Обади се на Министерство на енергетиката на „горещ“ телефон: 02/ 926 31 52 до 10 декември (четвъртък) и подай сигнал за тяхното безучастие в справянето с климатичните промени.

Климатичните промени и защо целим 1,5 °C?

Намираме се в разгара на климатична криза, която се развива дори по-бързо от очакваното. Една от основните причини за климатичните промени са вредните емисии на парникови газове, които постъпват в атмосферата вследствие на човешката дейност. С настоящия им темп на растеж, глобалното покачване на земната температура ще се покачи до 3° C до края на века. Тези температури обаче, биха причинили сериозни и опасни метеорологични явления и непоправими щети на глобалните екосистеми. Затова препоръката на учените е, че човечеството трябва да задържи трайно повишението на земната температура до 1.5°C. 

Естествено възниква въпросът „Как може да ограничим глобалното затопляне до 1,5 °C?“. В доклад на IPCC от 2018 г. се посочват няколко прогнозни сценария за ограничаване на глобалното затопляне, като всички те включват няколко основни момента:

  • постепенно намаляване на електропроизводството от въглища и окончателното му прекратяване до средата на XXI век; 
  • нарастване на дяла на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в производството и потреблението на електроенергия;
  • повишаване на ефективността на потреблението на енергия.

Климатичните промени са глобален проблем, който обаче има следствия и на регионално и локално ниво под различна степен. България не прави изключение и също е засегната от климатичните промени. Екстремни метеорологични явления, рекордно високи температури, наводнения, суши, пожари, недостиг на вода, това са само част от факторите и последствията, които от своя страна водят до проблеми и напрежение от социален, икономически и екологичен характер. Съответно, е важно да бъдат предприети спешни мерки за справяне с климатичната криза както на глобално, така и на национално ниво.  

5 г. от подписването на Парижкото споразумение: 12.12.2020

На 12 декември 2015 г. в Париж светът постигна съгласие за предприемане на по-спешни и амбициозни мерки, с които да се справим с промените в климата, причинени от човешка дейност. Пет години след подписването му обаче, сме свидетели на празни обещания и бездействие от страна на политиците. Дори европейските държавни глави, които представляват държавите членки на Европейския съюз, все още не са постигнали споразумение за постигането на цели за климата, които да отговарят на препоръките на учените за намаление на вредните емисии в атмосферата. 

Нови климатични цели и позицията на България: 10/11.12.2020

На 10 и 11 декември европейските лидери ще приемат решение за нови климатични цели, въз основа на предложението на Европейската комисия за намаляване на парниковите емисии с поне 55% (в сравнение с нивата от 1990 г.) до 2030 г. Решението следва да бъде подкрепено единодушно, от всички държави, включително и България. До момента обаче България изостава значително в намаляването на въглеродните емисии от енергетиката и показва липса на амбиция за енергийна трансформация. 

Всички институции, отговорни за климатичните политики в България, продължават да не предприемат реални действия в отговор на климатичната криза. 

Министерство на енергетиката играе една от най-ключовите роли за овладяването на проблема с въглеродните емисии. Както беше спомената по-горе и трите основни решения за постигане на целите за намаляване на въглеродните емисии, касаят енергийна трансформация: намаляване на въглищната зависимост, преминаване към ВЕИ и постигане на енергийна ефективност. 

За съжаление обаче, Министерство на енергетиката до този момент дори на теория не заявява амбициозни и ефективни цели за справянето с проблема. Актуализираната рамкова позиция на България за пореден път отразява практическото нежелание и липса на воля на правителството да подкрепи смели действия за климата. 

Сега е моментът, в който да покажем, че има заинтересовани и ангажирани граждани, като настояваме за по-амбициозни мерки и намаляване на парниковите емисии. Затова те предизвикваме да подадеш сигнал към Министерството на енергетиката във връзка с липсата им на воля, решения и действия за справяне с климатичната криза.

Какъв сигнал можеш да подадеш?

Предлагаме няколко ключови сигнала, които можеш да отправиш към Министерство на енергетиката: 

  • Позицията на България не отговаря на необходимите действия за изпълнение на целите по Парижкото споразумение. Ако Европа заложи цел от само 55% намаление на емисиите, няма да можем да постигнем увеличение на температурата от само 1,5° С до средата на века. За да постигнем този резултат, основният източник на емисии – производството на енергия в България е необходимо да бъде реформирано. Подавам сигнал, че не се полагат достатъчно усилия от страна на Министерство на енергетиката като отговорно за енергийната система на страната ни – да ограничи вредните емисии от въглищната индустрия, които водят до промени в климата.  Същевременно, по отношение на алтернативите, а именно – създаване на условия гражданите да вземат активно участие в енергийната система, като произвеждат енергия за собствени нужди в дома, бизнеса или общността си, то тази тема все още не е в приоритетите на Министерство на енергетиката.
  • Енергията от възобновяеми източници е много по-щадяща за околната среда и с всяка година става все по-евтина. Същевременно, ние плащаме от нашите данъци за поддържане на въглищната индустрия, която вреди на здравето ни и на околната среда, като продължаваме да осигуряваме разнообразни субсидии за въглищните централи. Искам да подам сигнал, че парите от данъците ми се влагат в производства, които влошават състоянието на климата, вместо да бъдат инвестирани в създаването на условия за производство на възобновяема енергия за собствено потребление, включително от хората, бизнеса и енергийни общности, които не застрашават природата и ще стимулират икономически растеж, за разлика от мръсната и скъпа въглищна индустрия.
  • Въглищната индустрия допринася най-много за глобалните климатични промени и това трябва да спре. Искам да подам сигнал за бездействието на Министерство на енергетиката по отношение на обявяването на крайна дата за излизане от въглищата и ясна политика за подкрепа на прехода на въглищните райони към алтернативни икономически дейности, включително производството на възобновяеми енергийни източници за собствени нужди от малки производители като домакинства, малък бизнес и енергийни общности. 
  • По отношение на топлофикациите в България, искам да подам сигнал за липсата на ясна позиция от страна на Министерство на енергетиката за енергийната трансформация на тези инсталации, които в момента използват замърсяващи изкопаеми горива, но някои от тях заявяват интерес към други замърсяващи и неустойчиви алтернативи, като изгаряне на отпадъци или големи количества биомаса. 

Обади се на Министерство на енергетиката на „ горещ“ телефон: 02/ 926 31 52 до 10 декември (четвъртък) и подай сигнал за тяхното безучастие в справянето с климатичните промени.