Енергийните общности са форма на сътрудничество между различни граждани, с възможност за включване и на местни власти, чрез която те стават активен участник в производството, съхранението и предлагането на енергия.

Макар България да разполага с потенциал за сформирането на подобни общности, все още на територията на нашата страна няма реализиран нито един подобен енергиен проект. Тепърва предстои транспониране на Европейската директива за енергия от възобновяеми източници (REDII), като България следва да направи това до 30 юни 2021 г., определяйки съответно правата на гражданите си в областта на енергетиката. Големи са надеждите този акт да даде начален тласък на подобни публично-частни проекти.

По тази причина решихме, че правен анализ на ситуацията в момента може да помогне за подобряване на условията за създаване на енергийни общности в страната в бъдеще – както на общини и юридически лица, така и на съседи и съкварталци. Свързахме се с адвокат, специалист по енергийно право, на който възложихме проучването и анализа, а след това заедно обединихме резултатите.

Настоящият анализ разглежда правната рамка на европейското и българското законодателство и представя възможностите за създаване и развитие на общностите за възобновяема енергия в България.