Regeringen er nu - 6 måneder efter Klimakommissionen fremlagde deres rapport - endelig kommet med dens udspil i form af ”Energistrategi 2050”.

Strategien har ingen nye nationale målsætninger. Man fremskriver, hvad man håber, at de foreslåede initiativer vil føre til. Eksempelvis forventer regeringen, at bruttoenergi-forbruget vil være reduceret med 6 % i 2020 i forhold til 2006. Men energibesparelserne burde være 3 gange større.
Kulforbruget fremskrives til at blive godt 1/3 lavere i 2020 uden forslag til ændring af rammebetingelser, som gør det realistisk. DONG’s direktør Anders Eldrup har meldt klart ud: ”Vi vil meget gerne lave en omstilling til grøn energi, men vi vil kun lave den, hvis vi kan tjene penge på den”. Og konkret planlægger han at omstille fra biomasse til kul på Avedøre 2 fra 1. april. Det er desværre ikke en aprilsnar.

Regeringen udelukker ikke at anvende kulkraft med CCS, og løber dermed fra dens mange gange fremførte vision om et Danmark uafhængig af fossile brændsler i 2050. Målet bør være et Danmark 100 % baseret på vedvarende energi inden 2050 – et mål som der er massiv folkelig opbakning bag.

Det er helt uacceptabelt, at der ikke foreligger en baggrundsrapport med dokumentation for strategiens fremskrivninger og tal. Klima- og energiministeriet har meddelt, at en sådan ikke findes, og at man ikke har planer om at lave en.

I ”Energistrategi 2050” skriver man, at ”Med regeringens forslag til initiativer er Danmark godt på vej mod at opfylde den danske klimaforpligtelse i perioden 2013-2020,…”. Men man angiver ikke, hvilken CO2-reduktion de foreslåede initiativer forventes at føre til i 2020.

De alt for beskedne initiativer især på transportområdet – og et olieforbrug, der derfor ikke er mindre i 2020 – betyder, at Danmark langt fra når den 20 % reduktion i den ikke-kvoteomfattede sektor i 2020, som vi skal nå med EU’s 20 % mål. Og milevidt fra at kunne nå et højere mål, der bliver følgen, hvis EU hæver målet til 30 %, som regeringen siger, at den støtter.