Unieke natuur staat op veel plekken in Nederland ernstig onder druk. Sommige planten, dieren en insecten dreigen voorgoed te verdwijnen. Op sommige plekken is de natuur zelfs al onherstelbaar beschadigd. Een decennialange te hoge stikstofuitstoot is daar een van de grootste oorzaken van. 

Stistof protest op het dak van de Tweede Kamer
© Bram Willems / Greenpeace

Greenpeace heeft samen met jullie en duizenden andere Nederlanders de overheid jarenlang opgeroepen om zich in te zetten voor het beschermen van onze meest kwetsbare natuur en eindelijk werk te maken van de noodzakelijke omslag naar écht duurzame landbouw: de grootste nationale bron van stikstof. Want hoewel de overheid verplicht is onze natuur te beschermen heeft zij jarenlang nagelaten de stikstofuitstoot voldoende terug te dringen. Terwijl dat een keiharde noodzaak is om de meest kwetsbare natuur, onze lucht, ons water en de biodiversiteit gezond te houden.

Maar een concreet plan blijft tot op de dag van vandaag uit. Daarom is een rechtszaak het laatste middel om deze natuur te redden. Dit jaar eisen we via de rechter dat de stikstofuitstoot snel en drastisch wordt verminderd, zodat de natuurcrisis een halt wordt toegeroepen. En dat is hard nodig, want de tijd dringt! 

Wat hebben we tot nu toe allemaal gedaan? 

2019 – Start van de stikstofcrisis
De Raad van State oordeelt dat de ‘Programmatische Aanpak vermindering Stikstofdepositie’ (het PAS) onrechtmatig is omdat er toestemming werd verleend voor economische activiteiten zonder vooraf voldoende duidelijkheid te bieden dat de mogelijke schade hiervan aan natuur met maatregelen werd verminderd. Hiermee start de ‘officiële’ stikstofcrisis: duizenden projecten komen ineens stil te liggen. De ecologische en juridische problemen die voortkomen uit de decennialang te hoge stikstofuitstoot waren overigens al langer bekend.

2020 – Lancering Betaalbaar Beter Boerenplan
Greenpeace Nederland lanceert het Betaalbaar Beter Boerenplan om te laten zien dat een omslag in de landbouw met drastische krimp van de veestapel haalbaar en betaalbaar is, en een aantal maanden later is de achterliggende MKBA van Ecorys (de maatschappelijke kosten -batenanalyse) geüpdatet.

2021 – Greenpeace Nederland sommeert de Staat
Greenpeace Nederland sommeert de Staat en presenteert tijdens een persconferentie de bevindingen van ecologisch onderzoek waaruit blijkt dat stikstofaanpak van het kabinet onvoldoende is om de verslechtering van de meest kwetsbare natuur te stoppen. De sommatie wordt gesteund door WNF, Vogelbescherming Nederland, MOB, SoortenNL en Milieudefensie.

2021Boerenorganisaties sluiten zich aan bij sommatie
Ook acht boerenorganisaties vragen de overheid  om drastisch meer maatregelen te nemen om de stikstofuitstoot te verminderen. Zij steunen de juridische stappen die Greenpeace Nederland tegen de Staat heeft gezet.  

2021 – Oproep voor omslag duurzame landbouw
Greenpeace Nederland plaatst een advertentie in een groot Nederlands Dagblad met een oproep aan minister-president Rutte en minister Kaag om zich in te zetten voor natuurbescherming en de omslag naar écht duurzame landbouw. Ruim 100 organisaties steunen deze oproep.

2021 – Actie Greenpeace Nederland 
Greenpeace Nederland komt met een ludieke actie om aandacht te vragen voor de verslechterde staat van unieke natuur in Nederland. Door heel het land worden naambordjes afgeplakt die een relatie hebben tot de natuur: de Natuurweg-actie. Met als boodschap dat als er nu geen maatregelen worden genomen deze plant- en diersoorten er straks misschien wel niet meer zijn.

2021 – Rondetafelgesprek Tweede Kamer
Greenpeace Nederland schuift aan bij een rondetafelgesprek over stikstof in de Tweede Kamer. Tijdens dit overleg maken we aan de betrokken politici nogmaals duidelijk dat het nu of nooit is, en dat de meest kwetsbare natuur moet worden beschermd door de stikstofuitstoot snel terug te dringen. 

2021 – Grote actie Greenpeace Nederland
Greenpeace Nederland voert actie op het dak van het nieuwe Tweede Kamer-gebouw om de politiek op te roepen de natuurcrisis serieus te nemen en te keren. 

2022 – Coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ 
Het stikstofdoel voor 2035 uit de stikstofwet wordt hierin naar voren gehaald: in 2030 moet 74% van het oppervlak aan stikstofgevoelige natuur onder de kritische depositiewaarde worden gebracht en er komt een transitiefonds van 25 miljard euro.

2022 – Onderzoek meest urgente habitats
Unieke natuur staat op omvallen en moet al voor eind 2025 worden gered.  Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van Greenpeace Nederland door vooraanstaand ecoloog Roland Bobbink van onderzoekcentrum B-Ware. 

2022 –  Steun Groenboerenplan
Greenpeace Nederland steunt samen met honderden andere initiatieven en organisaties het Groenboerenplan met daarin 10 aanbevelingen voor een omslag naar duurzame landbouw.

2022 – Aan tafel met Remkes
Greenpeace Nederland schuift aan tafel bij bemiddelaar Johan Remkes om de stikstofimpasse te doorbreken. In dit gesprek hebben wij heel duidelijk gemaakt dat afstappen van de – in het coalitieakkoord – aangescherpte stikstofdoelen geen optie is voor de natuur en wij anders naar de rechter stappen.

2022 – Oproep aan Kabinet voor natuurherstel
Greenpeace Nederland plaatst samen met 63 organisaties die zijn aangesloten bij de #NietZonderNatuur-coalitie een oproep in meerdere landelijke dagbladen om het kabinet op te roepen door te gaan met natuurherstel. De steun voor deze oproep komt uit meerdere hoeken: banken, kerken, boeren, wetenschappers, bouwbedrijven en verkeersorganisaties. 

2023 – Tweede sommatie Staat
Greenpeace Nederland sommeert de Staat voor een tweede keer om de stikstofneerslag op de meest urgente habitats en leefgebieden snel terug te dringen.

2023 – Dagvaarding Staat
Het kabinet valt en daarmee komt het (ontoereikende) stikstofbeleid tot stilstand. De meest kwetsbare natuur kan niet langer wachten en Greenpeace Nederland dagvaardt de Staat

2023 – Een ‘Groene Start’ voor nieuwe Kamerleden
Namens ruim 90 organisaties die zijn aangesloten bij de #NietZonderNatuur-coalitie – van bouwbedrijf Heijmans tot de ANWB en verschillende natuur- en milieuorganisaties – delen we biologische kamerplantjes uit aan nieuwe Tweede Kamerleden. Op deze manier wordt aandacht gevraagd voor natuurbescherming vanwege het belang voor onze gezondheid, de woningbouw, landbouw en het klimaat. 

2024 – Urgentie te hoog, opnieuw stap naar de rechter
Greenpeace start een kort geding om de meest kwetsbare natuur voor eind 2025 te redden. Als de stikstofneerslag voor die tijd niet drastisch naar beneden gaat, dreigen we unieke plant- en diersoorten te verliezen. Dat is niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor ons als mens én  voor de boer. Want gezonde natuur zorgt voor de bestuiving van onze gewassen, zuiver- en voldoende drinkwater en schone lucht.