Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Bæredygtig fiskeri

Side - 20. september, 2010
90% af verdens fiskebestande er overfiskede, fisket til det absolut maksimale eller udtømte. Samtidig døjer fiskeriet med store mængder bifangster af fx hajer, skildpadder og havfugle, piratfiskeri og ødelæggelse af koral og stenrev. Rækken af problemer for et fremtidig fiskeri er lang, men heldigvis er der også en lang række løsninger.

Bundtrawler på 650 meter

 

Overfiskeri er i dag den største trussel mod en lang række fiskebestande. Andre problemer spiller imidlertid også en vigtig rolle på mængden af fisk i verdenshavene.Temperaturstigninger, forsuring af havet på grund af de kraftigt forhøjede niveauer af CO2 i vores atmosfære, udvinding af ressourcer fra havet samt forurening udgør ligeledes en trussel.

Løsningerne ligger lige for. Et skift til naturskånsomt fiskeri og oprettelsen af havreservater. Havreservater giver fiskene og naturen i havet steder hvor disse kan udvikle sig naturligt. Et sted hvor fiskene så at sige har helle.

De fiskeredskaber fiskerflåden fisker med i dag, må samtidig udskiftes med mere selektive og naturskånsomme redskaber. Dette vil sætte en stopper for den store mængde fisk, hajer, skildpadder og andre dyr i havet der dagligt fanges og smides ud døde eller døende. Nogle redskaber må helt forbydes.

Greenpeace arbejder for en beskyttelse af verdenshavene i form af havreservater, hvor de overfiskede bestande og det hårdt pressede økosystem kan få et åndehul. I Danmark lægger vi meget vægt på, at regeringen beskytter de såkaldte Natura 2000-områder fuldstændigt. Og samtidig opretter flere havreservater med afsæt i de forpligtigelser Danmarks har i EU og globalt.

Natura 2000-områderne er et netværk af områder, der er udpeget som særligt beskyttelsesværdige, fordi de huser en særlig følsom natur eller følsomt dyreliv.
Samtidig kræver vi, at supermarkederne lever op til deres miljømæssige ansvar, og ikke sælger fisk og skaldyr, der stammer fra overfiskede bestande eller ubæredygtigt fiskeri, men sikre bæredygtige fisk- og skaldyrsprodukter.