС, проектите от енергийни общности помагат на местните власти да се справят с енергийната бедност. Електричество, произведено от слънчеви панели върху обществени сгради, може да бъде отдавано в мрежата и ползвано от енергийно бедни домакинства. Покривни инсталации върху училища, детски градини и болници могат да покриват собствените им нужди от електричество и топла вода.

Енергийната система ще става все по-модерна, гъвкава и свързана. Все повече домакинства, бизнеси и общности ще се присъединяват като производители на възобновяема енергия за собствени нужди. Тази необходима промяна, съобразена със стратегическите европейски политики за енергиен преход и климатичен неутралитет, не може да се случи без благоприятна законова рамка и съдействие от всички заинтересовани страни, включително националната и местната власт.

Общините, които имат интерес също да подпишат отвореното писмо и така да се включат в инициативата за по-голяма енергийна независимост на местно ниво, могат да се свържат с „Грийнпийс“ – България на адрес [email protected].
© „Грийнпийс“