За две години и половина са регистрирани 62 превишения на нормите за този замърсител. Централата, свързвана с Христо Ковачки, е работила в 59 от случаите

От май 2021 г. насам Димитровград страда от редовно обгазяване със серен диоксид. Този период съвпада с възобновяването на работата на местната централа „Марица 3“, която произвежда ток от въглища – процес, при който се генерира серен диоксид, наред с други замърсители като азотни оксиди и прах. За две години и половина в града са отчетени 62 превишения на нормите за серен диоксид. Те са регистрирани от официалната измервателна станция за качество на въздуха в Димитровград – „Димитровград – АИС Раковски“, администрирана от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) и измерваща замърсителите фини прахови частици, озон, азотен диоксид, серен диоксид. 

В 59 от тези случаи ТЕЦ „Марица 3“ е била в експлоатация. Това показва проверка на „Грийнпийс“ – България, която сравнява данните за дните и часовете на регистрираните превишения с данните на Европейската мрежа на операторите на електропреносни мрежи ENTSO-E за периодите на работа и натовареността на големите инсталации за производство на ток в Европа. 

ТЕЦ “Марица 3” на 21 ноември 2023 г. – веднага след пускане на централата от котелното излизат огромни количества неорганизирани емисии.
© Дишай, Димитровград

Замърсяването със серен диоксид се измерва и за него са въведени пределно допустими стойности, защото съществуват сериозни доказателства за токсичното въздействие върху здравето при излагане на този замърсител. Те включват респираторни състояния като хронична обструктивна белодробна болест, бронхит и заболявания като инсулт, сърдечносъдови заболявания и (чрез фините прахови частици) рак на белия дроб. При реакция на серния диоксид с водни молекули в атмосферата се образува сярна киселина – основният компонент на киселинните дъждове, които са вредни за растенията и животните.

Връзката между замърсяването на въздуха в Димитровград и работата на ТЕЦ „Марица 3“, свързвана с енергийния бизнесмен Христо Ковачки, е многократно посочвана и от контролния орган – Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково.

ТЕЦ „Марица 3“ на 21 ноември 2023 г. – веднага след пускане на централата от котелното излизат огромни количества неорганизирани емисии.
© Източник: граждани от Димитровград

Именно РИОСВ – Хасково през пролетта на 2022 г. установи редица нарушения на разрешителното за работа на ТЕЦ „Марица 3“ и я затвори принудително. Централата обжалва мярката и съдът ѝ позволи да работи, докато делото тече. На заседание на 21 ноември 2023 г. се очаква разглеждане на техническа експертиза за състоянието на инсталацията. 

В община Димитровград живеят и работят 45 000 души, заложници на регулярно замърсяване на въздуха. Тяхното право да дишат чист въздух зависи от това дали ще издържи в съда мярката на РИОСВ – Хасково за принудителното затваряне на серийния нарушител.

Началото на обгазяването през 2021 г. съвпада с изваждането на ТЕЦ „Марица 3 от студения резерв на страната

Хроничните проблеми със замърсяването на въздуха започват с пускането в експлоатация на ТЕЦ „Марица 3“, която до май 2021 г. е част от студения резерв на страната

ТЕЦ Марица 3“ на 29 юли 2021 г., когато е превишен аларменият праг за серен диоксид от 500 µg/m3, измерен в три последователни часа.
© Дишай, Димитровград

До края на календарната 2021 г. от официалната измервателна станция за качество на въздуха в Димитровград са регистрирани 30 превишения на средночасовата пределно допустима норма за концентрация на серен диоксид от 350 µg/m3 и е надвишен общият брой допустими превишения за една календарна година, чийто брой е 24. ТЕЦ „Марица 3“ не е работила само в един от тези случаи.  

През същата 2021 г. са регистрирани две превишения на средноденонощната норма от 125 µg/m3 – на 28.04.2021 г. и на 29.07.2021 г. При първия случай – на 28.04.2021 г., ТЕЦ „Марица 3“ не е работила и според РИОСВ – Хасково превишението вероятно се дължи на пренос на замърсяване от енергийния комплекс „Марица Изток“ при посока на вятъра от изток-североизток. При втория случай обаче – на 29.07.2021 г., ТЕЦ „Марица 3“ е работила и освен превишението на средноденонощната норма е регистрирано и двойно превишение на алармения праг за серен диоксид. 

Югоизточният регион в България, където се намира и Димитровград, е последният регион в Европейския съюз, който страда от свръхзамърсяване със серен диоксид. Това се дължи на концентрацията на въглищни централи в комплекса „Марица изток“ и на ниското качество на въглищата от „Мини Марица-изток“.

Фактът, че замърсителите са няколко, не може да бъде индулгенция за нито един от тях. 

Именно за нарушение на средноденонощната норма Съдът на Европейския съюз постановява решение срещу България по дело от 2019 г. и ясно напомня, че не може да има компромиси с човешкото здраве

За сравнение, в предходните две години, преди ТЕЦ „Марица 3“ да заработи отново, нито веднъж не е надхвърлен допустимият брой превишения на нормите за календарна година. През 2019 г. автоматичната измервателна станция в Димитровград отчита само 4 превишения на средночасовата норма от 350 µg/m3 и нито едно превишение на средноденонощната норма от 125 µg/m3. В рамките на 2020 г. няма никакви регистрирани превишения на нормите.

През 2022 г. замърсяването продължава с пълна пара

На 7 април 2022 г. точно след разпалване на инсталацията на ТЕЦ „Марица 3“ са регистрирани три последователни часа с превишения на алармения праг за замърсяване със серен диоксид от 500 µg/m3. РИОСВ – Хасково спира принудително ТЕЦ „Марица 3“ заради нарушенията на нормите за качеството на въздуха, след като установява поредица от нарушения на закона и на разрешителното ѝ за работа. Централата обжалва мярката и съдът ѝ позволява да работи, докато делото тече.

ТЕЦ „Марица 3“ продължава да оперира, след като съдът позволява на централата да работи, докато тече делото.
© „Грийнпийс“ – България

На 10 септември 2022 г. само за 12 часа в Димитровград са регистрирани пет превишения на средночасовата норма за серен диоксид, което води до надвишаване и на средноденонощната норма. Три от тези стойности преминават дори алармения праг от 500 µg/m3, измерен в три последователни часа, с най-висока стойност от 2002.42 µg/m3. Обмисля се евакуацията на града, но не се стига до такава мярка. РИОСВ – Хасково отново иска временно спиране на ТЕЦ „Марица 3“.

В Димитровград са регистрирани и най-скорошните превишения на алармения праг за замърсителя серен диоксид от 500 µg/m3 – отново през 2021 г. и 2022 г., както показва справка в Националната система за контрол на качеството на атмосферния въздух в реално време на ИАОС. 

Справка в сайта на ИАОС, показваща, че последните регистрирани превишения на алармения праг за серен диоксид са в гр. Димитровград.
© Източник: ИАОС – Национална система за контрол на качеството на атмосферния въздух в реално време.

Под таблицата на същата уебстраница от ИАОС посочват: „Чувствителни групи от населението, включително такива с потенциална чувствителност към събитието: деца, възрастни и хора с астма, сърдечно съдови или хронични белодробни заболявания.“

Дейността на ТЕЦ „Марица 3“ поставя под риск цялата енергетика на страната, обявяват впоследствие тогавашните министри на енергетиката и на околната среда – Росен Христов и Росица Карамфилова. Те обясняват, че въглищните централи в България работят благодарение на дерогация от страна на ЕК, която позволява 3 средноденонощни превишения на нормите за серен диоксид и 24 средночасови. С регистрираното замърсяване от ТЕЦ „Марица 3“ вече са достигнати позволените 3 средноденонощни превишения на нормите и има 23 средночасови. За да се избегнат нови нарушения, ТЕЦ „Марица 3“ спира работа до края на 2022 г. 

Данните посочват ясна корелация между увеличеното замърсяване след май 2021 г. и през цялата 2022 г. и производствената дейност на ТЕЦ „Марица 3“. Такова значително замърсяване не е било достигано преди ТЕЦ „Марица 3“ да заработи отново, само с пренос от Маришкия басейн. 

2023 г. – нова година, нов проблем

През 2023 г. проблемът с обгазяването със серен диоксид остава, като превишенията на средночасовата норма са девет до средата на ноември. ТЕЦ „Марица 3“ работи при осем от тези случаи. Тази цифра, значително по-малка от предходните години, се дължи най-вече на факта, че в продължение на пет месеца (от април до септември) централата почти не е работила. 

През настоящата година става все по-съществен проблемът на централата с т.нар. неорганизирани емисии – непречистени отпадъчни газове от горенето на въглища, които излизат от компрометирани участъци на сградите, вместо от комините оборудвани с пречистващи съоръжения. Неорганизираното изпускане на непречистени газове противоречи на закона и на Комплексното разрешително за работа на ТЕЦ „Марица 3“ . Както е посочено в Условие 9.1.1. и Условие 9.2 в документа, операторът има право да изпуска емисии от конкретни точкови източници (комини), което означава, че няма право да изпуска неорганизирани емисии. 

Очевидно изпускане на неорганизирани емисии от сградата на ТЕЦ „Марица 3“.
© Дишай, Димитровград
Извадка от Комплексното разрешително на централата, посочваща как и откъде тя би следвало да изпуска емисии в атмосферата.

Невъзможността на ТЕЦ „Марица 3“ да спазва това условие е видима с просто око заради липсващите обшивки по сградата на котелното помещение и други аварии, които са многократно описвани и от РИОСВ – Хасково. 

Така за последните две години и половина – от май 2021 г. до ноември 2023 г. средночасовите норми за серен диоксид са били превишени 62 пъти. Едва в 3 от тези случаи ТЕЦ „Марица 3“ не е работила и е възможно да става въпрос само за пренос на въздушно замърсяване от комплекса „Марица-изток“.