5 stycznia premier Beata Szydło otrzymała list otwarty wsprawie powstrzymania zmian w systemie ochrony przyrody i środowiska wPolsce podpisany przez 270 przedstawicielek i przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów, instytucji naukowych i ekspertów ochrony środowiska. Wśród sygnatariuszy listu znalazł się Robert Cyglicki, dyrektor Greenpeace Polska. Poniżej publikujemy treść listu.

Pani Beata Szydło
Prezes Rady Ministrów

Szanowna Pani Premier,

w imieniu organizacji pozarządowych, przedstawicieli samorządów, instytucji naukowych i ekspertów ochrony środowiska podpisanych pod niniejszym listem, jako reprezentanci społeczeństwa obywatelskiego, zwracamy się z apelem o niedokonywanie zmian w przepisach ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy Prawo ochrony środowiska w wersji zaproponowanej przez Ministerstwo Środowiska w listopadzie 2016 roku.

Polska jest krajem, który odniósł niezwykły sukces ekologiczny, co wielokrotnie podkreślał obecny Minister Środowiska Jan Szyszko. W ciągu ostatnich 27 lat rozwiązano wiele istotnych problemów ochrony środowiska, znacząco zmniejszono emisję wielu zanieczyszczeń i wzmocniono ochronę przyrody ojczystej. Stało się to możliwe dzięki stworzeniu nowoczesnego, apolitycznego systemu zarządzania zasobami przyrodniczymi i zaangażowaniu obywateli naszego kraju działających w ramach organizacji pozarządowych i samorządów. Proponowane zmiany spowodują, że ten wielki dorobek ulegnie degradacji.

Największym zagrożeniem związanym z proponowanymi zmianami będzie zablokowanie w Polsce korzystania z funduszy europejskich przeznaczonych na wszystkie inwestycje wymagające procedury ocen oddziaływania na środowisko. Dotyczy ona bardzo wielu rodzajów przedsięwzięć wymagających dofinasowania ze strony UE. Jest to spowodowane nieuzasadnionym i zbyt daleko idącym, niezgodnym z normami prawa europejskiego i Konwencji z Aarhus (Polska jest jej stroną), ograniczeniem możliwości udziału organizacji pozarządowych w postępowaniach w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Wprowadzenie zaproponowanych zmian doprowadzi także do tego, że polskie rodziny i lokalne społeczności staną się bezradne wobec planów wielkich korporacji. Dobro, jakim jest ojczysta przyroda, zostanie poważnie zagrożone, bez możliwości kontroli społecznej nad postępowaniem inwestorów.

Poprawa jakości środowiska w Polsce nie byłaby możliwa bez zaangażowania samorządów lokalnych i regionalnych. Dzięki ustaleniu priorytetów działań na tym poziomie i współpracy gmin z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej było możliwe przeprowadzenie tysięcy projektów zmniejszających presję na środowisko przyrodnicze. Proponowane zmiany poprzez przeniesienie zarządzania Wojewódzkim Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na szczebel centralny radykalnie zablokują skuteczne działania samorządów lokalnych i zmniejszą ich gotowość do prowadzenia działań w tym obszarze.

Zwracamy także uwagę, że wprowadzenie proponowanych zmian oznacza brak kontroli nad działaniem Lasów Państwowych. Podmiot ten zarządza dobrem ogólnospołecznym, jakim są polskie lasy, zajmujące niemal 30% powierzchni kraju. Proponowane zmiany ograniczą możliwość nie tylko prowadzenia publicznej i społecznej kontroli nad gospodarką leśną, ale również swobodnego korzystania z lasów milionom Polaków. Jest to bowiem projekt faktycznego „sprywatyzowania” dóbr publicznych przez jedno przedsiębiorstwo.

Pani Premier, wobec wielkich wyzwań, jakie w XXI wieku stoją przed ochroną środowiska, istniejący system zarządzania środowiskiem może i powinien być poprawiany oraz ulepszany. Wymaga to jednak szerokiej debaty publicznej, zaangażowania ekspertów i interesariuszy reprezentujących różne interesy, w tym samorządów lokalnych i organizacji społecznych. Tryb przedstawienia i zakres omawianych zmian w ustawach dotyczących systemu ochrony środowiska nie spełnia tych warunków i zamiast przyczynić się do poprawy skuteczności działań we wspomnianym zakresie doprowadzi do pogłębienia dezintegracji i degradacji tego systemu.

Z poważaniem:

1. Anna Amirowicz, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński
2. mgr inż. Karolina Anwajler, doktorant Instytut Architektury Krajobrazu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
3. prof. dr hab. Andrzej Baranowski, emerytowany prof. Politechniki Gdańskiej, prof. Sopockiej Szkoły Wyższej
4. dr hab, Adam Barcikowski, emerytowany prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
5. Piotr Barczak, Europejskie Biuro Ochrony Środowiska
6. dr hab. Maciej Bartos, prof. UŁ, Katedra Badania Różnorodności Biologicznej, Dydaktyki i Bioedukacji, Uniwersytet Łódzki
7. Robert Biedroń, prezydent miasta Słupska
8. Piotr Bielski, socjolog, prezes Fundacji Jogini Śmiechu
9. Aleksandra Bilewicz, redaktorka naczelna czasopisma „Nowe Peryferie”
10. Dorota Bonk-Hammermeister, filozof, prezes zarządu Stowarzyszenia Prawo do Miasta, Poznań
11. Monika Brodzka, prezes Dolnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu
12. Maria Jolanta Brykczyńska, prezes Stowarzyszenia na rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej „Siedlisko” w Lubochni
13. Sławomir Brzózek, prezes zarządu Fundacji Nasza Ziemia
14. Beata Budzik, Małopolskie Towarzystwo Oświatowe
15. dr Dariusz Bukaciński, prezes zarządu Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (OTOP)
16. dr inż. Sławomir Chmielewski, pracownik naukowy17. dr hab. Damian Chmura, prof. ATH, Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska ATH w Bielsku-Białej18. dr hab. Jarosław Chyb, Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie19. dr hab. Przemysław Chylarecki, prof. nadzw., Muzeum i Instytut Zoologii, Polska Akademia Nauk; Fundacja Greenmind20. Paulina Chyrc, obywatelka21. Magdalena Ciepielewska, obywatelka22. dr Agata Cieszewska, Katedra Architektury Krajobrazu SGGW, wiceprzewodnicząca Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu23. Michał Cieślik, DUET Sp. J. Konopka, Pełka24. Robert Cyglicki, dyrektor Fundacji Greenpeace Polska25. dr hab. Jarosław Czochański, prof. UG, Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański26. Monika Czuchra, Zakład Ekologii Behawioralnej, Instytut Biologii Środowiskowej, Uniwersytet Wrocławski27. dr Beata Czyż, Uniwersytet Wrocławski28. dr Zygmunt Dajdok, Zakład Botaniki, Instytut Biologii Środowiskowej, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski29. dr Piotr Dąbrowski, przewodniczący Komisji Ochrony Przyrody Oddziału Akademickiego PTTK w Krakowie30. dr Alicja Derkowska, Małopolskie Towarzystwo Oświatowe31. Katarzyna Dmochowska, specjalista ds. ochrony środowiska32. prof. dr hab. inż. Andrzej Drabiński, emerytowany prof. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu33. dr Ewa Drąg-Kozak, Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
34. dr hab. Małgorzata Duda, Zakład Endokrynologii, Instytut Zoologii, Uniwersytet Jagielloński
35. Magdalena Dul-Komosińska, prezes zarządu Fundacji WWF Polska
36. dr Piotr Dwojacki, WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Stowarzyszenie Gdańsk Obywatelski
37. Ewa Dziekońska, Eko-Kobieta Roku 2016 w województwie śląskim
38. prof. zw. dr hab. Wiesław Fałtynowicz, Uniwersytet Wrocławski
39. Przemysław Filar, prezes Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia
40. dr hab. Izabella Franiel, Katedra Ekologii, Uniwersytet Śląski
41. Artur Furdyna, Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy
42. Joanna Furmaga, prezes Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
43. Radosław Gawlik, prezes Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA
44. Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego
45. Hanna Gill-Piątek, aktywistka miejska, działaczka społeczna, ekspertka z zakresu rewitalizacji miast
46. Jakub Jerzy Gogolewski, obywatel47. Grzegorz Gołębniak, Zielona Ewolucja
48. Rafał Górski, prezes Instytutu Spraw Obywatelskich
49. mgr inż. arch. Małgorzata Grabowska-Snarska, Stowarzyszenie OKOLICA
50. dr Maciej Grabowski, były minister środowiska
51. prof. dr hab. Adam Grobler, Instytut Filozofii UO, Komitet Nauk Filozoficznych, Polska Akademia Nauk
52. Urszula Grochowska, obywatelka
53. Andrzej Grochowski, obywatel
54. prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński
55. Paweł Grzybowski, członek zarządu Klubu Gaja
56. dr Justyna Gutowska, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński
57. Roman Guziak, prezes Stowarzyszenia Ekologicznego „Etna”
58. dr Izabela Hajdamowicz, Katedra Zoologii, Instytut Biologii Uniwersytet Przyrodniczo–Humanistyczny w Siedlcach
59. Paweł Augustynek Halny, Przyjaciele Raby / Przyjaciele Dunajca
60. dr Lucyna Hałupka, Stacja Ornitologiczna, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski
61. Jerzy Hardie-Douglas, burmistrz miasta Szczecinek
62. Marcin Harembski, Społeczny Monitor Atomowy
63. Health and Environment Alliance (HEAL)
64. prof. dr hab. Jacek Herbich, emerytowany prof. Uniwersytetu Gdańskiego
65. Arnold Hochuł, obywatel
66. prof. dr hab. Lilla Hryniewiecka, emerytowany prof. zwyczajny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
67. dr Ewa Jabłońska, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
68. Karolina Jabłońska-Stanek, architekt krajobrazu
69. dr Marcelina Janik, Zakład Biochemii Glikokoniugatów, Instytut Zoologii, Uniwersytet Jagielloński
70. dr hab. Tomasz Janiszewski, Katedra Badania Różnorodności Biologicznej, Dydaktyki i Bioedukacji, Uniwersytet Łódzki
71. Edyta Jaroszewska-Nowak, Ekoland Oddział Zachodniopomorski
72. Michał Jaśkiewicz, CEO i fundator Ansee Consulting
73. prof. dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler, kierownik Zespołu Ochrony Atmosfery, Politechnika Warszawska
74. dr Łukasz Kaczmarek, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
75. Danuta Kaczyńska, dyrektor sekretariatu Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (OTOP)
76. dr hab. Łukasz Kajtoch, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt, Polska Akademia Nauk w Krakowie
77. Natalia Kalata, DUET Sp. J. Konopka, Pełka
78. dr Anna Kalinowska, członek Komisji Edukacji i Komunikacji Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody
79. inż. Aleksandra Kamińska-Popek, Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
80. Jarosław Kapsa, pracownik samorządowy, Częstochowa81. dr hab. inż. Zbigniew M. Karaczun, prof. SGGW, Katedra Ochrony Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie82. dr Andrzej Kassenberg, współzałożyciel Fundacji Instytut na rzecz wiceprzewodniczący Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko Ekorozwoju,83. dr Stanisław Kędzia, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polska Akademia Nauk84. Barbara Kijewska, adiunkt, Instytut Politologii, Uniwersytet Gdański85. prof. dr hab. inż. Janusz Kindler, były dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska86. mgr inż. Artur Klaczak, Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie87. dr Beata Klimek, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński88. prof. dr hab. Hanna Kmita, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu89. Beata Kojtek, członek zarządu Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (OTOP)90. Witalis Konopka, DUET Sp. J. Konopka, Pełka91. Jadwiga Kopeć, wiceprezes Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Wschodnio-Pomorskiego92. dr hab. Paweł Koperski, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski93. dr Julita Korczyńska, Pracownia Etologii, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego94. mgr Barbara Korwel-Lejkowska, Katedra Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska, Instytut Geografii, Uniwersytet Gdański95. dr hab. Wiktor Kotowski, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, Stowarzyszenie Centrum Ochrony Mokradeł96. Beata Kowalska, Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński97. dr Maciej Kozakiewicz, Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła98. Dariusz Kozerawski, obywatel99. Jarosław Krajewski, wiceprezes zarządu Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (OTOP)100. dr hab. Paulina Kramarz, adiunkt, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński101. dr hab. inż. Andrzej Kraszewski, prof. PW, były minister środowiska102. dr Jarosław Krogulec, kierownik ds. ochrony przyrody w Ogólnopolskim Towarzystwie Ochrony Ptaków (OTOP)103. dr hab. Jakub Kronenberg, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki104. Zenon Kruczyński, koalicja Niech Żyją!105. Irena Krukowska-Szopa, prezes Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja”106. Mariusz Krynicki, inspektor ds. leśnictwa i ochrony środowiska, Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój107. Miłka Księska, obywatelka108. Dominik Księski, przedsiębiorca109. dr hab. Daniel Kubisz, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt, Polska Akademia Nauk w Krakowie110. Jacek Kucharczyk, prezes zarządu Instytutu Spraw Publicznych111. dr Ryszard Kulik, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot112. prof. dr hab. Zbigniew W. Kundzewicz, Instytut Środowiska Rolnego i Leśnego, Polska Akademia Nauk, członek korespondent PAN113. Krzysztof Kus, dyrektor Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych114. Bartosz Kwiatkowski, dyrektor Fundacji Frank Bold115. dr Marta Labocha-Derkowska, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński116. dr Witold Lenart, członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska117. Ewa Leś, Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA118. Piotr Lewandowski, Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych119. mgr Wojciech Lewandowski, Nature Service, Wrocław120. Elżbieta Lubomska-Skrzypczak, obywatelka121. dr Edyta Łaszkiewicz, pracownik naukowy122. Jadwiga Łopata, laureatka nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel)123. dr hab. inż. Ewa Łuszczek-Trojnar, Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie124. Beata Maciejewska, pełnomocniczka prezydenta miasta Słupska ds. zrównoważonego rozwoju i zielonej modernizacji miasta125. dr inż. Bartosz Macikowski, Politechnika Gdańska126. Waldemar Madej, GEOS consulting Zakład Ochrony Środowiska, były członek mazowieckiej, regionalnej Komisji OOS127. dr. rer. nat. Magdalena Main-Knorn, German Aerospace Center Earth Observation Center128. Wanda Majewska, Partia Zieloni129. Konrad Malec, ornitolog i herpetolog130. Karolina Maliszewska, prezeska Fundacji Sendzimira131. Duśka Markowska-Resich, reżyserka filmowa, teatralna i operowa132. Jolanta Matiakowska-Karmańska, dziennikarka, Klub Publicystów Ochrony Środowiska133. dr Miłosz A. Mazur, Centrum Studiów nad Bioróżnorodnością, Uniwersytet Opolski134. Lech Mergler, publicysta i wydawca, prezes zarządu federacji Kongres Ruchów Miejskich135. miasto Słupsk136. miasto stołeczne Warszawa137. dr Łukasz Michalczyk, Instytut Zoologii, Uniwersytet Jagielloński138. Joanna Mieszkowicz, prezes zarządu Fundacji Aeris Futuro139. prof. dr hab. Tomasz Mikołajczyk, koordynator naukowy, Fundacja Salmonidae, Pracownia Ekspertyz i Badań Ichtiologicznych PEBI140. dr Andrzej Mikulski, Uniwersytet Warszawski141. dr Małgorzata Mitrus, Uniwersytet Opolski142. dr Sławomir Mitrus, Uniwersytet Opolski143. dr Józef Musiał, biolog144. Kamila Musiatowicz, Fundacja alter eko145. prof. dr hab. inż. Marek Nawalany, kierownik Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska, Politechnika Warszawska146. prof. dr hab. Wojciech Niedbała, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu147. dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak, dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; prezes Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu (SPAK)148. Hanna Niedźwiecka-Pasternak, architekt krajobrazu149. mgr inż. arch. kraj. Tomasz Niewczas, założyciel i administrator Projektu Zielony Żoliborz150. Zdzisław Nitak, Fundacja GAP Polska, Plan Globalnego Działania na rzecz Ziemi151. dr hab. Arkadiusz Nowak, prof. Uniwersytetu Opolskiego152. Beata Nowak, członkini zarządu Fundacji Zielone Światło, redaktor naczelna „Zielonych Wiadomości”153. dr inż. Michał Nowak, Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie154. dr hab. Tomasz Jan Nowak, emerytowany prof. UWr i UP we Wrocławiu, emerytowany dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego155. prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki, były minister środowiska, założyciel i prezes Fundacji EKOFUNDUSZ156. dr hab. Piotr Nowicki, adiunkt, Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego157. Jakub Nowotarski, prezes Stowarzyszenia Akcja Miasto158. dr Janusz Okrzesik, były poseł i senator, samorządowiec, Akademia Ignatianum159. dr hab. Ziemowit Olszanowski, prof. UAM, Zakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu160. Michał Olszewski, dziennikarz161. Michał Olszewski, zastępca prezydenta miasta stołecznego Warszawy162. dr hab. Anna Orczewska, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Ekologii, Uniwersytet Śląski163. Beata Orłowska, Stacja Ornitologiczna, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski164. Ewa Karolina Osowska, prezes Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Mazowieckiego165. Wojciech Owczarz, prezes zarządu Fundacji Ekologicznej ARKA166. Danuta Pająk-Bener, prezes Polskiego Klubu Ekologicznego167. dr Agnieszka Pajdak-Stós, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński168. dr Jerzy Parusel, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska169. Zofia Pasternak-Wietrzna, prezes zarządu Fundacji Planeta170. mgr Alicja Pawelec, Zakład Hydrobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski171. dr hab. inż. Jan Piekarczyk, prof. UAM, Zakład Kartografii i Geomatyki, Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu172. dr Barbara Pietrzak, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski173. prof. dr hab. Joanna Pijanowska, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski174. Emilia Piotrowska, Warszawski Alarm Smogowy175. Grzegorz Piskalski, prezes zarządu Fundacji CentrumCSR.PL176. dr Monika Podgórska, Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach177. Ewa Podlesińska, Polski Klub Ekologiczny Okręg Wschodnio-Pomorski178. Ewa Podolska, dziennikarka, Radio TOK FM179. dr hab. Władysław Polcyn, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu180. Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone”181. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Popek, kierownik Katedry Ichtiobiologii i Rybactwa, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie182. dr hab. Jarosław Popiel, prof. UP, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu183. Marcin Popkiewicz, analityk megatrendów, autor portalu Ziemia na rozdrożu184. mgr inż. Anna Popów-Nowicka, Arboretum – Ośrodek Badań Dendrologicznych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu185. dr hab. Małgorzata Prajer, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt, Polska Akademia Nauk w Krakowie186. dr Zofia Prokop, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński187. prof. dr hab. Ewa Przyboś, Instytut Systematyki i ewolucji Zwierząt, Polska Akademia Nauk w Krakowie188. dr hab. Roman Przymusiński, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu189. mgr inż. Jowita Pyszczek, Instytut Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu190. prof. dr hab. Elżbieta Pyza, prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika191. dr hab. Zofia Rączkowska, prof. IGiPZ Zagospodarowania, Polska Akademia Nauk PAN, Instytut Geografii i Przestrzennego192. Jakub Rok, pracownik naukowy Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych, Uniwersytet Warszawski193. Ewa Romanow-Pękal, prezes zarządu Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa194. Michał Rosa, obywatel195. sir Julian Rose, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC)196. dr Zuzanna M. Rosin, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu197. dr inż. Edyta Rosłon-Szeryńska, Katedra Architektury Krajobrazu, SGGW w Warszawie, radna gminy Wilga, powiat garwoliński198. dr hab. Adam Rostański, Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, Uniwersytet Śląski199. dr inż. arch. Tomasz Rozwadowski, prezes Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Wschodnio – Pomorskiego200. dr Anna Rusińska, botanik201. Piotr Rymarowicz, prezes zarządu Towarzystwa na rzecz Ziemi202. prof. dr hab. Barbara Rzebik-Kowalska, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt, Polska Akademia Nauk w Krakowie203. dr hab. inż. arch. Aleksandra Sas-Bojarska, prof. PG, Przewodnicząca Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko w Gdańsku204. dr hab. Edyta Sierka, specjalista ochrony środowiska. Uniwersytet Śląski205. dr inż. Daniel Skarżyński, Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone”206. dr Michał Skóra, pracownik naukowy207. prof. dr hab. Piotr Skubała, Katedra Ekologii, Uniwersytet Śląski208. dr Jarosław F. Słoń, biolog ewolucyjny, ekolog, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski209. Krzysztof Smolnicki, prezes zarządu Fundacji EkoRozwoju210. Ewa Smuk-Stratenwerth, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalnego ZIARNO211. Robert Sobolewski, doktorant Instytutu Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu212. dr hab. inż. Magdalena Socha, Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie213. prof. dr hab. Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk, Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie214. Maria Staniszewska, skarbnik Polskiego Klubu Ekologicznego215. dr Wojciech Staszek, Katedra Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska, Instytut Geografii, Uniwersytet Gdański216. mgr inż. Aleksandra Staszewska, doktorant w Instytucie Architektury Krajobrazu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu217. Iwona Stawowczyk, biolog218. dr Krzysztof Stawowczyk, biolog i botanik219. Patrycja Stefańska, architekt krajobrazu220. prof. dr hab. Piotr Stepnowski, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, Uniwersytet Gdański221. dr Marcin Stoczkiewicz, Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi222. Stowarzyszenie My-Poznaniacy223. Stowarzyszenie Ochrony Przyrody Smogorniak224. dr inż. Marzena Suchocka, Katedra Architektury Krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie225. prof. dr inż. Wojciech Suchorzewski, Politechnika Warszawska226. Ewa Sufin-Jacquemart, Fundacja Strefa Zieleni227. Paweł Sulik, dziennikarz, Radio TOK FM228. Jolanta Swinarska, prezes Międzynarodowego Towarzystwa Uprawy i Ochrony Drzew229. prof. dr hab. Ewa Symonides, była przewodnicząca Państwowej Rady Ochrony Przyrody, była główny konserwator przyrody, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska230. dr inż. Paweł Szczerbik, Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie231. Wanda Szcześniak, obywatelka232. Joanna Szczęśniak-Wesołowska, geolog233. dr Anna Szczuka, Pracownia Etologii, Instytut Biologii Doświadczalnej234. Dariusz Szwed, Zielony Instytut235. Wojciech Szymalski, prezes Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju236. Czesław Śleziak, były minister środowiska237. mgr inż. Małgorzata Świąder, Katedra Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu238. prof. dr hab. Barbara Tokarska-Guzik, Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, Uniwersytet Śląski239. Wiesław Tomaszewski, prezes Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Pomorsko-Kujawskiego240. dr inż. Piotr Topiński, dziennikarz, Portal Opinii241. Aleksandra Walczyńska, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński242. dr inż. Ewa Walter, Instytut Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu243. mgr inż. Agata Wałek, architekt krajobrazu, dendrolog244. prof. dr hab. Jerzy Weber, dyrektor Instytutu Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu245. Maria Weber, członek zarządu Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Wschodnio-Pomorskiego246. dr inż. Marta Weber-Siwirska, adiunkt w Instytucie Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, prezes Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”247. prof. dr hab. January Weiner, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński248. Andrzej Wesołowski, geolog249. prof. dr hab. Tomasz Wesołowski, Pracownia Biologii Lasu, Uniwersytet Wrocławski250. prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski, Instytut Oceanologii, Polska Akademia Nauk w Sopocie251. Michał Wilczyński, były wiceminister środowiska252. dr Marta Wiśniewska, obywatelka253. Grzegorz Wojsław, Komisja Zarządzania Ekosystemami, Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN)254. Krzysztof A. Worobiec, Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Mazur „Sadyba”255. Piotr Woźnicki, Ekoland Zarząd Główny256. mgr inż. Agnieszka Wójcik, Zakład Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Rzeszowski257. dr inż. Katarzyna Wróblewska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu258. dr inż. Roman Wróblewski, Politechnika Wrocławska259. dr hab. Dariusz Wysocki, prof. US, Instytut Badań nad Bioróżnorodnością, Uniwersytet Szczeciński260. Maciej Zacher, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach261. dr Marta Zakrzewska, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński262. Ryszard Zakrzewski, były dyrektor Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowiskow Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, zastępca przewodniczącego Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko263. Beata Zielińska-Tubacka, obywatelka264. dr hab. Jan Zarzycki, prof. UR, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie265. dr inż. Monika Ziemiańska, Instytut Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu266. Aleksandra Zienkiewicz, przewodnicząca Stowarzyszenia Ochrony Drzew „miasto Drzew”267. dr hab. Marcin Zych, Uniwersytet Warszawski268. dr hab. inż. Barbara Żarska, prof. SGGW, kierownik Katedry Ochrony Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie269. dr hab. Roman Żurek, Instytut Ochrony Przyrody, Polska Akademia Nauk w Krakowie270. prof. dr hab. Tomasz Żylicz, Uniwersytet Warszawski

List otwarty do Premier Beaty Szydło w sprawie powstrzymania zmian w systemie ochrony przyrody i środowiska wPolsce