Център МИР и соларната система, снимани от въздуха © Greenpeace/ Story Films Bulgaria
Център МИР и соларната система, снимани от въздуха © Greenpeace/ Story Films Bulgaria

Да създадете своя енергийна общност изисква значителни усилия за борба с администрацията. Ако обаче не желаете да продавате обратно произведената от вас електроенергия към мрежата, а да я използвате за собствени нужди, административната тежест е по-малка. Ето защо за вас може да е по-лесно да стартирате именно така. Разгледаният пример е за инсталация до 30 kW, а описаните стъпки са почерпени от опита на социален център „МИР“.

Становище за присъединяване към мрежата

Издава се от районното ви ЕРП и обикновено отнема около 30 дни. За него са важни няколко неща: дали инсталацията е изцяло за собствена нужда или и за продажба, какъв е инверторът, каква ще бъде мощността на системата. Количеството на кВ на инсталацията не трябва да надвишава заявените кВ в проекта при строежа на самата сграда. За да подадете заявление за становището, ще имате нужда от следните документи:

 • Нотариален акт
 • Скица на терена
 • Скица на имота
 • Документ за платена такса
 • Договор с ЕРП (или стара фактура)
 • Декларация от собственика, че е съгласен на строеж. В случай че сградата е общинска собственост, тази декларация се издава от кмета.

Можете да го получите на място или по електронната поща. Имайте предвид, че е валидно за срок от 6 месеца. Обърнете внимание на параграфа с точката на присъединяване на сградата („Място на присъединяване към електрическата мрежа“). В него се споменава, че сградата ще бъде присъединена и системата няма да се включва към общата мрежа. Често администрацията не е запозната с тези процедури и само при прочитане на думата „присъединяване“ се прави връзка, че сградата продава електричество към мрежата.

Виза за проектиране

Заявлението за издаване на виза за проектиране се подава в общината. За целта ще имате нужда от нотариален акт, скица на имота, скица на сградата, комбинирана скица от геодезическа фирма, мотивирано предложение от архитект за строеж, становище от ЕРП и документ за платена такса за виза. Обърнете внимание на мотивираното предложение от архитект – то трудно се издава от фирмите, изграждащи фотоволтаични централи, защото те не разполагат с такива специалисти. От друга страна, често и самите архитекти нямат подобен опит и допускат грешки в документите. Чести грешки са: липсата на размерите на фотоволтаиците, описание на метода на закрепването им; липса на изрично упоменаване дали произведената електроенергия е изцяло на собствена употреба и/или за продажба в заглавието на документа.

И още нещо важно: визата се обявява за публично обсъждане. Има 14-дневен срок, в който може да се подаде обжалване. Ако няма обжалвания, следва съгласуване на визата с ЕРП, като на енергоразпределителното дружество се предава цветно копие от документа в два екземпляра. Можете да вземете вече съгласуваната виза в 14-дневен срок.

Разрешение за строеж*

Заявление за разрешение за строеж се подава към местната община. Издаването му отнема около месец. За целта ще имате нужда от следните документи:

 • нотариален акт
 • данъчна оценка
 • скица на имот (цветна и оригинална).
 • скица на сграда (цветна и оригинална).
 • комбинирана скица (цветна и оригинална).
 • виза за проектиране (оригинал).
 • съгласувана виза за проектиране.
 • електрическа част от проекта (3 екземпляра подписани от всички проектанти).
 • архитектурна част от проекта (3 екземпляра подписани от всички проектанти).
 • конструктивна част от проекта (3 екземпляра подписани от всички проектанти).
 • количествено-стойностна сметка на проектанта (като отделен документ).
 • разрешение за строителство (на самата сграда).
 • разрешение за ползване (на самата сграда).
 • становище от ЕРП.
 • учредително за правото на строеж.
 • декларация от собственика за стойността на системата (свободен текст).

*В началото на 2023 г. бяха приети изменения на Закона за устройство на териториите, според които инсталациите за собствена консумация до 20 кВ нямат нужда от разрешение за строеж, а преминават в уведомителен режим (ЗУТ чл 151.)

Калкулатор: Колко ще спестиш от сметките си за ток, ако имаш соларни панели?
Колко можеш да спестиш, ако имаш соларни панели?

Използвай нашия калкулатор и пресметни!

Отвори калкулатора